پ. مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

فهرست مطالب: ( پایان نامه امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز شامل ۱۱۷ صفحه با فرمت ورد)

چکیده

۱

پیش گفتار

۳

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه

۵

۱-۲) موضوع تحقیق

۶

۱-۳) بیان مسئله

۶

۱-۴) اهمیت موضوع تحقیق

۷

۱-۵) اهداف تحقیق

۸

۱-۶) فرضیات تحقیق

۹

۱-۷) واژه های کلیدی

۹

۱-۸) پیشینه ی تحقیق

۹

۱-۸-۱) پیشینه ی تحقیق در جهان

۹

۱-۸-۲) پیشینه ی تحقیق در ایران

۱۱

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

۲-۱) مقدمه

۱۶

۲-۲) ویژگی های جغرافیایی استان خوزستان

۱۶

۲-۲-۱) موقعیت و وسعت استان خوزستان

۱۶

۲-۲-۲) ناهمورایهای استان خوزستان

۱۸

۲-۲-۲-۱) سرزمین های پست و هموار

۱۸

۲-۲-۲-۲) بخش کوهستانی

۱۹

۲-۲-۳) زمین شناسی استان خوزستان

۱۹

۲-۲-۴) خاکهای استان خوزستان

۲۱

۲-۲-۵) اقلیم استان خوزستان

۲۲

۲-۲-۵-۱) عوامل اصلی محلی مؤثر بر اقلیم استان خوزستان

۲۲

۲-۲-۵-۲) عوامل فرعی محلی موثر بر اقلیم استان خوزستان

۲۴

۲-۲-۵-۳) عناصر اصلی آب و هوای استان خوزستان

۲۶

۲-۲-۶) آب های استان خوزستان

۲۸

۲-۲-۶-۱) رودها

۲۸

۲-۲-۶-۲) آب های زیر زمینی

۲۸

۲-۲-۶-۳) تالاب ها

۲۹

۲-۲-۷) پوشش گیاهی استان خوزستان

۲۹

۲-۲-۷-۱) جنگل ها

۳۰

۲-۲-۷-۲) مراتع

۳۰

۲-۲-۷-۳) بیشه زارها

۳۱

۲-۳) ویژگی های جغرافیایی شهرستان اهواز

۳۱

۲-۳-۱) موقعیت و وسعت شهرستان اهواز

۳۱

۲-۳-۲) ناهمواری های شهرستان اهواز

۳۲

۲-۳-۳) زمین شناسی شهرستان اهواز

۳۲

۲-۳-۴) اقلیم شهرستان اهواز

۳۴

۲-۳-۴-۱) وضعیت دمای شهرستان اهواز

۳۵

۲-۳-۴-۲) وضعیت بارش شهرستان اهواز

۳۶

۲-۳-۴-۳) بادهای شهرستان اهواز

۳۷

۲-۳-۵) رودخانه های شهرستان اهواز

۳۹

۲-۳-۵-۱) رودخانه ی کارون

۳۹

۲-۳-۵-۲) رودخانه ی کرخه

۳۹

۲-۳-۶) پوشش گیاهی شهرستان اهواز

۴۰

۲-۴) خورشید

۴۰

۲-۴-۱) ساختمان و ویژگی های خورشید

۴۰

۲-۴-۱-۱) شید سپهر

۴۱

۲-۴-۱-۲) فام سپهر

۴۱

۲-۴-۱-۳) رنگین سپهر

۴۲

۲-۴-۱-۴) تاج

۴۲

۲-۴-۲) انرژی خورشیدی

۴۲

۲-۴-۳) عوامل موثر در تابش خورشیدی

۲-۴-۳-۱) مقدار انرژی گسیل شده از خورشید

۴۶

۴۶

۲-۴-۳-۲) فاصله خورشید تا زمین

۴۶

۲-۴-۳-۳) ارتفاع خورشید

۴۷

۲-۴-۳-۴) مدت تابش خورشید

۴۷

۲-۴-۴) عوامل کاهنده ی میزان انرژی دریافتی زمین از خورشید

۴۸

۲-۴-۴-۱) عوامل نجومی

۴۸

۲-۴-۴-۲) عوامل هندسی

۴۸

۲-۴-۴-۳) عوامل فیزیکی

۴۸

۲-۴-۴-۴) عوامل جغرافیایی

۴۸

۲-۴-۴-۵) عوامل هواشناسی

۴۹

۲-۵) اصطلاحات تخصصی برای محاسبه انرژی خورشیدی

۴۹

۲-۵-۱) ثابت خورشیدی

۴۹

۲-۵-۲) زاویه ی میل خورشیدی

۵۰

۲-۵-۳) زوایه ی ساعتی

۵۰

۲-۵-۴) زاویه ی تابش (سمت الرأس) خورشیدی

۵۱

فصل سوم : مواد و روش ها

۳-۱) مقدمه

۵۳

۳-۲) مواد

۵۳

۳-۲-۱) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اهواز

۵۵

۳-۳) روش ها

۵۵

۳-۳-۱) میانگیری داده های خام

۵۵

۳-۳-۲) تابش کل خورشیدی بر بالای جو

۵۶

۳-۳-۳) مدل های محاسبه ی انرژی خورشیدی

۵۶

۳-۳-۳-۱) مدل پیج

۵۶

۳-۳-۳-۲) مدل تجربی ردی

۷۰

۳-۳-۳-۳) مدل صباغ ، سایگ و ال سالم

۷۲

۳-۳-۳-۴) مدل رایت ولد

۷۳

۳-۳-۳-۵) مدل گلور و مک کلاخ

۷۳

۳-۳-۳-۶) مدل گلدبرگ و کلاین

۷۴

۳-۳-۳-۷) مدل یعقوبی – جعفرپور

۷۵

۳-۴) روزهای کلاین

۷۶

۳-۵) ضریب صافی آسمان

۷۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

۴-۱) مقدمه

۷۹

۴-۲) نتایج تابش کل روزانه و متوسط ماهانه

۷۹

۴-۲-۱) مدل پیج

۷۹

۴-۲-۲) مدل تجربی ردی

۹۲

۴-۲-۳) مدل صباغ و دیگران

۹۲

۴-۲-۴) مدل رایت ولد

۹۲

۴-۲-۵) مدل گلور و مک کلاخ

۹۲

۴-۲-۶) مدل گلدبرگ و کلاین

۹۳

۴-۲-۷) مدل یعقوبی – جعفرپور

۹۳

۴-۳) تحلیل نتایج مدل ها

۹۳

۴-۴) میزان ساعات آفتابی

۹۶

۴-۵) بررسی نتایج ضریب صافی آسمان

۹۶

۴-۶) بررسی نتایج روزهای کلاین

۹۷

۴-۷) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها

۹۹

۴-۷-۱) فرضیه ی اول

۱۰۰

۴-۷-۲) فرضیه ی دوم

۱۰۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱) مقدمه

۱۰۴

۵-۲) میزان تابش کل روزانه

۱۰۴

۵-۳) میزان متوسط ماهانه تابش کل روزانه

۱۰۵

۵-۴) میزان ضریب صافی آسمان

۱۰۵

۵-۵) میزان ساعات آفتابی

۱۰۵

۵-۶) مدل مناسب با اقلیم اهواز

۱۰۶

۵-۷) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها

۱۰۶

۵-۸) سایر نتایج

۱۰۷

۵-۹) محدودیت های تحقیق

۱۰۷

۵-۱۰) پیشنهادها

۱۰۸

فهرست منابع و مآخذ

چکیده ی انگلیسی

۱۱۲

۱۱۷

مشاهده فایل