د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله ارتباط جو روانی اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از نگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

مقاله ارتباط جو روانی اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از نگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

مقاله ارتباط جو روانی اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از نگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی

فهرست مقاله : (شامل ۱۱۲ صفحه Word)

چکیده

فهرست جداول

فهرست ضمائم و پیوست

فصل اول: مقدمه و اهداف

۱-۱) مقدمه ۲

۲-۱) بیان مسئله و اهمیت موضوع ۳

۳-۱) هدف کلی ۶

۱-۳-۱) اهداف جزئی  6

۲-۳-۱) اهداف کاربردی ۶

۴-۱) سوالات و فرضیات پژوهش  7

فصل دوم: کلیات و بررسی متون

۱-۲) کلیات ۹

۱-۱-۲) فلسفه تعلیم و تربیت ۹

۲-۱-۲) یادگیری ۹

۳-۱-۲) آموزش ۱۰

۴-۱-۲) پیشرفت تحصیلی ۱۱

۵-۱-۲) کلاس درس ۱۳

۶-۱-۲) جو روانی – اجتماعی کلاس  14

۲-۲) مروری بر مطالعات ایران و جهان ۱۹

۲-۲-۲) مطالعات جهان ۱۹

۲-۲-۲) مطالعات ایران ۲۶

۳-۲) جمع بندی ۲۹

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳) نوع مطالعه ۳۱

۲-۳) جمعیت مورد مطالعه ۳۱

۳-۳) روش جمع آوری داده ها ۳۱

۴-۳) روش اجرا ۳۱

۵-۳) مشخصات ابزار جمع آوری داده های مطالعه ۳۲

۶-۳) پرسشنامه اصلی تحقیق ۳۲

۷-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۳۴

۸-۳) تعاریف واژه ها ۳۴

پیشرفت تحصیلی ۳۴

۲-۸-۳) تعریف عملی ۳۵

۹-۳) ملاحظات اخلاقی ۳۵

۱۰-۳) مشکلات و محدودیت ها ۳۶

فصل چهارم: یـافتــه هـا

۱-۴) مقدمه ۳۸

۱-۱-۴) تجزیه و تحلیل آماری ۳۸

۲-۱-۴) مشخصات نمونه ها ۳۸

۳-۱-۴) خصوصیات اساتید  40

۴-۱-۴) خصوصیات دانشجویان ۴۲

۵-۱-۴) وضعیت انتظار و ادراک اساتید و دانشجویان ۴۴

۶-۱-۴) نتایج تحلیل های به عمل آمده ۴۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵) بحث بررسی دستیابی به اهداف پژوهش ۵۱

۲-۵) نتیجه گیری نهایی  57

۳-۵) پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۵۷

۴-۵) پیشنهادات کاربردی ۵۸

منابع و مآخذ

فهرست جداول

جدول ۱- ۴: فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش ۴۹

جدول ۲-۴: مشخصات اساتید شرکت کننده در پژوهش (۱۵=n)51

جدول ۳-۴: مشخصات دانشجویان شرکت کننده در پژوهش (۲۰۳=n)53

جدول ۴- ۴: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان سه دانشکده از جو کلاس ۵۵

جدول ۵- ۴: مقایسه اختلاف نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان ۳ رشته ۵۶

جدول ۶- ۴: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان برحسب جنس ۵۷

جدول ۷- ۴: مقایسه نمره انتظار و ادراک بین دانشجویان و اساتید از جو کلاس  58

جدول ۸- ۴: وضعیت همبستگی سن، معدل، نمره انتظار ، نمره ادراک دانشجویان از جو کلاس ۵۹

فهرست ضمائم و پیوست

پیوست شماره یک: پرسشنامه دانشجویان ۸۳

پیوست شماره دو: پرسشنامه اساتید ۸۹

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله ارتباط جو روانی اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از نگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی