ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله آسیب شناسی ، بازاریابی و فروش ظروف سنتی

مقاله آسیب شناسی ، بازاریابی و فروش ظروف سنتی

مقاله آسیب شناسی ، بازاریابی و فروش ظروف سنتی

فهرست مقاله : (شامل ۱۲۵ صفحه Word)

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه  2

۱-۲- بیان مسئله  2

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۴

۱-۴-۱- هدف کلی ۴

۱-۴-۲- اهداف جزئی ۴

۱-۵- فرضیه های پژوهش ۵

۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۵

۱-۵-۲- فرضیات فرعی ۵

۱-۶- سوالهای پژوهش ۵

۱-۶-۱- سوال اصلی ۵

۱-۶-۲- سوالات فرعی ۵

فصل دوم: ادبیات پژوهش ۶

۲-۱- مقدمه ۷

۲-۲- تاریخچه سفال و سفال گری ۷

۲-۲-۱- تاریخچه سفالگری در جهان ۷

۲-۲-۲- تاریخچه سفالگری در آسیای میانه ۸

۲-۲-۳- تاریخچه سفالگری در ایران ۸

۲-۲-۴- تاریخچه سفالگری قبل و بعد از اسلام ۱۰

۲-۲-۵- روند تاریخی تکنولوژی سفال ۱۵

۲-۳- معرفی صنایع دستی و سفال ۱۷

۲-۳-۱- جایگاه کنونی صنایع دستی در ایران ۱۷

۲-۳-۲- اهمیت صنایع دستی در اقتصاد کشور ۱۸

۲-۳-۳- کاربرد سفال ۱۹

۲-۳-۴- تزئینات سفال ۲۲

۲-۳-۵- ظروف سفالی ۲۵

۲-۴- بازاریابی ۲۶

۲-۴-۱- پیشینه بازاریابی ۲۶

۲-۴-۲- تعاریف بازاریابی ۲۸

۲-۴-۳- مفاهیم بازاریابی ۲۹

۲-۴-۴- انواع بازاریابی ۳۱

۲-۴-۵- بازاریابی و فروش صنایع دستی ۳۶

۲-۴-۶- نقش تبلیغات ۳۷

۲-۴-۷- ویژگی های بازاریابی موفق ۳۷

۲-۴-۸- بازاریابی در صنایع دستی و اثر آن بر گردشگر ۳۷

۲-۴-۹- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع دستی ۳۸

فصل سوم: طرح پژوهش ۴۲

۳-۱- مقدمه ۴۳

۳-۲- جامعه‌ آماری ۴۳

۳-۳- گروه نمونه و روش نمونه گیری ۴۳

۳-۴- روش‌ شناسی پژوهش ۴۳

۳-۵- انواع روش‌های نمونه‌ گیری ۴۴

۳-۶- گروه نمونه ۴۴

۳-۷- ابزارهای پژوهش ۴۴

۳-۸- روش‌ های تحقیق ۴۴

۳-۹- روش‌ های جمع‌‌ آوری اطلاعات ۴۶

۳-۱۰- روش آماری ۴۷

۳-۱۱- تجزیه و تحلیل داده‌ ها ۴۷

۳-۱۲- روش تعیین پایایی ابزار ۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۴۹

۴-۱- مقدمه ۵۰

۴-۲- آمار توصیفی ۵۱

۴-۲-۱- جنسیت ۵۱

۴-۲-۲- سن ۵۲

۴-۲-۳- تحصیلات ۵۳

۴-۲-۴- سابقه کار ۵۴

۴-۳- آمار استنباطی ۵۵

۴-۳-۱- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها ۵۵

۴-۳-۲- آزمون فرضیه های پژوهش ۵۵

۴-۴- نتایج توصیفی ۵۶

۴-۴-۱- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه ۵۶

۴-۴-۲- ارزیابی خلاقبت و نوآوری در تولید ظروف سنتی ۷۲

۴-۴-۳- ارزیابی کیفیت تولید و ساخت ظروف سنتی ۷۳

۴-۴-۴- ارزیابی رضایت مشتریان ۷۴

۴-۴-۵- نتایج استنباطی ۷۵

۴-۵- نتایج آزمون فرضیه ها ۸۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۶

