س. آذر ۱۹ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تاثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از کشف آن تا پایان حکومت پهلوی اول

تاثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان

تاثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از کشف آن تا پایان حکومت پهلوی اول

فهرست مطالب: ( پایان نامه شامل ۱۶۴ صفحه Word )

 

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله ۴

۱-۲- ضرورت انجام پژوهش ۵

۱-۳- سوالات تحقیق ۵

۱-۴- فرضیات ۶

۱-۵- پیشینه تحقیق ۷

۱-۶- اهداف پژوهش ۱۰

۱-۷- نوع روش تحقیق ۱۰

۱-۸- روش گردآوری اطلاعات ۱۰

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰

۱-۱۰- بررسی منابع و مأخذ ۱۱

فصل دوم : بررسی کوتاه در جغرافیا تاریخی و اقوام خوزستان

۲-۱ جغرافیای تاریخی خوزستان ۱۴

۱ -۱- ۱- وجه تسمیه خوزستان ۱۴

۲-۲- شهرهای مهم و تاثیر گذار خوزستان  20

۲-۳- پیشینه قبایل ساکن در سواحل و خوزستان و مناسبات آنها با حکومتهای قبل از قاجار ۲۶

۲-۴- طوایف خوزستان  28

۲-۴-۱- ایل بختیاری ۲۸

۲-۴-۲- بنی طرف ۳۰

۲-۴-۳- آل زعاب ۳۱

۲-۴-۴- بنی کعب ۳۲

۲-۴-۵- قبایل هوله ۳۵

۲-۴-۶- آل مذکور ۳۷

۲-۴-۷- عتـوبـی ها ۳۸

۲-۴-۸- قواسم  40

۲-۵- نگاهی گذرا به اوضاع سیاسی – اجتماعی خوزستان عصر قاجار ۴۳

فصل سوم : سیر نفت در ایران و خوزستان

۳-۱- تاریخ سیاسی نفت ایران ۴۶

۳-۲- تاریخ نفت ۴۷

۳-۳- استحصال نفت در جهان ۵۱

۳-۴- بنیانگذاران صنعت نفت در جهان ۵۲

۳-۵- از امتیازات نفتی تا تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس ۵۲

۳-۶- امتیاز و سلطه  54

۳-۷- امتیازات نفتی در ایران ۵۵

۳-۸- امتیاز هوتز ۵۶

۳-۹- امتیاز رویتر و پیامدهای آن ۵۶

۳-۱۰- دومین چاه نفت خیز ۱۹۰۸م/۱۲۸۷ ﻫ ش ۵۹

۳-۱۱- تجدید قرارداد ۱۹۳۳م/۱۳۱۲ ﻫ ش ۶۰

فصل چهارم : بررسی تاثیر نفت بر اوضاع سیاسی خوزستان

۴-۱- ساختار سیاسی ۶۳

۴-۲- اوضاع سیاسی خوزستان ۶۳

۴-۳- حکومت مرکزی خوزستان و ارتباط آن با حکومت های محلی ۶۴

۴-۴- سیاست انگلستان در خوزستان ۶۹

۴-۵- نقش خان ها ، شیوخ و قدرت های محلی در ساختار سیاسی خوزستان ۷۲

۴-۶- شیخ خزعل ۷۴

۴-۷- کشف نفت و شیخ خزعل ۷۷

۴-۸-روابط شیخ خزعل با خان های بختیاری ۷۸

۴-۹- امتیاز نفت جنوب و آغاز کار آن ۷۹

۴-۱۰- سندیکای امتیاز ۸۱

۴-۱۱- قرارداد ۱۹۰۷ و نفت  83

۴-۱۲- کشف نفت در مسجد سلیمان و اهمیت یافتن نفت خوزستان برای انگلیس ۸۴

۴-۱۳- شرکت نفت ایران و انگلیس ۱۹۰۹م/۱۲۸۸ ﻫ ش ۸۵

۴-۱۴- شرکت نفت انگلیس و بختیاری ۹۰

۴-۱۵- فروش اراضی نفتی ۹۷

۴-۱۶- وام های خان های بختیاری از شرکت نفت ۹۸

۴-۱۷- ارتباط رضاخان با نفت ۱۰۳

۴-۱۸- خوزستان در زمان مظفرالدین شاه و تعامل خزعل با حاکمیت ۱۰۶

۴-۱۹- جنگ جهانگیر اروپا و پیوستن شیخ خزعل به انگلستان ۱۱۰

۴-۲۰- جهاد عشایر خوزستان در جنگ جهانی اول و واکنش انگلستان برای حفظ نفت ۱۱۴

فصل پنجم: بررسی تاثیر نفت بر تحولات اجتماعی مردم خوزستان

۵-۱- رشد شهرنشینی در آبادان  125

۵-۲- نقش مردم خوزستان در صنعت نفت ۱۲۶

۵-۳- بررسی اوضاع فرهنگی خوزستان بعد از اکتشاف نفت ۱۳۰

۵-۴- چگونگی شکل گیری شهرک های نفتی ۱۳۷

۵-۵- چگونگی تبدیل اردوگاه های نفتی به شهرک ها ۱۳۸

۵-۶- شهرک های نفتی تافته ی جدا بافته جامعه خوزستان ۱۴۰

۵-۷- ناکامی شرکت نفت در برقراری موازنه درست در رشد شهرک های نفتی ۱۴۲

۵-۸- اضمحلال شیوه‌ های سنتی و اقتصاد بومی  144

۵-۹- توسعه شهر نشینی ۱۴۵

۵-۱۰- تحلیل نظام اجتماعی شرکت نفت در خوزستان ۱۴۷

۵-۱۱- امکانات رفاهی شرکت نفت ابزاری برای اعمال نفوذ اجتماعی بر کارگران ۱۴۷

۵-۱۲- رشد مهاجرت به مناطق نفت خیز ۱۴۸

۵-۱۳- پدید آمدن ناموزون حاشیه نشینی ۱۴۹

۵-۱۴- ایجاد ملی گرایی بر کارگران شرکت نفت ۱۴۹

۵-۱۵- ناهمگونی رشد امکانات ۱۵۰

۵-۱۶- چگونگی بروز تغییرات فرهنگی در اثر اقدامات شرکت نفت ۱۵۱

نتیجه گیری  155

منابع و ماخذ ۱۵۷

مشاهده فایل

.

.

پایان نامه تاثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از کشف آن تا پایان حکومت پهلوی اول