ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

تحقیق مواد هوشمند و کاربرد آن در پروسه های ساخت

تحقیق مواد هوشمند و کاربرد آن در پروسه های ساخت

تحقیق مواد هوشمند و کاربرد آن در پروسه های ساخت

 

فهرست مطالب: (شامل ۷۴ صفحه با فرمت word)

چکیده

فصل اول: مواد هوشمند
۱-۱ تاریخچه مواد هوشمند
۱-۲ تعریف مواد هوشمند
۱-۳ ساختار مواد هوشمند
۱-۴ موارد کاربردی مواد هوشمند
۱-۵ خصوصیات مورد نیاز در مواد هوشمند
۱-۶ سازه های هوشمند
۱-۷ چشم انداز آینده مواد هوشمند
۱-۸ انواع مواد هوشمند
۱-۸-۱ نوع اول
۱- ۸-۲ مواد هوشمند نوع دوم


فصل دوم: مواد با حافظه شکلی
۲-۱ آلیاژهای حافظه‌دار
۲-۲ ساختار آلیاژهای حافظه دار
۲-۳ کریستالوگرافی مارتنزیتی
۲-۴ خصوصیات کلی استحاله مارتنزیتی
۲-۵ رفتار ترمومکانیکی
۲-۶ خاصیت ارتجاعی کاذب
۲-۷ اثر حافظه دار یک طرفه و دو طرفه
۲-۷-۱ اثر حافظه دار یک طرفه
۲-۷-۲ اثر حافظه دار دو طرفه
۲-۸ کاربردهای آلیاژهای حافظه دار
۲-۹ انواع آلیاژهای حافظه دار و خواص مربوط به آن ها
۲-۱۰ کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار


فصل سوم: پیزوالکتریک
۳-۱ تاریخچه و تعریف مواد پیزوالکتریک
۳-۲ کاربردهای پیزوالکتریک ها
۳-۳ فرآیند تولید پیزوالکتریک
۳-۴ تحلیل و بررسی

فصل چهارم: پیروالکتریک
۴-۱ تعریف پیرو الکتریک
۴-۲ رابطه مابین فرو، پیزو و پیروالکتریسیته
۴-۳ سنسورهای مادون قرمز
۴-۴ آشکارسازهای مادون قرمز پیروالکتریک (PIR)
4-5 کنترل آلودگی
۴-۶ تصویر برداری حرارتی


فصل پنجم: پلیمرهای هوشمند
۵-۱ معرفی پلیمرها هوشمند
۵-۲ تقسیم بندی پلیمرهای هوشمند
۵-۲-۱ پلیمرهای فعال الکتریکی (EAP)
5-2-2 سیالات مغناطیسی و رئولوژیکی (MRF)
5-2-3 سیالات الکتریکی رئولوژیکی (ERF
5-2-4 ژل‌های پلیمری هوشمند
۵-۲-۵ پلیمرهای با حافظه شکلی
۵-۲-۶ پلیمرهای فتوولتایی


فصل ششم: سیال های ER
۶-۱ مخلوط های کلوئیدی
۶-۲ خاصیت
۶-۳ ساختارهای هوشمند با سیال ER


فصل هفتم: کاربردهای مواد هوشمند در پروسه های ساخت
۷-۱ کنترل هوشمند ارتعاشات ابزار برشی
۷-۲ طراحی ابزار مخصوص برای ماشین کاری دقیق شفت ها بر روی ماشین های CNC معمولی
۷-۳ افزایش عمر ابزار با استفاده از یک قطعه گیر هوشمند
۷-۳-۱ جلوگیری از شکست ابزار حین ماشین کاری قطعه
۷-۳-۲ ساده شدن کار تا حد بسیار زیاد برای اپراتور
۷-۳-۳ عملیات ساده و قابل اعتماد
۷-۳-۴ پاسخ سریع
۷-۳-۵ پیش بینی آینده
۷-۴ ابزار هوشمند برای کنترل پروسه سوراخ کاری
۷-۵ فرو نشاندن ضربات در ماشین کاری با استفاده از خواص ارتعاشی غیر خطی سیال های ER
7-6 پرداخت سطوح با کمک سیال های ER

پیوست
منابع
چکیده انگلیسی

مشاهده فایل