د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

فهرست تحقیق: چکیده مقدمه بررسی ماده ۱۴۹ قانون ثبت مفاد ماده ۱۴۹ قانون ثبت خاص بودن شمول ماده ۱۴۹ قانون ثبت مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده ۱۴۹ قانون ثبت هیئت نظارت رؤسای واحدهای ثبتی شورای عالی ثبت دیوان عدالت اداری اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی بررسی ماده ۳۵۵ قانون مدنی مفهوم خیارتخلف از شرط وصف کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده ۳۵۵ قانون مدنی عام الشمول بودن حکم مندرج در ماده ۳۵۵ قانون مدنی تخییری و تمثیلی بودن ضابطه مندرج در ماده ۳۵۵ قانون مدنی تخییری یا امری بودن حصری یا تمثیلی بودن بررسی فقهی و قضائی ماده ۳۵۵ قانون مدنی ماده ۳۵۵ قانون مدنی در رویه قضائی ماده ۳۵۵ قانون مدنی و سابقه فقهی مقایسه مواد ۱۴۹ قانون ثبت و ۳۵۵ قانون مدنی فرض نسخ یا عدم نسخ ماده ۳۵۵ قانون مدنی با الحاق ماده ۱۴۹ قانون ثبت ارتباط مرجع بین مواد ۱۴۹ قانون ثبت و ۳۵۵ قانون مدنی نتیجه منابع تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

مشاهده فایل