پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه

فهرست مقاله: (شامل ۱۱۱ صفحه Word)

تقدیم به  أ‌

تقدیر و تشکر ب‌

چکیده ت‌

فصـــل اول: کلیـــــــات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق  4

۱-۴- اهداف پژوهش ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی  4

۱-۴-۲- اهداف فرعی  4

۱-۵- فرضیه های پژوهش ۵

۱-۵-۱- فرضیه اصلی  5

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی  5

۱-۶- سوالات پژوهش ۵

۱-۶-۱- سوال اصلی پژوهش ۵

۱-۶-۲- سوالات فرعی پژوهش ۶

۱-۷- روش تحقیق ۶

۱-۸- واژه ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش ۶

فصل دوم: ادبیات پژوهش ۸

۲-۱- مقدمه ۹

۲-۲- معنویت ۹

۲-۳- هوش معنوی ۱۰

۲-۳-۱- تعریف هوش ۱۰

۲-۳-۲- انواع هوش ۱۱

۲-۳-۳- تعریف هوش معنوی ۱۳

۲-۳-۴- هوش معنوی و مولفه های آن ۱۴

۲-۳-۵- مولفه های هوش معنوی در اسلام ۱۸

۲-۳-۶- رشد هوش معنوی ۲۰

۲-۳-۷- مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر ۲۳

۲-۳-۸- ابعاد هوش معنوی ۲۵

۲-۳-۹- آیا هوش معنوی معیارهای هوش‌ را برآورده می‌ سازد؟ ۲۶

۲-۳-۱۰- آیا هوش معنوی تنها مناسب حل مسائل معنوی و وجودی است؟ ۲۸

۲-۳-۱۱- کاربرد هوش معنوی در محیط کار ۲۹

۲-۳-۱۲- کاربرد هوش معنوی در زندگی روزمره ۳۲

۲-۳-۱۳- اندازه‌ گیری هوش معنوی ۳۶

۲-۳-۱۴- توسعه هوش معنوی ۳۶

۲-۳-۱۵- اصولی جهت تقویت هوش معنوی یا احساسی ۳۷

۲-۳-۱۶- ارزیابی و نتیجه گیری از هوش معنوی ۴۰

۲-۳-۱۷- خطرات بالقوه جستجوی هوش معنوی ۴۰

۲-۴- سلامت روان ۴۴

۲-۴-۱- تعریف ۴۴

۲-۴-۲- مفهوم سلامت روان ۴۴

۲-۴-۳- بهداشت روانی یا سلامت روانی ۴۵

۲-۴-۴- عوامل موثر برسلامت روان ۴۶

۲-۴-۵- ابعاد سلامت روانی ۴۶

۲-۴-۶- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی ۴۹

۲-۴-۷- نقش خانواده در سلامت روان ۵۱

۲-۵- رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان ۵۳

۲-۵-۱- رابطه هوش معنوی و سلامت روان ۵۳

۲-۵-۲- هوش معنوی و تاثیر آن بر سلامت روانی ۵۴

۲-۶- تحقیقات انجام شده ۵۶

۲-۶-۱- تحقیقات انجام شده در داخل ۵۶

۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده در خارج ۵۷

فصل سوم: روش پژوهش ۵۹

۳-۱- مقدمه ۶۰

۳-۲- جامعه‌ آماری ۶۰

۳-۳- گروه نمونه ۶۰

۳-۴- روش نمونه گیری ۶۱

۳-۵- روش‌ شناسی پژوهش ۶۱

۳-۶- ابزار پژوهش ۶۱

۳-۷- روش جمع آوری اطلاعات ۶۲

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲

۳-۹- روایی و پایایی ابزار ۶۴

۳-۹-۱- روایی و پایایی پرسشنامه هوش معنوی ۶۴

۳-۹-۲- روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۷ 

۴-۱- مقدمه ۶۸

۴-۲- تحلیل توصیفی ۶۹

۴-۲-۱- هوش معنوی ۶۹

۴-۲-۲- سلامت روان ۷۰

۴-۳- تحلیل استنباطی ۷۲

۴-۳-۱- بررسی فرضیه ها ۷۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۷۷

۵-۱- مقدمه ۷۸

۵-۲- نتیجه گیری از فرضیه ها ۷۸

۵-۳- نتایج یافته ها ۷۹

۵-۴- پیشنهادات ۷۹

۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهش ۷۹

۵-۴-۲- پیشنهادات به محققان بعدی ۸۰

۵-۴-۳- پیشنهادات کاربردی ۸۰

۵-۵- محدودیت های پژوهش ۸۰

۵-۵-۱- محدودیت در دسترس پژوهشگر ۸۱

۵-۵-۲- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر ۸۱

پیوســت ها ۸۲

پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ ۸۳

پرسشنامه هوش معنوی ۸۶

منابـــع و ماخذ ۸۹

الف) منابع فارسی ۹۰

ب) منابع لاتین ۹۲

چکیده انگلیسی ۹۳

جدول ۲-۱- مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف (مک هاوک، ۲۰۰۲) ۲۴

جدول ۳-۱- ضرایب پایایی مقیاس هوش معنوی ۶۵

جدول ۴-۱- تحلیل توصیفی هوش معنوی ۶۹

جدول ۴-۲- تحلیل توصیفی سلامت روان ۷۰

جدول ۴-۳- تحلیل توصیفی زیر مقیاسهای سلامت روان ۷۱

جدول ۴-۴- بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان ۷۲

جدول ۴-۵- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم جسمانی ۷۳

جدول ۴-۶- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم اضطرابی و اختلال خواب ۷۴

جدول ۴-۷- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم کارکرد اجتماعی ۷۵

جدول ۴-۸ بررسی رابطه هوش معنوی و علائم افسردگی ۷۶

نمودار ۴-۱- نمودار هیستوگرام هوش معنوی ۶۹

نمودار ۴-۲- نمودار هیستوگرام سلامت روان ۷۰

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه