د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

جزوه آموزشی تصمیم گیری چند معیاره MADM و MODM همراه با مثال های متعدد

جزوه آموزشی تصمیم گیری چند معیاره MADM و MODM همراه با مثال های متعدد

جزوه آموزشی تصمیم گیری چند معیاره MADM و MODM همراه با مثال های متعدد

این فایل آموزش کامل و کاربردی تصمیم گیری چند معیاره هم در محیط فازی و هم در محیط قطعی می‌باشد. شامل جزوه و آموزش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و چند هدفه (MODM) هم در محیط فازی و هم در محیط قطعی و به همراه مثال های متعدد نیز می باشد. مشکلی که بسیاری از افراد درگیر آن هستند این است که کتابهای تصمیم گیری چند معیاره در بازار فراوانی زیادی دارد و همیشه درگیر خریدن بهترین و جامعترین کتاب می باشند. حتی بعضی مواقع ۲ یا ۳ جلو کتاب برای یک مبحث خریداری میکنند. در حالیکه این محصول با انتخاب بهترین بخش ها از تمامی آموزشها بهترین راهنما برای تصمیم گیری چند معیاره را برای شما به ارمغان آورده هست.

فهرست :

فصل اول: مقدمه ای بر مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه
مدلهای جبرانی
مدلهای غیر جبرانی
فصل دوم: روشهایی برای تصمیم گیری چند شاخصه
روش تخصیص خطی
روش وزن دهی تجمعی ساده (SAW)
روش TOPSIS
روش ELECTRE
فصل سوم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی
پیشگفتار
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
استخراج وزن ها از ماتریس سازگار
استخراج وزن ها از ماتریس ناسازگار
روش حداقل مربعات
روش حداقل مربعات لگاریتمی
روش بردار ویژه
روش های تقریبی
خصوصیات ماتریس ناسازگار
نتیجه گیری
فصل چهارم: فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
پیشگفتار
فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
کاربردهای ANP
فصل پنجم: تصمیم گیری چند معیاره فازی
تئوری مجموعه های فازی
نظریه فازی
مفاهیم مجموعه های فازی
معیارهای امکان و بایستگی
رابطه های فازی
حل مسائل چند شاخصه فازی
روش نگی
روش های برتر بودن فازی
روش روی
روش سیکسون و دیگران
روش های MAXIMIN
روش بلمن و پروفسور زاده
روش یاگر
AHP فازی
TOPSIS فازی
فصل ششم: تصمیم گیری چند هدفه
پیشگفتار
برنامه ریزی آرمانی
برنامه ریزی آماری وزن داده شده
روش لکسیکوگرافی
برنامه ریزی آرمانی چبیشف
روش LP-Metric
روش وزن دهی به اهداف
استفاده از منطق فازی در حل مسائل چند هدفه
روش های مربوط به اهداف حددار
روش لکسیکوگراف

مشاهده فایل