س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

برنامه متره برآورد تحت اکسل

برنامه متره برآورد تحت اکسل

برنامه متره برآورد تحت اکسل

این برنامه جهت تنظیم صورت وضعیتهای مالی پیمانکاران و همچنین تنظیم برآورد ریالی پروژه های عمرانی طراحی شده است و به طور خلاصه یک دستیار تمام عیار برای مترور هنگام صورت وضعیت نویسی است که سرعت و دقت آن به حد باور نکردنی بالا میبرد.

مراحل کار با برنامه:

۱- انتخاب شماره آیتم (خلاصه آیتم در روبه روی شما درج میشود)

۲-فواصل و نام محل تهیه مصالح را وارد میکنید (جهت فصل حمل )

۳- مصالح پایکار را وارد میکنید، برنامه سایر موارد را به صورت خودکار محاسبه و در قالب موارد زیر در اختیارتان قرار میدهد.

امکان تعریف ضریب کارکرد با توجه به پیشرفت پروژه

تنظیم خلاصه متره (ردیفها به ترتیب درج شده و مقادیر کل از ریزمتره نقل شده و موقعیت آنها مشخص می شود) تننظیم برگه مالی ( مقادیر جمع نهایی از برگه خلاصه متره نقل شده و درقیمت ردیف ضرب میشوند و جمع هر فصل بصورت تقکیک شده در قالب ردیفهای پایه ، ردیفهای ستاره دار ، ردیفهای کار جدید ، ردیفهای پایکار و یا اقلام فاکتوری تنظیم شده و در ضریب مربوطه ضرب می شوند).

امکان تعریف تعداد ردیف های ریز متره به دلخواه شما.

امکان تعریف ردیفهای غیر پایه (ردیف ستاره دار) در صورت وضعیت.

تنظیم خلاصه متره با ترتیب شماره فصول بصورت مرتب.

امکان اعمال ضریب در برگه خلاصه متره در صورت نیاز.

مشخص کردن موقعیت مقادیر نقل شده از ریز متره در خلاصه متره.

تنظیم برگه مالی بصورت مرتب با تفکیک فصول.

خلاصه ریز متره ، خلاصه کلی متره ، برگه های تنظیم شده ریز متره ، تناژ مصالح مشمول حمل ، مبلغ ریالی حمل مصالح با توجه به تفکیک کیلومتر ، خلاصه مالی کل ریز متره انجام شده ، خلاصه مالی به تفکیک آیتم های فصل ها بصورت جدا ، خلاصه مالی یا جمع هر فصل ، برآورد کلی بدون ضریب ، برآورد کلی با ضرایب مربوطه

مشاهده فایل

.

.

دانلود برنامه متره برآورد تحت اکسل