د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مجازات تبعی درحقوق کیفری ایران و تاثیر آن بر اعتبار و آبروی افراد

مجازات تبعی درحقوق کیفری ایران و تاثیر آن بر اعتبار و آبروی افراد

مجازات تبعی درحقوق کیفری ایران و تاثیر آن بر اعتبار و آبروی افراد

مجازاتهای تکمیلی و تبعی مجازاتهایی اضافی هستند که قانونگذار در برخی جرائم علاوه بر مجازات اصلی برای تنبیه مرتکب مقرر نموده است. از نظر ماهیت تا حددی هر دو مجازات دارای ماهیت مشابهی هستند و به مانند اقدامات تأمینی آیندهمحور و در جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم و ناتوان ساختن وی گام برمیدارند؛ گرچه جنبه مکافاتی را نیز در این مجازاتها نباید فراموش کرد. . فهرست مقاله: ۱-چکیده ۲-پیشینه ۳-مجازات‌های تکمیلی و تبعی چیست؟ ۳-۱ مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی ۳-۳مجازات تبعی ۴-مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران ۴-۱مجازاتهای تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ۴-۲مجازاتهای تبعی در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی ۵-نتیجه گیری ۶-منابع و ماخذ

مشاهده فایل