پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

فهرست مقاله: (شامل ۱۱۴ صفحه Word)

فصل اول: کلیات تحقیق

۲-۱ مقدمه ۲

۲-۲ بیان مسئله ۴

۲-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۲-۴ اهداف تحقیق ۷

۲-۴-۱ هدف اصلی ۷

۲-۴-۲ اهداف فرعی ۷

۲-۵ فرضیات تحقیق ۷

۲-۵-۱ فرضیه اصلی ۷

۲-۵-۲ فرضیات فرعی ۷

۲-۶ قلمرو تحقیق ۸

۲-۶-۱ قلمرو مکانی ۸

۲-۶-۲ قلمرو زمانی ۸

۲-۶-۳ قلمرو موضوعی ۸

۲-۷ روش کار ۹

۲-۷-۱ روش تحقیق ۹

۲-۷-۲ روش گردآوری اطلاعات ۹

۲-۸ تعریف عملیاتی و نظری متغیرها ۹

۲-۹ تعاریف عملیاتی متغییر های پژوهش ۱۰

۲-۱۰ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۳-۱ بخش اول: هوش معنوی ۱۲

۳-۱-۱ هوش ۱۲

۳-۱-۲ معنویت ۱۲

۳-۱-۳ هوش معنوی و مولفه های آن ۱۴

۳-۱-۴ مولفه های هوش معنوی در اسلام ۱۸

۳-۱-۵ رشد هوش معنوی ۲۰

۳-۱-۶ هوش معنوی و سلامت روانی ۲۱

۳-۱-۷ مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر ۲۲

۳-۲ بخش دوم: اعتیاد به اینترنت ۲۴

۳-۲-۱ اینترنت ۲۶

۳-۲-۲ اعتیاد به اینترنت ۲۷

۳-۲-۳ تاریخچه اینترنت ۳۱

۳-۲-۴ اهمیت اینترنت در دنیای امروز ۳۲

۳-۲-۵ جذابیت اینترنت در چیست؟ ۳۲

۳-۲-۶ بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌ های شخصیتی ۳۴

۳-۲-۷ ارتباط نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت با متغیرهای شخصیتی ۳۸

۳-۲-۸ نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت ۴۲

۳-۲-۹ اعتیاد به اینترنت نوعی اختلال روانی – اجتماعی ۴۲

۳-۲-۱۰ دیدگاه نظریه‌ های روان‌ شناختی ۴۴

۳-۲-۱۱ آسیب‌ شناسی روانی اعتیاد به اینترنت ۴۶

۳-۲-۱۱-۱ انواع آسیب‌ های فردی و روان‌ شناختی ۴۶

۳-۲-۱۲ اختلال‌ های روانی کاربرد نادرست اینترنت ۴۹

۳-۲-۱۳ پیشگیری از اعتیاد به اینترنت ۵۰

۳-۳ بخش سوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق ۵۳

۳-۳-۱ پژوهش های داخلی ۵۳

۳-۳-۲ پژوهش‌های خارجی  57

۳-۴ نتیجه فصل دوم ۶۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۶۶

۳-۲- روش پژوهش ۶۶

۳-۳ جامعه آماری ۶۷

۳-۴- نمونه آماری ۶۷

۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۸

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه ۷۰

۳-۶-۱- تعیین اعتبار ( روایی) پرسشنامه ۷۰

۳-۶-۲- تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۷۰

۳-۷- تجزیه و تحلیل آماری ۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه ۷۴

۴-۲- توصیف داده ها ۷۴

۴-۳-تحلیل داده ها ۷۵

۴-۳-۱- فرضیه اصلی پژوهش ۷۶

۴-۳-۲- فرضیات فرعی پژوهش ۷۸

۴-۴- آزمون رگرسیون چندگانه ۸۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۸۵

۵-۲- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)۸۵

۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۸۵

۵-۲-۲- فرضیات فرعی پژوهش ۸۶

۵-۳- پیشنهادات ۸۷

۵-۳-۱- پیشنهادات برای مدیران  87

۵-۳-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۸

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۸۹

منابع و مآخذ ۹۰

الف) فارسی ۹۰

ب) لاتین ۹۱

ضمائم ۹۵

پرسشنامه ۹۵

خروجی نرم افزار Spss 98

فهرست جداول

جدول ۴-۱: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه ۷۴

جدول ۴-۲: توزیع افراد بر حسب میزان اعتیاد به اینترنت ۷۵

جدول ۴-۳: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق ۷۵

جدول ۴-۴: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت ۷۶

جدول ۴-۵: شاخص کفایت مدل رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت ۷۶

جدول ۴-۶: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی ۷۷

جدول ۴-۷: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق هوش معنوی ۷۷

جدول ۴-۸: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تفکر کلی و بُعد اعتقادی با اعتیاد به اینترنت ۷۸

جدول ۴-۹: شاخص کفایت مدل رابطه تفکر کلی و بُعد اعتقادی با اعتیاد به اینترنت ۷۸

جدول ۴-۱۰: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی ۷۹

جدول ۴-۱۱: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق تفکر کلی و بُعد اعتقادی ۷۹

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و اعتیاد به اینترنت ۷۹

جدول ۴-۱۳: شاخص کفایت مدل رابطه توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و اعتیاد به اینترنت ۸۰

جدول ۴-۱۴: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی ۸۰

جدول ۴-۱۵: رگرسیون ساده منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق توانایی مقابله و تعامل با مشکلات ۸۰

جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین پرداختن به سجایای اخلاقی و اعتیاد به اینترنت ۸۱

جدول ۴-۱۷: شاخص کفایت مدل رابطه پرداختن به سجایای اخلاقی و اعتیاد به اینترنت ۸۱

جدول ۴-۱۸: جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی ۸۲

جدول ۴-۱۹: رگرسیون ساده به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق پرداختن به سجایای اخلاقی ۸۲

جدول ۴-۲۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خودآگاهی و عشق و علاقه با اعتیاد به اینترنت ۸۲

جدول ۴-۲۱: نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق ابعاد هوش معنوی ۸۳

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت