د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تحقیق صف و ستاد در سازمان

تحقیق صف و ستاد در سازمان

تحقیق صف و ستاد در سازمان

ظهور سازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است. معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

فهرست مطالب : (شامل ۵۰ صفحه با فرمت ورد)

عنوان

فصل اول

مقدمه ۱

تعریف سازمان ۲

انواع سازمان ۳

ترکیب سازمانی ۳

نظریه های سازمانی ۴

نظریه سازمان رسمی ۵

ویژگیهای بوروکراسی ۶

نوع شناسی اقتدار ۷

نظریه تیلور ۸

نظریه هانری فایول ۱۰

اهداف سازمان ها ۱۲

اهمیت مطالعه سازمان ۱۵

فصل دوم :

صف چیست ۱۶

ستاد چیست ۱۷

انواع سازمان صف و ستاد ۱۸

وظایف صف ۲۲

وظایف ستاد ۲۳

انواع ستاد ۲۴

روابط صف و ستاد ۲۷

بهبود روابط صف و ستاد ۳۱

اداره های ستادی ۳۳

اختیار صف و ستاد ۳۴

واحد های صف و ستاد ۳۸

استفاده ی صف از ستاد ۳۹

قدرت ستاد ۳۹

نقش مناسب ستاد ۴۰

اهمیت تمایز بین صف و ستاد ۴۳

علت اختلاف بین صف و ستاد ۴۴

کتابنامه ۴۷

این فایل از سایت منبع حذف شده است.