د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

بررسی استراتژی های بازار ورود مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی ، شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی

بررسی استراتژی های بازار ورود مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی ، شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی

بررسی استراتژی های بازار ورود مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی ، شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی

عنوان فارسی مقاله : بررسی استراتژی های بازار ورود مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی: شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی
عنوان انگلیسی مقاله : Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences

فهرست مطالب : (شامل ۳۰ صفحه ترجمه شده با فرمت ورد+اصل مقاله)
چکیده

مقدمه

در پاسخ به تحقیقات بیشتر در مورد ادغام نظریه نهادی و RBV

استراتژی حالت ورود بازار

نفوذ مبتنی بر محیط زیست و به استراتژی حالت ورود

ویژگی های بازار میزبان

روش تحقیق

جمع آوری داده ها

نتایج

تجزیه وتحلیل مقدماتی

نتایج مدل خارجی برای سازه های کانونی

نتایج مدل بیرونی با استفاده از فرضیه

نتیجه گیری و پیشنهاد

محدودیت ها و نتیجه گیری

چکیده:
این تحقیق دو هدف عمده دارد.اول توسعه و بررسی یک چهارچوب به منظور بازاریابی و انتخاب حالت ورودی مبتنی بر منابع و نظریه ی نهادی در چار چوب منطقه ای در داخل کشور از لحاظ بازاریابی است. در این مساله تأثیرات مبتنی بر منابع محیط زیست محرک های اصلی استراتژی حالت ورودی هستند .به ویژه، مساله ی اساسی یک شرکت، استراتژی های ورودی به بازار است که منابع آن (مشخصات شرکت، مشخصات محصول، بزرگی شرکت) است که میتواند انتخاب را تقویت کند و همچنین این انتخاب به درک شرکت ها از دو محیط (خصوصیات میزبان و میهمان بازار) بستگی دارد. دوم بررسی چارچوب نظری در وضعیت های ویژه از حالت های ورودی شرکت های هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین به عنوان اقتصاد خاص منطقه ای در چارچوب داخل کشوراست.جمع آوری اطلاعات از ۲۰۸مدیر ارشد شرکت های هنگ کنگ با بررسی پست الکترو نیکی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که مشخصات شرکت، مشخصات محصول، خصوصیات بازار داخلی و میزبان)اما نه به بزرگی شرکت ( به طور قابل توجهی در استراتژی انتخاب و ورود صاحبان سهام به منظور شرکت هایی دارد که از هنگ کنگ به دیگر مناطق در چین می روند. ۲۰۱۲آکادمی بازاریابی استرالیا و نیوزیلند. منتشر شده توسط الزویر.همه حقوق محفوظ می باشد.

مشاهده فایل