د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

آرایه های ادبی سوم انسانی

آرایه های ادبی سوم انسانی

آرایه های ادبی سوم انسانی

درس۱: آشنایی با چند اصطلاح
درس۲: وزن،اصلی ترین عامل موسیقی شعر
درس۳: قصیده-غزل
درس۴: قطعه- ترجیع بند- ترکیب بند
درس۵: مسمط- مثنوی
درس۶: دوبیتی- رباعی- چهارپاره
درس۷: مستزاد- شعر نیمایی
درس۸: تشبیه
درس۹: تشبیه بلیغ
درس۱۰: استعاره مصرحه
درس۱۱: استعاره مکنیه-شخصیت بخشی
درس۱۲: حقیقت و مجاز
درس۱۳: علاقه های مجاز
درس۱۴: کنایه
درس۱۵: موسیقی درونی و معنوی شعر،واج آرایی، تکرار
درس۱۶:سجع، انواع سجع
درس۱۷: موازنه و ترصیع، جناس
درس۱۸: جناس تام و جناس ناقص
درس۱۹: اشتقاق
درس ۲۰: مراعات نظیر- تلمیح
درس۲۱: تضمین- تضاد
درس۲۲: تناقض، حس آمیزی
درس۲۳: ایهام، ایهام تناسب
درس۲۴: لفّ و نشر ،اغراق
درس۲۵: حسن تعلیل
زبان:فارسی
تعداد صفحات: ۱۷۵
فرمت فایل: PDF

این فایل از سایت منبع حذف شده است.