د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

قالب آماده ورد برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

قالب آماده ورد برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

قالب آماده ورد برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، قواعد و ضوابطی کلی وجود دارد که دانشجو قبل از چاپ و صحافی پایان نامه ناچار به رعایت نمودن آن می شود. پس جه بهتر می شود اگر قبل از شروع نگارش این قواعد را رعایت نماید و یا در انتهای نگارش پایان نامه برای تنظیم این قواعد وقت کمتری صرف نماید.

فایل ورد فوق دارای تنظیمات زیر است:

۱- صفحه اول و قسمت روی جلد صحافی پایان نامه

۲- بسم الله الرحمن الرحیم

۳- صفحه تقدیم و تشکر

۴- صفحه تقدیم

۵- جدول چکیده فارسی

۶- فهرست مطالب (دارای شماره صفحه لاتین و شماره دهی خودکار و آپدیت اتوماتیک عناوین از روی فهرست مطالب داخل متن)

۷- فهرست جداول (دارای شماره صفحه لاتین و شماره دهی خودکار و آپدیت اتوماتیک عناوین از روی فهرست جداول داخل متن)

۸- فهرست شکل ها (دارای شماره صفحه لاتین و شماره دهی خودکار و آپدیت اتوماتیک عناوین از روی فهرست شکل های داخل متن)

۹- صفحه مقدمه (بدون شماره صفحه)

۱۰- مقدمه (دارای شماره صفحه فارسی و شماره دهی خودکار)

۱۱- صفحه فصل اول یا بررسی منابع (بدون شماره صفحه)

۱۲- بررسی منابع (دارای شماره صفحه فارسی و شماره دهی خودکار)

۱۳- صفحه فصل دوم یا مواد و روش ها (بدون شماره صفحه)

۱۴- مواد و روش ها (دارای شماره صفحه فارسی و شماره دهی خودکار)

۱۵- صفحه فصل سوم یا نتایج و بحث (بدون شماره صفحه)

۱۶- نتایج و بحث (دارای شماره صفحه فارسی و شماره دهی خودکار)

۱۷- مرور منابع (دارای شماره صفحه فارسی و شماره دهی خودکار)

۱۸- صفحه چکیده انگلیسی

۱۹- صفحه آخر پایان نامه به انگلیسی

۲۰- هدینگ بندی و قابلیت شماره دهی خودکار به عناوین و سرفصل ها

۲۱- شماره دهی خودکار جداول

۲۲- شماره دهی خودکار شکل ها

مشاهده فایل