د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی بافت فولادهای HSLA

مقاله بررسی بافت فولادهای HSLA

مقاله بررسی بافت فولادهای HSLA

 

فهرست مقاله: (شامل ۴۰ صفحه Word+PDF)


چکیده

فصل اول : مقدمه

١-١ورق های فولادی کم آلیاژ استحکام بالا
١-٢طراحی فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا
١-٣ مکانیزم های استحکام بخشی در فولاد های HSLA:
١-۴اثرات اضاف شدن میکروآلیاژها
فولادهای میکروآلیاژهای وانادیم
تأثیر منگنز بر فولاد های میکروآلیاژهای وانادیم دار
فولادهای میکرو آلیاژِ نیوبیوم

فصل دوم : مروری بر روشهای مطالعه بافت

٢-١مقدمه ای بر اروش های اندازه گیری بافت
روش های ماکروسکوپی
روش های میکروسکوپی
٢-٢تصاویر قطبی
٢-٣تصاویر قطبی معکوس
٢-۴توابع توزیع جهت و فضای اویلر
٢-۵فضای رودریگز فرانک
٢-۶عدم تطابق
٢-٧پراش پرتو ایکس

فصل سوم : مکانیزم بافت

٣-١معرفی
٣-٢: فولاد های کربنی
٣-٢-١زمانبندی تغییر شکل زیاد
٣-٢-٢-شار کم در مرحله نورد گرم
٣-٢-٣- فولادهای فریت –پرلیت
٣-٣ بافت

فصل چهارم : مثال های کاربردی

۴-١-معرفی
CSP : compact strip product
۴-٢ بافت فریت
۴-٣ بافت آستنیت باقی مانده
۴-۴ توضیح کیفی از شیب بافتی

فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری

فصل ششم : منابع مراجعه

مشاهده فایل