د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی

 

فهرست مقاله : (شامل ۲۳۳ صفحه Word)

فصل اول : کلیات پژوهش

۱ـ۱ بیان مسأله

۱-۲ اهمیت موضوع

۱-۳ ضرورت تحقیق

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۵ سؤالات تحقیق

۱-۶ فرضیات

۱-۷تعاریف عملیاتی

۱-۸ شاخص سازی

۱-۹ چارچوب نظری

۱-۱۰ مدل تحقیق

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ بخش اول: “تبلیغات”

۲-۱-۱ تعریف تبلیغات

۲-۱-۲ سابقه‌ی تبلیغات تجاری در جهان

۲-۱-۳ تاریخچه‌ی تبلیغات در ایران

۲-۱-۵ عناصر موجود در پیام تبلیغاتی

۲-۱- ۶ فنون تبلیغات

۲-۱-۷ الگوهای تبلیغ

۲-۱-۸ انواع تبلیغات

۲-۱-۹ انواع جاذبه‌های تبلیغ

۲-۱-۱۰ تکنیک‌های اجرایی تبلیغات بازرگانی

۲-۱-۱۱ شگردهای جلب مخاطب مورد استفاده در تبلیغ بازرگانی

۲-۱-۱۲ نقش تصویر در تبلیغ:

۲-۲ بخش دوم:” گردشگری”

۲-۲-۱ تعریف گردشگری

۲-۲-۲ تاریخچه گردشگری

۲-۲-۲-۱ پیشینه گردشگری در جهان

۲-۲-۲-۲ پیشینه گردشگری در ایران

۲-۲-۳ اهمیت گردشگری

۲-۲-۳-۱ آثار اقتصادی گردشگری

۲-۲-۳-۱-۱ گردشگری و اشتغال

۲-۲-۳-۳ آثار سیاسی

۲-۲-۳-۴ آثار زیست محیطی

۲-۲-۳-۵ آثار آموزشی

۲-۲-۴ انوع جاذبه‌های گردشگری

۲-۲-۵ انواع گردشگری:

۲-۲-۶جایگاه ایران در صنعت گردشگری

۲-۳-بخش سوم : “نظریه‌های گردشگری”

۲-۳-۱ انگیزش در جهانگردی

۲-۳-۲ عوامل مؤثر بر انگیزه‌های سفر

۲-۳-۳ نظریه های انگیزش در جهانگردی

۲-۳-۳-۱نظریه‌ی نیازها

۲-۳-۳-۱-۱فرآیند انگیزش در نظریه نیازها

۲-۳-۳-۲ نظریه‌ی انتظار و احتمال

۲-۳-۳-۳ نظریه درون‌گرایی و برون‌گرایی

۲-۳-۳-۴ نظریه سلسله مراتب انگیزه‌های سفر

۲-۳-۳-۵ نظریه‌های رفتار مصرف کننده در جهانگردی

۲-۴ بخش چهارم :” نظریه‌های ارتباطی در تبلیغات “

۲-۴-۱ کاربرد فرآیند ارتباطات در تبلیغات

۲-۴-۲انتظارات فرهنگی و درک

۲-۴-۳نظریه طرح ذهنی

۲-۴-۴ فرآیندهای گزینشی

۲-۴-۵ اعتبار منبع

۲-۴-۶ اثرهای تکرار

۲-۴-۷ الگوی سلسله مراتب اثرها

۲-۴-۸ کارکرد رسانه‌ها

۲-۴-۹ برجسته سازی

۲-۴-۱۰نظریه‌ی دو عاملی

۲-۴-۱۱نظریه استفاده و خشنودی

۲-۴-۱۲ فرمول آیدا

۲-۵ بخش پنجم : “اثر بخشی تبلیغات”

۲-۵-۱ شرایط اثربخشی رسانه‌ها

۲-۵-۲ شرایط تأثیر تبلیغات

۲-۵-۳ مدل عوامل مؤثر بر روی اثربخشی تبلیغ

۲-۵-۴عوامل مؤثر برروی اثربخشی تبلیغ

۲-۵-۵ مدل مسیر دو سویه اثربخشی تبلیغات

۲-۶ بخش ششم : تبلیغات و گردشگری

۲-۶-۱ تبلیغات در عصر اطلاعات

۲-۶-۲ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

۲-۶-۲-۱ فناوری اطلاعات

۲-۶-۳ تاثیر فناوری اطلاعات در گردشگری

۲ -۶-۴ تبلیغات اینترنتی

۲-۶-۵ نقش اینترنت در توسعه‌ی صنعت گردشگری

۲-۶-۶ – شبکه های تلویزیونی ماهواره ای

۲-۶-۷ ابزار تبلیغات گردشگری

۲-۶-۷-۱ ابزارهای اصلی تبلیغات

۲-۶-۷-۲ ابزارهای فرعی تبلیغاتی و بازاریابی جهانگردی

۲-۷بخش هفتم: پیشینه پژوهش

۲-۸ بخش هشتم: عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فصل سوم : روششناسی

۳-۱ روش تحقیق:

۳-۲ ابزار تحقیق

۳-۳ جامعه آماری

۳-۴ حجم نمونه

۳-۵ روش نمونه گیری

۳-۶ رویه جمع آوری اطلاعات

۳-۷ اعتبار و پایایی تحقیق

۳-۸ محدودیت های تحقیق

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه

بخش اول) ۴-۱تجزیه و تحلیل توصیفی

بخش دوم ) ۴-۲ تجزیه و تحلیل استنباطی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری

۵-۲ پیشنهادات

۵-۳ پیشنهاداتی برای محققین بعدی

منابع فارسی

مقالات

پایان نامه ها

منابع اینترنتی (مقالات فارسی)

پیوست الف

پیوست ج

مشاهده فایل