پ. مهر ۲۵ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی

مقاله بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی

مقاله بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی

فهرست مقاله: (شامل ۹۲ صفحه Word)

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۱۰

۱-۲- بیان مسئله ۱۱

۱-۳- اهمیت موضوع ۱۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۱۷

۱-۵- سؤالات تحقیق ۱۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱- ادبیات موضوع ۱۹

۲-۲- تاریخچه تحقیق ۲۲

۲-۳- پیشینه تحقیق ۲۴

۲-۴- مبانی نظری تحقیق ۳۱

۲-۴-۱- سلامت اجتماعی ۳۱

۲-۴-۲- نظریه های جامعه شناسی ۳۳

۲-۴-۳- نظریه های روانشناسی ۳۵

۲-۴-۴- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی ۳۷

۲-۵- چارچوب نظری ۳۸

۲-۶- مدل تحلیلی تحقیق ۴۵

۲-۷- فرضیه های تحقیق ۴۵

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱- مقدمه ۴۷

۳-۲- مفاهیم ۴۷

۳-۳- تعریف نظری سلامت اجتماعی و مؤلفه های آن ۴۷

۳-۴- روش پژوهش ۵۱

۳-۵- تکنیک ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات ۵۱

۳-۶- جامعه آماری پژوهش ۵۲

۳-۷- فرمول و برآورد حجم نمونه ۵۴

۳-۸- فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۴

۳-۹- اعتبار(validity) و پایایی (reliability)54

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه ۵۸

۴-۲- توصیف داده ها ۵۸

۴-۳- تحلیل داده ها ۷۱

۴-۴- اعتبار یابی ۷۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۷۹

۵-۲- نتایج توصیفی تحقیق ۷۹

۵-۳- نتایج تحلیلی تحقیق ۸۰

۵-۴- پیشنهادات ۸۳

۵-۵- محدودیت های تحقیق ۸۴

منابع ۸۵

ضمیمه

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی تاثیر رسانه بر سلامت اجتماعی