ش. مهر ۲۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

جزوه تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

جزوه تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

جزوه تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

فهرست مطالب:

آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها

آشنایی با نظریه عمومی سیستمها

آشنایی با نگرش سیستمی

شناخت تجزیه و تحلیل سیستم

آشنایی با نحوه ارتباط مدیریت با تجزیه و تحلیل سیستم

شناخت نقش تحلیل کنننده سیستم

آشنایی با مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها

آشنایی با اصول و مفاهیم سازماندهی

شناخت انواع مختلف مبانی سازماندهی

آگاهی از نحوه تنظیم نمودار سازمانی

آشنایی با روشهای تهیه طرح سازمانی

مهمترین فنون تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها را نام ببرید.

جدول تقسیم کار را تعریف کنید .

مزایا و محدودیتهای جدول تقسیم کار را بیان کنید .

راههای از بین بردن محدودیتهای جدول تقسیم کار را بیان کنید .

مراحل تهیه جدول تقسیم کار را شرح دهید .

فرم لیست وظایف ،فعالیتهای واحد و فعالیتهای سازمان را رسم کنید

آشنایی با بررسی جریان کار

نمودار جریان کار را تعریف کنید

پنج علامت مورد قبول آنالیستها را ترسیم کنید

موارد استفاده از نمودار جریان کار عمودی و افقی را توضیح دهید

تفاوت نمودارهای جریان کار افقی و عمودی را شرح دهید

مراحل بررسی نمودار جریان کار را ذکر کنید

فرم را تعریف کنید

مبانی طبقه بندی فرمها را بیان کنید

دو فرم از فرمهای طبقه بندی شده بر حسب قلمرو استفاده را ذکر کنید

چهار فرم از فرمهای طبقه بندی شده برحسب کار و وظیفه را ذکر کنید

هدف از بررسی و کنترل فرمها را توضیح دهید

مراحل بررسی فرمهای سازمانی و ایجاد و بهبود آنها را نام ببرید

نکاتی که بایستی در کنترل فرم رعایت کرد رابیان کنید

آشنایی با تکنیک بررسی جا و مکان کار

آگاهی از هدف بررسی

اطلاع از ملاحظاتی که در بررسی جا و مکان کار بایستی رعایت شوند

شناخت مراحل بررسی جاومکان

بررسی جا و مکان را تعریف کنید

ضرورت برسی جا و مکان را بنویسید

هدف از بررسی جا و مکان راشرح دهید

نکاتی که در قرار دادن میزهای کار بایستی رعایت شود را بیان کنید

مراحل بررسی جا و مکان را بنویسید

آشنایی با اهمیت بایگانی در سازمانها

آشنایی با انواع سیستم های بایگانی

آگاهی از اصول بایگانی

شناخت روشهای تنظیم اسناد

آشنایی با مراحل بررسی سیستم بایگانی

بایگانی را تعریف نموده و اهمیت آن را توضیح دهید

سند،پرونده و آرشیو را تعریف کنید

انواع سیستم های بایگانی را نام برده و به اختصار توضیح دهید

اصولی را که بایستی در ایجاد سیستم بایگانی رعایت شوند ذکر کنید

روشهای تنظیم اسناد را برشمرده و آنها را توضیح دهید

مراحل بررسی سیستم بایگانی را بیان کنید

سه الگوی برنامه ریزی شبکه ای را نام ببرید

علائم مورد استفاده در روش پرت را مشخص کنید

مراحل ضروری برای روش پرت را نام ببرید

سوالاتی را که آنالیست برای تنظیم شبکه پرت مطرح می کند را بیان کنید

قدمهای تحلیل زمانی شبکه را بیان کنید

مشاهده فایل