س. بهمن ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

فهرست مطالب: (شامل ۱۲۹ صفحه با فرمت ورد)

مقدمه : ۳

۱-۱- بیان مسئله ۴

۱-۳- اهداف تحقیق. ۶

۱-۴– سوالات تحقیق. ۷

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق. ۷

۱-۵- مدل مفهومی تحقیق. ۱۱

۱-۶-فرضیه های تحقیق. ۱۲

۱-۷-تعریف عملیاتی و مفهومی متغیر های تحقیق. ۱۲

فصل دوم ۱۵

مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۱۵

مقدمه: ۱۶

بخش اول: مبانی نظری مشارکت اجتماعی. ۱۷

تعاریف مفهومی و نظری مشارکت اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان. ۱۷

تاریخچه مشارکت اجتماعی: ۲۴

اهمیت مشارکت اجتماعی در اسلام ۲۸

ویژگیهای مشارکت: ۲۹

دیدگاه های نظری درباره مشارکت: ۳۲

موانع مشارکت: ۳۳

دولت و مشارکت ۳۳

پیش نیازهای مشارکت ۳۴

تجارب مشارت در بعضی کشورها ۳۵

اندیشه های مهم در مشارکت ۳۵

اهداف معنوی (اخلاقی) مشارکت ۳۷

اهداف اقتصادی مشارکت ۳۷

تصمیم گیری و وفاق اجتماعی. ۳۹

الگوهای مشارکت: ۴۰

بخش دوم: مبانی نظری اعتماد ۴۲

تعریف اعتماد: ۴۲

مفهوم اعتماد: ۴۴

مبانی نظری اعتماد: ۴۸

جیمز کلمن ۴۸

آنتونی گیدنز (سطح میانه): ۵۰

فرانسیس فوکویاما ۵۵

بخش سوم: تحقیقات پیشین. ۵۹

الف: تحقیقات انجام شده در خارج. ۵۹

فصل سوم ۶۶

روش تحقیق. ۶۶

مقدمه ۶۷

۳-۲- جامعه آماری. ۶۸

۳-۳- نمونه آماری. ۶۸

۳-۴- روش نمونه گیری. ۶۹

۳-۵- روش جمع آوری دادهها ۶۹

۳-۶- ابزار سنجش تحقیق. ۷۰

۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه ۷۱

۳-۷-۱- روایی. ۷۱

۳-۷-۲-پایایی. ۷۲

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۳

۳-۹- روش‌ها و آزمونهای آماری به کار گرفته شده در این تحقیق. ۷۳

۳-۹-۱-آمار توصیفی. ۷۴

۳-۹-۲-آمار استنباطی. ۷۴

۴-۱ – یافته‏های توصیفی. ۷۶

۴-۲ ): بررسی استنباطی داده ها ۸۳

۴-۲-۱- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسمیرنف) ۸۳

۴- ۲-۲ )بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق(آزمون همبستگی) ۸۴

۴-۲-۱-۱)آزمون فرضیه اصلی: ۸۴

۴-۲-۱-۲) آزمون فرضیه های فرعی. ۸۶

۴-۲-۳)آزمون میانگین یک جامعه ۹۲

۴-۲-۴)رگرسیون. ۹۸

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۲

مقدمه ۱۰۳

۵-۱- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون. ۱۱۰

۵-۲- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه ۱۱۷

۵-۳- ارائه پیشنهادات.. ۱۱۷

۵-۳-۱- پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق. ۱۱۷

۵- ۳-۲- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. ۱۲۰

۵ – ۴)محدودیتهای تحقیق. ۱۲۱

منابع و ماخذ. ۱۲۱

پیوست ۱۲۹

این فایل از سایت منبع حذف شده است.