د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها و تعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

مقاله بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

مقاله بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها و تعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

فهرست مقاله: (شامل ۷۸ صفحه Word)

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴

۳-۱ بیان مساله ۵

۴-۱ پرسش های تحقیق ۷

۵-۱ فرضیات تحقیق ۷

۶-۱ اهداف تحقیق ۸

۷-۱ اهمیت انجام تحقیق ۸

۸-۱ حدود مطالعاتی ۹

۱-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۹

۲-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۹

۹-۱ تعاریف واژه ها۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۲

۲-۲ بخش اول: تاریخچه و مفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن ۱۳

۱-۲-۲ تاریچه برون سپاری ۱۳

۲-۲-۲ تعریف برون سپاری ۱۵

۳-۲-۲ مفهوم برون سپاری ۱۵

۴-۲-۲ مزایای برون سپاری ۱۶

۵-۲-۲ معایب برون سپاری ۱۷

۶-۲-۲ برای برون سپاری چه اقداماتی لازم است ؟ ۱۸

۷-۲-۲ چرا برون‌ سپاری ؟ ۲۰

۸-۲-۲ چه نوع فعالیت هایی را می توان برون سپاری کرد؟ ۲۰

۹-۲-۲ عوامل موثر بر موفقیت روابط برون سپاری ۲۲

۱۰-۲-۲ برون‌سپاری‌ های موفق ۲۴

۱۱-۲-۲ مراحل ۱۰ گانه گارتنر جهت موفقیت در برون سپاری ۲۵

۳-۲ بخش دوم شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند ۲۵

۱-۳-۲ تاریخچه صنعت آب در ایران ۲۵

۲-۳-۲ تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی ۲۷

۳-۳-۲ موضوع وهدف شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ۲۸

۴-۳-۲ مرکز شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ۲۸

۵-۳-۲ چه خدماتی را باید برون‌ سپاری کرد؟ ۲۹

۶-۳-۲ فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاری هستند ۲۹

۴- ۲ بخش سوم بررسی بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن ۳۰

۱-۴-۲ حسابداری بهای تمام شده ۳۰

۲-۴-۲ کاربرد حسابداری بهای تمام شده ۳۱

۳-۴-۲ تعریف بهای تمام شده کالا و خدمات ۳۱

۴-۴-۲ عوامل بهای تمام شده ۳۲

۵-۴-۲ هدف و کاربرد بهای تمام شده ۳۳

۶-۴-۲ بهای تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب ۳۴

۱-۶-۴-۲ تعریف بهای تمام شده آب شرب ۳۴

۲-۶-۴-۲ تعریف بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب ۳۵

۳-۶-۴-۲ هزینه های فرایندی تولید آب شرب ۳۵

۴-۶-۴-۲ هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب ۳۶

۵-۶-۴-۲ هزینه های غیر فرایندی بهای تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب ۳۷

۵-۲ بخش چهارم -بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها و تعیین سهم اجزای تشکیل دهنده آن ۳۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۱

۳-۲ روش تحقیق ۴۱

۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۴۲

۴-۳ جامعه آماری ۴۳

۵-۳ نمونه و تعیین حجم نمونه ۴۳

۶-۳ روش گرد آوری داده ها ۴۳

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۴۷

۲-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷

۳-۴ نتایج آزمون آماری ویل کاکسون ۴۹

۱-۳-۴ فرضیه اول ۴۹

۲-۳-۴ فرضیه دوم ۵۰

۳-۳-۴ فرضیه سوم ۵۲

۴-۳-۴ فرضیه اصلی ۵۳

فصل پنجم: نتیجه‌ گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۵۷

۲-۵ خلاصه یافته های تحقیق ۵۸

۱-۲-۵ نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی اول ۵۸

۲-۲-۵ نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی دوم ۵۸

۳-۲-۵ نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی سوم ۵۹

۴-۲-۵ نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی ۵۹

۳-۵ نتیجه گیری ۵۹

۴-۵ پیشنهادها ۶۰

۱-۴-۵ ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق ۶۰

۲-۴-۵ ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی ۶۱

۵-۵ محدودیت های تحقیق ۶۱

پیوستها

خروجی نرم افزار ۶۳

منابع و ماخذ

منابع فارسی ۶۶

منابع لاتین ۶۷

چکیده لاتین ۶۸

جدول۱-۴ آماره آزمون z 49

جدول۲-۴ آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین حقوق و دستمزد قبل و بعد از برون سپاری ۵۰

جدول۳-۴ آماره آزمون z 51

جدول۴-۴ آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه تعمیرات و نگهداری قبل و بعد از برون سپاری ۵۱

جدول۵-۴ آماره آزمون z 52

جدول۶-۴ آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه خدمات قرارداری قبل وبعد از برون سپاری ۵۳

جدول۷-۴ آماره آزمون z 54

جدول۸-۴ آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین بهای تمام شده خدمات قبل وبعد از برون سپاری ۵۴

جدول۹- ۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیات ۵۵

نمودار ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۴۳

مشاهده فایل