د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تاثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

تاثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

تاثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

فهرست مطالب: ( پایان نامه شامل ۱۶۴ صفحه Word )

چکیده  1

مقدمه  2

فصل اول:کلیات تحقیق ۳

۱-۱- بیان مسئله ۴

۱-۲- اهداف تحقیق ۴

۱-۳- سئوال های تحقیق ۵

۱-۴- فرضیه های تحقیق ۵

۱-۵- پیشینه تحقیق در جهان ۵

۱-۶- پیشینه تحقیق در ایران ۶

۱-۷- روش کار ۷

۱-۸- مشکلات و موانع تحقیق ۷

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ۸

مقدمه  9

۲-۱- اقلیم ۹

۲-۲- اقلیم شناسی کشاورزی ۹

۲-۳- هواشناسی کشاورزی ۱۰

۲-۴- خشکسالی کشاورزی ۱۰

۲-۵- اثرهای آب و هوا بر کشاورزی ۱۱

۲-۶- تاریخچه پیدایش ذرت ۱۱

۲-۷- اهمیت اقتصادی ذرت ۱۲

۲-۸- پراکندگی جغرافیایی ذرت  12

۲-۹- خاک های مناسب کاشت ذرت ۱۳

۲-۱۰- مشخصات گیاه شناسی ذرت ۱۳

۲-۱۰-۱- ریشه  13

۲-۱۰-۲- ساقه ۱۴

۲-۱۰-۳- برگ  15

۲-۱۰-۴- گل آذین ۱۵

۲-۱۰-۵- دانه ذرت ۱۵

۲-۱۱- عوامل اقلیمی موثر بر عملکرد ذرت ۱۵

۲-۱۱-۱- حرارت (گرما)۱۶

۲-۱۱-۲- رطوبت ۱۶

۲-۱۱-۳- نور ۱۶

۲-۱۲- مراحل مختلف رشد در گیاه ذرت ۱۶

۲-۱۲-۱- مرحله کاشت و جوانه زنی ذرت ۱۶

۲-۱۲-۲- مرحله سبز شدن تا تشکیل اندام های گل ( اوایل رشد سبزینه ای )۱۷

۲-۱۲-۳- مرحله اصلی رشد رویشی ( مرحله طویل شدن سریع ساقه تا ظهور گل تاجی ) ۱۸

۲-۱۲-۴- مرحله ظهور گل تاجی، ظهور کاکل ها و گرده افشانی ۱۹

۲-۱۲-۵- مرحله پر شدن دانه ۲۰

۲-۱۳- آفات ذرت ۲۰

۲-۱۳-۱- شب پره زمستانی یا کرم طوقه بر ۲۰

۲-۱۳-۲- کرم ساقه خوار ذرت ( سزامیا )۲۱

۲-۱۳-۳- کرم قوزه پنبه ( هلیوتیس )۲۱

۲-۱۳-۴- جوندگان ۲۱

۲-۱۴- بیماری های مهم ذرت ۲۱

۲-۱۴-۱- پوسیدگی ریشه و طوقه ۲۱

۲-۱۴-۲- پوسیدگی نرم ساقه و گره ها ۲۲

۲-۱۴-۳- سیاهک معمولی ذرت ۲۲

۲-۱۴-۴- پوسیدگی های بلال و دانه ذرت ۲۲

۲-۱۴-۵- کوتولگی بوته های ذرت ۲۲

۲-۱۴-۶- بیماری های فیزیولوژیک ذرت ۲۳

۲-۱۵- نیاز غذایی ذرت ۲۳

۲-۱۵-۱- عناصر غذایی پر مصرف ۲۳

۲-۱۵-۱-۱- ازت ۲۳

۲-۱۵-۱-۲- فسفر  23

۲-۱۵-۱-۳- پتاسیم ۲۴

۲-۱۵-۱-۴- گوگرد ۲۴

۲-۱۵-۱-۵- منیزیم ۲۵

۲-۱۵-۲- عناصر غذایی کم مصرف ۲۵

۲-۱۵-۲-۱- آهن  25

۲-۱۵-۲-۲- روی ۲۵

۲-۱۵-۲-۳- منگنز ۲۵

۲-۱۵-۲-۴- مس ۲۶

۲-۱۵-۲-۵- بُر ۲۶

۲-۱۶- عمده ترین مصارف ذرت ۲۶

۲-۱۶-۱- تغذیه حیوانات ۲۶

۲-۱۶-۲- تغذیه پرندگان ۲۶

۲-۱۶-۳- مصارف صنعتی ۲۷

۲-۱۶-۴- تهیه نان ۲۷

۲-۱۷- طبقه بندی ذرت ۲۷

۲-۱۷-۱- ذرت آجیلی ۲۷

۲-۱۷-۲- ذرت دندان اسبی ۲۷

۲-۱۷-۳- ذرت آردی ۲۸

۲-۱۷-۴- ذرت شیرین ۲۸

۲-۱۷-۵- ذرت غلاف دار ۲۸

۲-۱۷ -۶- ذرت مومی ۲۸

۲-۱۷-۷- ذرت بلوری ( ذرت سخت )۲۸

۲-۱۸- عملیات تهیه زمین ۲۹

۲-۱۸ -۱- زمین مناسب کشت ذرت ۲۹

۲-۱۸-۲- آبیاری سنگین قبل از کاشت ( ماخار ) ۲۹

۲-۱۸-۳- پاشیدن کود ازت ۲۹

۲-۱۸-۴- عملیات شخم ۳۰

۲-۱۸-۴-۱- دیسک  30

۲-۱۸-۴-۲- ماله ۳۰

۲-۱۸-۴-۳- کودپاشی ۳۰

۲-۱۹- عملیات کاشت ذرت ۳۰

۲-۱۹-۱- ایجاد فارو ۳۰

۲-۱۹-۲- شیپر ۳۰

۲-۱۹-۳- ایجاد نهر مضاعف ۳۱

۲-۱۹-۴- ایجاد نهر پالشت (خروجی ) ۳۱

۲-۲۰- داشت ذرت ۳۲

۲-۲۰-۱- آبیاری ۳۲

۲-۲۰-۲- تعیین زمان آبیاری ۳۲

۲-۲۰-۳- مراحل حساس ذرت به کم آبی ۳۳

۲-۲۰-۴- مدت زمان آبیاری ۳۳

۲-۲۱- زمان کاشت ذرت ۳۳

۲-۲۲- زمان برداشت ذرت ۳۴

۲-۲۳- اجزای عملکرد ذرت ۳۴

فصل سوم : ویژگی های محیطی منطقه مورد مطالعه ۳۵

۳-۱- ویژگی های جغرافیایی استان خوزستان ۳۶

۳-۱-۱- مشخصات جغرافیایی استان خوزستان ۳۶

۳-۲- ویژگی های شهرستان شوش ۳۸

۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی ۳۸

۳-۲-۲- محدوده حوزه نفوذ ۴۰

۳-۲-۳- زمین شناسی ۴۰

۳-۲-۴- وضعیت توپوگرافی ۴۲

۳-۲-۵- وضعیت آب و هوایی ۴۲

۳-۲-۵-۱- درجه حرارت ۴۲

۳-۲-۵-۲- بارش ۴۲

۳-۲-۵-۳- باد ۴۲

۳-۲-۶- هیدرولوژی منطقه ۴۵

۳-۲-۶-۱- آبهای زیر زمینی ۴۵

۳-۲-۶-۲- آبهای سطحی ۴۵

۳-۲-۶-۲-۱- رودخانه شاوور ۴۶

۳-۲-۶-۲-۲-رودخانه کرخه ۴۶

۳-۲-۶-۲-۳- رودخانه دز ۴۶

۳-۲-۷- وضعیت خاک ۴۷

۳-۲-۸- کشاورزی ۴۹

۳-۲-۹- پوشش گیاهی ۴۹

۳-۲-۱۰- تعیین انواع اقلیم منطقه ۴۹

۳-۲-۱۰-۱- روش کوپن ۵۰

۳-۲-۱۰-۲- روش دمارتن ۵۱

۳-۲-۱۰-۳- روش آمبرژه ۵۲

۳-۲-۱۱- بررسی دمای ماهانه ۵۳

۳-۲-۱۲- وضعیت دما در شوش ۵۳

۳-۲-۱۳- توزیع میانگین حداقل های دمای شوش ۵۴

۳-۲-۱۴- توزیع میانگین حداکثرهای دمای شوش ۵۴

۳-۲-۱۵- تغییرات فصلی دما ۵۵

۳-۲-۱۶- تعداد روزهای بارانی ۵۷

۳-۲-۱۷- بررسی میانگین بارش ۵۷

۳-۲-۱۸- نمودار آمبروترمیک ۶۰

۳-۲-۱۹- بررسی تغییرات رطوبت در شهرستان شوش ۶۱

۳-۲-۲۰- توزیع میانگین حداقل های رطوبت در شوش ۶۱

۳-۲-۲۱- توزیع میانگین حداکثرهای رطوبت در شوش ۶۲

۳-۲-۲۲- بررسی میانگین رطوبت ماهانه ۶۲

۳-۲-۲۳- بررسی ساعات آفتابی ۶۵

۳-۲-۲۴- بررسی تبخیر ماهانه ۶۶

۳-۲-۲۵- بررسی یخبندان ۶۸

۳-۲-۲۶- بررسی سرعت باد ۷۰

فصل چهارم : روش ها و یافته های تحقیق ۷۱

۴-۱- مواد و روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۲

۴-۲- داده ها و اطلاعات تحقیق  72

۴-۳- جمع آوری داده ها و اطلاعات ۷۲

۴-۴- طبقه بندی داده ها و اطلاعات  72

۴-۵- تأثیر چهار عامل (دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت بهاره با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  74

۴-۵-۱- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت بهاره ۷۴

۴-۵-۲- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت بهاره ۷۴

۴-۵-۳- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت بهاره ۷۵

۴-۵-۴- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت بهاره ۷۵

۴-۶- تأثیر چهار عامل( دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت پاییزه با استفاده از ضریب همبستگی

همبستگی پیرسون ۷۶

۴-۶-۱- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت پاییزه  76

۴-۶-۲- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت پاییزه ۷۶

۴-۶-۳- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت پاییزه ۷۶

۴-۶-۴- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت پاییزه ۷۷

۴-۷- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت (سالانه) با استفاده از ضریب همبستگی

پیرسون …۷۸

۴-۷-۱- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت (سالانه)۷۸

۴-۷-۲- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت (سالانه)۷۸

۴-۷-۳- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت (سالانه) ۷۸

۴-۷-۴- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت (سالانه ۷۹

۴-۸- عملکرد محصول ذرت بهاره و پاییزه با توجه به چهار عامل(دما، بارش، رطوبت، تبخیر ۸۳

۴-۸-۱- مقایسه عملکرد محصول ذرت بهاره و پاییزه ۸۳

۴-۹- محاسبه تبخیر و تعرق گیاه ذرت بهاره و پاییزه ۹۰

۴-۹-۱- محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت بهاره ۹۰

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۲

۵-۱- آزمون فرضیه ها ۹۳

۵-۲- نتیجه گیری ۹۵

۵-۳- ارائه راهکارها و پیشنهادات ۹۶

فهرست منابع  97

چکیده انگلیسی ۱۰

مشاهده فایل

.

.

دانلود پایان نامه تاثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش