د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

بررسی و مقایسه فشار روانی و رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی ۷-۱۰ ساله

بررسی و مقایسه فشار روانی و رضایت زناشویی والدین كودكان عقب مانده ذهنی

بررسی و مقایسه فشار روانی و رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی ۷-۱۰ ساله

فهرست مقاله: (شامل ۱۳۱ صفحه Word)

فصل اول: کلیــات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت ۵

۱-۴- اهداف پژوهش ۶

۱-۵- فرضیه های پژوهش ۶

۱-۶- تعاریف متغیرهای پژوهش ۶

۱-۶-۱- تعاریف نظری ۶

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی ۷

فصل دوم: ادبیــات پژوهش ۸

۲-۱- مبانی نظری پژوهش ۹

۲-۱-۱- تاریخچه  9

۲-۱-۲- تعاریف ۹

۲-۱-۳- عقب ماندگی ۱۰

۲-۱-۴- انواع عقب ماندگی  11

۲-۱-۶- معلولیت جسمی حرکتی ۱۳

۲-۱-۶-۱- انواع معلولیت جسمی- حرکتی ۱۴

۲-۱-۶-۲- علل معلولیت جسمی-حرکتی ۱۴

۲-۱-۷- رویکردهای مربوط به خانواده های کودکان معلول ۱۵

۲-۱-۷-۱- رویکرد سیستم های حمایت اجتماعی ۱۶

۲-۱-۷-۲- رویکرد سیستم های خانواده ۱۶

۲-۱-۷-۳- مولفه های رویکرد سیستم های خانواده ۱۷

۲-۲- فشار روانی ۱۹

۲-۲-۱- عوارض ناشی از فشار روانی ۱۹

۲-۲-۲- واکنش های رایج والدین در برابر معلولیت کودک ۲۰

۲-۲-۳- اثرات روانی کودک معلول بر خانواده ۲۴

۲-۲-۴- فشار روانی بر والدین کودکان معلول ۲۶

۲-۲-۵- عوامل اثرگذار بر واکنش والدین کودکان معلول ۲۸

۲-۲-۵-۱- خصوصیات کودک ۲۸

۲-۲-۵-۲- خصوصیات خانواده ۳۲

۲-۳- رضایتمندی زناشویی ۳۸

۲-۳-۱- محیط خانواده و سازگاری زناشویی والدین  42

۲-۳-۲- رفتار والدین  43

۲-۳-۳- واکنش نارضایتی از روابط ۴۴

۲-۳-۴- برخی از عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت از آن  45

۲-۳-۴-۱- مهارتهای ارتباطی ۴۵

۲-۳-۴-۳- مهارت های حل مسئله ۴۷

۲-۳-۴-۴- عوامل شناختی ۴۸

۲-۳-۴-۵- هیجان و مهارت مندی هیجانی ۴۹

۲-۳-۴-۶- صمیمیت و خود افشا سازی ۵۰

۲-۳-۴-۷- عملکرد جنسی ۵۱

۲-۳-۴-۸- ویژگی های شخصیتی ۵۲

۲-۳-۴-۹- سبک های دلبستگی ۵۳

۲-۳-۴-۱۰- فردیت و تمایز خود ۵۳

۲-۳-۴-۱۱- تحصیلات ۵۴

۲-۳-۴-۱۳- مذهب ۵۵

۲-۳-۴-۱۴- عوامل فرهنگی ۵۵

۲-۳-۴-۱۵- فرزندان ۵۶

۲-۳-۵- عوامل تعیین کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی ۵۶

۲-۳-۶- تاثیر معلولیت بر تعاملات خانوادگی ۶۰

۲-۳-۷- تاثیر معلولیت بر رابطه بین پدر و مادر ۶۱

۲-۳-۸- آسیب پذیری روابط زناشویی ۶۲

۲-۳-۹- میزان طلاق در خانواده های کودکان معلول ۶۵

۲-۴- نظریه ها ۶۶

۲-۴-۱- نظریه های فشار روانی ۶۶

۲-۴-۱-۱- نظریه سلیه درباره ی فشار روانی  66

۲-۴-۱-۲- نظریه لازاروس در ارتباط با فشار روانی ۶۷

۲-۴-۲- نظریه های رضایت زناشویی ۶۸

۲-۴-۲-۱- نظریه طبقه بندی ازدواج های بادوام ۶۸

۲-۴-۲-۲- نظریه مبادله اجتماعی نای ۶۹

۲-۴-۲-۳- نظریه دوره حیات زناشویی ۷۰

۲-۴-۲-۴- نظریه عقلانی الیس در زمینه نارضایتی از زندگی زناشویی ۷۱

۲-۵- تحقیقات انجام یافته ۷۲

۲-۵-۱- پژوهش های انجام شده در ایران:۷۲

۲-۵-۲- پژوهش های انجام شده در خارج ایران ۷۵

فصل سوم: روش پژوهــش ۷۸

۳-۱- مقدمه ۷۹

۳-۲- روش اجرای پژوهش ۷۹

۳-۳- جامعه آماری ۷۹

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری ۷۹

۳-۵- ابزار اندازه گیری ۸۰

۳-۶- اعتبار و روایی ۸۱

۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری ۸۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۸۳

۴-۱- مقدمه ۸۴

۴-۲- آمار توصیفی ۸۵

۴-۲-۱- سن ۸۵

۴-۲-۲- جنسیت ۸۶

۴-۲-۳- میزان تحصیلات ۸۷

۴-۲-۴- فرزند محصل شما در این مدرسه، چندمین فرزند شماست؟ ۸۸

۴-۲-۵- والدین با یکدیگر نسبت فامیلی دارند؟ ۸۹

۴-۳- آمار استنباطی ۹۰

۴-۳-۱- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها:۹۰

۴-۳-۲- نتایج توصیفی ۹۱

۴-۳-۲-۱- ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های پرسشنامه:۹۱

۴-۳-۳- نتایج استنباطی ۱۰۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۰۳

۵-۱- مقدمه ۱۰۴

۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۱۰۴

۵-۳- محدودیت های پژوهش ۱۰۵

۵-۳-۱- الف) محدودیت های در اختیار پژوهشگر ( در دسترس)۱۰۵

۵-۳-۲- ب) محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر ۱۰۶

۵-۴- پیشنهادات ۱۰۶

۵-۴-۱- بنیادی ۱۰۶

۵-۴-۲- کاربردی ۱۰۶

منــابــع و مـآخذ ۱۰۹

منابع فارسی ۱۱۰

منابع لاتین ۱۱۱

پیوســــت ها۱۱۳

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(Enrich) 47 ماده ای ۱۱۴

پرسشنامه استرس و فشار روانی داس(DASS)117

Abstract118

فهرست جداول

جدول۴-۱: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک سن ۸۵

جدول۴-۲: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۸۶

جدول۴-۳: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات ۸۷

جدول۴-۴: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک چندمین فرزند شماست؟ ۸۸

جدول۴-۵: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک نسبت فامیلی والدین ۸۹

جدول۴-۶: ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های ۱ تا ۷ ۹۱

جدول۴-۷: ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های ۸ تا ۱۵ ۹۲

جدول۴-۸: ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های ۱۶ تا ۲۳ ۹۳

جدول۴-۹: ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های ۲۴ تا ۳۱ ۹۴

جدول۴-۱۰: ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های ۳۲ تا ۳۸ ۹۵

جدول۴-۱۱: ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های ۳۹ تا ۴۷ ۹۶

جدول۴-۱۲: ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های ۱ تا ۹ ۹۷

جدول۴-۱۳: ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های ۱۰ تا ۱۸ ۹۸

جدول۴-۱۴: ارزیابی نظرات افراد نسبت به گویه های ۱۹ تا ۲۰ ۹۹

جدول(۴-۱۵):  آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش ۱۰۰

جدول شماره ۴-۱۸ آزمون میانگین یک جامعه متغیر فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی ۱۰۱

جدول شماره ۴- ۱۹ آزمون T دو نمونهای مستقل متغیر فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی ۱۰۱

جدول شماره ۴-۲۰ آزمون میانگین یک جامعه بعد رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی ۱۰۲

جدول شماره ۴-۲۱ آزمون Tدو نمونهای مستقل بعد رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی ۱۰۲

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک سن ۸۵

نمودار۴-۲: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۸۶

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات ۸۷

نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک چندمین فرزند ۸۸

نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه به تفکیک نسبت فامیلی والدین ۸۹

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی و مقایسه فشار روانی و رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی ۷-۱۰ ساله