۵-۱- مقدمه ۸۷

۵-۲- مشکلات ، موانع و راهکارها ۸۷

۵-۲-۱- مشکلات و موانع توسعه صنایع دستی ۸۷

۵-۲-۲- راهکارهای توسعه و ارتقاء جایگاه صنایع دستی ۸۷

۵-۲-۳- موانع و مشکلات رشد صنایع دستی ۸۸

۵-۲-۴- راهکارها ۸۸

۵-۳- هدف کلی ۸۹

۵-۴- نتایج بدست آمده ۸۹

۵-۵- پیشنهادات پژوهش ۸۹

۵-۵-۱- پیشنهادات بنیادی ۹۰

۵-۵-۲- پیشنهادات کابردی ۹۰

۵-۶- محدودیت های پژوهش ۹۰

۵-۶-۱- محدودیت در دسترس پژوهشگر ۹۰

۵-۶-۲- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر ۹۱

منابع و مآخذ ۹۲

الف) منابع فارسی ۹۳

ب) منابع لاتین ۹۴

ضمائـــــم ۹۵

پرسشنامه ۹۶

برنامه SPSS98

فهرست جداول

جدول۴-۱: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۵۱

جدول۴-۲: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن ۵۲

جدول۴-۳: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات ۵۳

جدول۴-۴: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار ۵۴

جدول ۴-۵: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵۶

جدول ۴-۶: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۵۷

جدول ۴-۷: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳۵۸

جدول ۴-۸: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۴۵۹

جدول ۴-۹: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۵۶۰

جدول ۴-۱۰: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۶۶۱

جدول ۴-۱۱: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۷۶۲

جدول ۴-۱۲: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۸۶۳

جدول ۴-۱۳: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۹۶۴

جدول ۴-۱۴: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۰۶۵

جدول ۴-۱۵: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۱۶۶

جدول ۴-۱۶: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۲۶۷

جدول ۴-۱۷: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۳۶۸

جدول ۴-۱۸: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۴۶۹

جدول ۴-۱۹: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۵۷۰

جدول ۴-۲۰: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۶۷۱

جدول۴-۲۱: ارزیابی سطح خلاقبت و نوآوری در تولید ظروف سنتی ۷۲

جدول۴-۲۲: ارزیابی سطح کیفیت تولید و ساخت ظروف سنتی ۷۳

جدول۴-۲۳: ارزیابی سطح رضایت مشتریان ۷۴

جدول۴-۲۴: آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش ۷۵

جدول۴-۲۵: خلاصه نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه اول پژوهش ۷۶

جدول۴-۲۶: خلاصه نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه دوم پژوهش ۷۶

جدول۴-۲۷: جدول فراوانی های مربوط به فرضیه سوم پژوهش ۷۷

جدول۴-۲۸: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه سوم پژوهش ۷۷

جدول۴-۲۹: جدول فراوانی های مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ۷۸

جدول۴-۳۰: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه چهارم پژوهش ۷۸

جدول ۴-۳۱ : بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق ۷۹

جدول ۴-۳۲ : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق ۷۹ 

جدول ۴-۳۳: بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق ۸۰

جدول ۴-۳۴ : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق ۸۱

جدول ۴-۳۵: بررسی اثرمیزان تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق ۸۲

جدول ۴-۳۶ : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق ۸۳

جدول ۴-۳۵: بررسی اثر میزان سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق ۸۴

جدول ۴-۳۶ : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق ۸۵

فهرست نمودارها : مقاله بازاریابی و فروش ظروف سنتی

نمودار۴-۱: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۵۱

نمودار۴-۲: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن ۵۲

نمودار۴-۳: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات ۵۳

نمودار۴-۴: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار ۵۴

نمودار ۴-۵: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵۶

نمودار ۴-۶: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۵۷

نمودار ۴-۷: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳۵۸

نمودار ۴-۸: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۴۵۹

نمودار ۴-۹: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۵۶۰

نمودار ۴-۱۰: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۶۶۱

نمودار ۴-۱۱: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۷۶۲

نمودار ۴-۱۲: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۸۶۳

نمودار ۴-۱۳: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۹۶۴

نمودار ۴-۱۴: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۰۶۵

نمودار ۴-۱۵: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۱۶۶

نمودار ۴-۱۶: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۲۶۷

نمودار ۴-۱۷: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۳۶۸

نمودار ۴-۱۸: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۴۶۹

نمودار ۴-۱۹: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۵۷۰

نمودار ۴-۲۰: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۶۷۱

نمودار۴-۲۱: ارزیابی سطح خلاقبت و نوآوری در تولید ظروف سنتی ۷۲

نمودار۴-۲۲: ارزیابی سطح کیفیت تولید و ساخت ظروف سنتی ۷۳

نمودار۴-۲۳: ارزیابی سطح رضایت مشتریان  74

Abstract 111

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله آسیب شناسی ، بازاریابی و فروش ظروف سنتی