د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی تاثیرات ماهواره برهویت افراد

مقاله بررسی تاثیرات ماهواره برهویت افراد

مقاله بررسی تاثیرات ماهواره برهویت افراد

فهرست مقاله : (شامل ۱۳۴ صفحه Word )

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق ۳

مقدمه ۳

بیان مسئله ۵

اهمیت موضوع ۷

اهداف موضوع ۱۰

هدف کلی ۱۰

هدف جزیی ۱۰

تاریخچه موضوع ۱۱

تاریخچه ی ماهواره ۱۱

تاریخچه ماهواره درایران ۱۴

تاریخچه ی هویت ۱۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۷

مقدمه ۱۷

نگاهی به ماهواره از دید دکترعلیخواه (جامعه شناس) ۱۸

آینده ماهواره را چگونه می بینید؟ ۲۶

جایگاه رسانه‏ ها در زندگی امروز ۲۷

سرکوب ماهواره (جادوی رسانه ها) ۲۸

دولت ها وماهواره ۲۹

طبقه بندی دولت ها درمورد ماهواره ۳۲

علل منع استفاده از ماهواره ۳۳

نتایج منع استفاده از ماهواره ۳۵

راهکار و پیشنهادی در مورد استفاده از ماهواره ۳۶

ماهواره و نقش آن در تحولات ایران ۳۹

مخاطب شناسی ماهواره ۴۴

برنامه‌ها چه تأثیری بر مخاطبان می‌ گذارند؟ ۴۵

ماهواره و مخاطب ایرانی ۴۶

تأثیر برنامه های ماهواره ای درسطح جامعه ۴۹

تأثیرات ماهواره بر نوجوانان ۵۰

بررسی تأثیرات ماهواره بر جوانان ۵۱

دیدگاه تفریطی ۵۳

دیدگاه بینابین ۵۳

تأثیرات برنامه های ماهواره ای درسطح فردی ۵۴

مهمترین حوزه تأثیر برنامه های تلویزیون ماهواره ای در سطح فردی برای ۵۴

کارکردها و کاربردهای ماهواره ۵۴

نقش و کارکرد ماهواره ها درهویت‏ یابی یا بحران هویت ۵۸

رسانه های جدید چقدر در ایجاد بحران هویت فرهنگی نقش دارند؟ ۶۰

استفاده از ماهواره با ترس یا تدبیر ۶۱

رسانه‏ ها و هنجارهای اجتماعی ۶۲

ماهواره و هویت‏ یابی ۶۳

رسالت رسانه ‏های خودی در هویت‏ یابی و حفظ هویت ۶۵

استراتژی رسانه‏ های غربی درایجاد بحران هویت ۶۶

جهانی شدن ارتباطات ۶۷

فرهنگ واقعیت مجازی ۶۷

ارتباطات جهانی شده و تهدیدات فرهنگی  67

جهانی شدن رسانه‏ ها و فرسایش هویت های ملی ۶۹

ماهواره ، رسانه جدید ، فرهنگ متأثر ۷۰

مدل عملی تحقیق ۷۲

متغیرها ۷۲

فصل سوم : روش شناسی ۷۴

مقدمه ۷۴

فرضیه های تحقیق ۷۴

۱)بین میزان استفاده از ماهواره و هویت ملی رابطه وجود دارد ۷۴

۲)بین میزان استفاده از ماهواره و هویت دینی رابطه وجود دارد ۷۴

۳)بین میزان استفاده از ماهواره و هویت اجتماعی رابطه وجود دارد ۷۴

۴)بین میزان استفاده از ماهواره و هویت فردی رابطه وجود دارد ۷۴

تعریف متغیرها و مفاهیم موضوع ۷۴

الف) ماهواره ۷۴

ب) هویت ملی ۷۶

ج) هویت دینی ۷۶

پ) هویت اجتماعی ۷۸

د) هویت فردی ۷۹

روش تحقیق ۸۰

جامعه آماری و حجم نمونه ۸۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل ۸۳

مقدمه ۸۳

جداول یک بعدی ۸۴

جداول دوبعدی ۱۰۵

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری ۱۱۱

مقدمه ۱۱۱

خلاصه تحقیق ۱۱۱

نتیجه گیری ۱۱۷

پیوست ها ۱۱۹

پرسشنامه ۱۱۹

فهرست منابع و مآخذ ۱۲۷

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی تاثیرات ماهواره برهویت افراد