س. بهمن ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

 

فهرست مقاله: (شامل ۹۳ صفحه Word)

مقدمه.. ۱

فصل اول.. ۳

مقدمهای بر کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربرهای آن.. ۳

۱-۱ مقدمه.. ۳

۱-۲ گونه های مختلف کربن در طبیعت.. ۴

۱-۲-۱ کربن بیشکل.. ۴

۱-۲-۲ الماس.. ۴

۱-۲-۳ گرافیت.. ۵

۱-۲-۴ فلورن و نانو لوله های کربنی.. ۵

۱-۳ ترانزیستورهای اثر میدانی فلز- اکسید – نیمرسانا و ترانزیستور های اثرمیدانی نانولوله ی کربنی.. ۸

فصل ۲٫٫ ۱۱

بررسی ساختار هندسی و الکتریکی گرافیت و نانولوله های کربنی.. ۱۱

۲-۱ مقدمه.. ۱۱

۲-۲ ساختار الکترونی کربن.. ۱۲

۲-۲-۱ اربیتال p2 کربن.. ۱۲

۲-۲-۲ روش وردشی.. ۱۳

۲-۲-۳ هیبریداسون اربیتالهای کربن.. ۱۵

۲-۳ ساختار هندسی گرافیت و نانولوله ی کربنی.. ۱۹

۲-۳-۱ ساختار هندسی گرافیت.. ۱۹

۲-۳-۲ ساختار هندسی نانولوله های کربنی.. ۲۲

۲-۴ یاخته ی واحد گرافیت و نانولوله ی کربنی.. ۲۶

۲-۴-۱ یاخته ی واحد صفحه ی گرافیت.. ۲۶

۲-۴-۲ یاخته واحد نانولوله ی کربنی.. ۲۷

۲-۵ محاسبه ساختار نواری گرافیت و نانولوله ی کربنی.. ۲۹

۲-۵-۱ مولکولهای محدود.. ۲۹

۲-۵-۲ ترازهای انرژی گرافیت.. ۳۱

۲-۵-۳ ترازهای انرژی نانولوله ی کربنی.. ۳۳

۲-۵-۴ چگالی حالات در نانولوله ی کربنی.. ۳۷

۲-۶ نمودار پاشندگی فونونها در صفحه ی گرافیت و نانولوله های کربنی ۳۸

۲-۶-۱ مدل ثابت نیرو و رابطه ی پاشندگی فونونی برای صفحه ی گرافیت ۳۹

۲-۶-۲ رابطه ی پاشندگی فونونی برای نانولوله های کربنی.. ۴۶

فصل ۳٫٫ ۴۸

پراکندگی الکترون فونون.. ۴۸

۳-۱ مقدمه.. ۴۸

۳-۲ تابع توزیع الکترون.. ۴۹

۳-۳ محاسبه نرخ پراکندگی کل.. ۵۳

۳-۴ شبیه سازی پراکندگی الکترون – فونون.. ۵۶

۳-۶ ضرورت تعریف روال واگرد.. ۵۹

فصل ۴٫٫ ۶۲

بحث و نتیجه گیری.. ۶۲

۴-۱ مقدمه.. ۶۲

۴-۲ نرخ پراکندگی.. ۶۲

۴-۳ تابع توزیع در شرایط مختلف فیزیکی.. ۶۴

۴-۴ بررسی سرعت میانگین الکترونها، جریان، مقاومت و تحرک پذیری الکترون ۶۶

۴-۴-۱ بررسی توزیع سرعت در نانولوله های زیگزاگ نیمرسانا.. ۶۶

۴-۴-۲ بررسی جریان الکتریکی در نانولوله های زیگزاگ نیمرسانا ۶۸

۴-۴-۳ بررسی مقاومت نانولوله های زیگزاگ نیمرسانا.. ۶۸

۴-۴-۳ بررسی تحرک پذیری الکترون در نانولوله های زیگزاگ نیمرسانا ۶۹

نتیجه گیری.. ۷۱

پیشنهادات.. ۷۲

ضمیمهی (الف) توضیح روال واگرد… ۷۳

منابع.. ۷۵

چکیده انگلیسی.. ۷۸

فهرست شکل­ها

شکل۱-۱٫ گونه­ های مختلف کربن۶

شکل ۱-۲٫ ترانزیستور اثر میدانی۹

شکل ۱-۳٫ ترانزیستور نانولوله ­ی کربنی۱۰

شکل ۲-۱٫ اربیتال . ۱۵

شکل ۲-۲٫ هیبرید . ۱۷

شکل ۲-۳٫ ساختار . ۱۸

شکل ۲-۴٫ شبکه گرافیت۲۱

شکل ۲-۵٫ یاخته­ ی واحد گرافیت۲۱

شکل۲-۶٫ یاخته­ ی واحدنانولوله­ ی کربنی۲۳

شکل ۲-۷٫ گونه­ های متفاوت نانولوله­ های کربنی۲۵

شکل ۲- ۸٫ تبهگنی خطوط مجاز در نانولوله­ ی کربنی۳۶

شکل ۲-۹٫ مؤلفه­ های ماتریس ثابت نیرو۴۳

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول ۲-۱ عناصر ماتریس ثابت نیرو۴۳

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۲-۱٫ نوار انرژی الکترونی گرافیت۳۳

نمودار ۲-۲٫ نوار انرژی الکترونی نانولوله­ ی کربنی۳۶

نمودار ۲-۳٫ چگالی حالات در نانولوله­ ی کربنی۳۸

نمودار ۲-۴٫ نوار سه بعدی انرژی فونونی گرافیت۴۵

نمودار ۲-۵٫ نوار انرژی فونونی در راستای خطوط متقارن منطقه اول بریلوئن۴۵

نمودار ۲-۶٫ نوار انرژی فونونی نانولوله­ ی کربنی۴۷

نمودار ۳-۱٫ سطح فرمی در نانولوله­ های کربنی۵۴

نمودار ۳-۲٫ منطقه­ ی تکرار شونده در نانولوله­ های کربنی۶۰

نمودار ۳-۳٫ نقاط متقارن در مسئله پراکندگی۶۱

نمودار ۴-۱٫ نرخ پراکندگی در دو نانولوله­ ی زیگزاگ و ۶۳

نمودار ۴-۲٫ وابستگی دمایی نرخ پراکندگی۶۳

نمودار۴-۳٫ تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی نانولوله ­ی ۶۴

نمودار۴-۴٫ تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی نانولوله­ ی۶۵

نمودار ۴-۵٫ وابستگی سرعت میانگین الکترون به دما در نانولوله­ ی کربنی۶۷

نمودار ۴-۶٫توزیع سرعت در نانولوله­ های زیگزاگ۶۷

نمودار ۴-۷٫ نمودار جریان – ولتاژ در مورد نانولوله­ های زیگزاگ۶۸

نمودار ۴-۸٫ مقاومت نانولوله­ های مختلف ­۶۹

فهرست پیوست­ها

عنوان صفحه

پیوست الف: توضیح روال واگرد۷۳

چکیده انگلیسی۷۸

مشاهده فایل