ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مبانی اقتصاد سنجی دکتر حمید ابریشمی

مبانی اقتصاد سنجی دکتر حمید ابریشمی

مبانی اقتصاد سنجی دکتر حمید ابریشمی

پاورپوینت فوق مجموعه کامل اسلایدهای مبانی اقتصاد سنجی توسط دکتر حمید ابریشمی با همکاری گروه علمی (مونا بهشتی، مریم خندان، فاطمه سلیمانی کیا، ندا علم الهدی، میثم امیری، امیر لعلی و مهدی نوری) و گروه تولید (یاسمین آریانا، مونا احمدیانی و فاطمه سلیمانی کیا) در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تهیه و تولید شده است. این مجموعه دارای ۲۲ فصل به شرح زیر می باشد:
ماهیت تحلیل رگرسیون
تحلیل رگرسیون دو متغیره
مدل رگرسیون دو متغیره: مساله تخمین
مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک
رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصله ای و آزمون فرضیه
گسترش مدل رگرسیون خطی دو متغیره
تحلیل رگرسیون چند متغیره(مرکب): مساله تخمین
تحلیل رگرسیون چند متغیره(مرکب): مساله استنتاج آماری
روش ماتریسی مدل رگرسیون خطی
همخطی
ناهمسانی واریانس
خودهمبستگی
مدل سازی اقتصادسنجی ۱
مدل سازی اقتصادسنجی ۲
رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی
رگرسیون بر روی متغیر وابسته موهومی
مدل های خود رگرسیونی و با وقفه توزیعی
مدل های معادلات همزمان
مساله تشخیص
روش های معادلات همزمان
ایستایی، ریشه های واحد و هم انباشتگی
اقتصاد سنجی سریهای زمانی ۲: پیش بینی با استفاده از روش ها VAR و ARIMA

مشاهده فایل