د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی در بازاریابی بیمه

تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی در بازاریابی بیمه

تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی در بازاریابی بیمه

فهرست مقاله: (شامل ۲۵ صفحه Word)

چکیده ۳

کلید واژه ۳

مقدمه ۴

بیان مساله ۴

تعریف مسئله تحقیق ۵

سوالات تحقیق ۵

پیشینه تحقیق ۵

تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی ۶

تعیین طرح تحقیق ۹

تعیین روش گردآوری اطلاعات ۹

طراحی فرمهای گردآوری اطلاعات ۹

نمونه گیری ۹

گردآوری اطلاعات ۹

پردازش داده‌ ها ۱۰

تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات ۱۰

تهیه گزارش تحقیق ۱۰

انواع تحقیقات بازاریابی ۱۰

تحقیقات کمی ۱۰

تحقیقات کیفی ۱۰

انتخاب تیم تحقیقات بازاریابی ۱۱

تحقیقات اکتشافی ۱۱

رویکرد های تحقیق اکتشافی ۱۳

تحقیقات اکتشافی ۱۳

تحقیقات کمی ۱۳

معیارهای تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی ۱۴

گزارش وضعیت حضور در بازار ۱۴

تحقیقات بازار در شرکت­های کوچک و سازمان غیر سود ده ۱۴

مقایسه تحقیقات کمی و کیفی ۱۵

روش تحقیق ۱۶

تحقیقات بازاریابی و سیستم‌ های اطلاعاتی در بازاریابی بیمه ( مطالعه میدانی ) ۱۶

سیستم اطلاعات بازاریابی ۱۷

ارزیابی نیازهای اطلاعاتی ۱۸

اسناد و مدارک درون سازمان ۱۹

بازاریابی بر مبنای گردآوری اطلاعات محرمانه ( Marketing Intelligence ) 20

تحقیقات بازاریابی ۲۱

تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۱

نتیجه گیری ۲۲

منابع ۲۳

نتیجه گیری ۲۴

منابع ۲۵

مشاهده فایل

.

.

دانلود تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی در بازاریابی بیمه