پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

فهرست مقاله: (شامل ۵۲ صفحه Word)

چکیـده ۱

مقـدمه ۳

بیان مسئله ۵

اهمیت مسئله ۶

هدف پژوهشی ۷

سؤال پژوهشی ۷

تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه ۸

مقیاس اندازه گیـری متغیـرها ۸

نقش متغیـرها ۸

پیشینـه پژوهش ۱۰

زمینـه نظری مسأله مورد پژوهش ۱۲

هوش شناختی ۱۴

سه نظر متداول ۱۴

منحنی توزیع هوش شناختی IQ15

هوش هیجانی ۱۶

فهرست ده هیجانی اساسی ایزارد ۱۸

هـوش هیجانی و ارتباط آن با هـوش شناختی ۱۸

وراثت یا محیط در هـوش شناختی ۲۰

وراثت یا محیط در هـوش هیجانی ۲۱

آموزش هـوش هیجانی ۲۲

عوامل موثـر در هوش هیجانی ۲۴

پیشنهادات لازم جهت توسعـه بهـره هیجانی ۲۶

تقسیم بنـدی افـراد بر اساس IQ و EQ از دیـدگاه جک بلوک ۲۶

بررسی یافتـه‌های پـژوهشی موجـود ۲۸

هوش هیجـانی و ارتباط آن با زناشـویی ۲۸

ضرورت پـژوهش ۳۰

الگوی رفتاری والدین و رشـد هوش هیجـانی ۳۰

الکسی تیمیا ۳۲

سابقـه تکاملی و اعتبـار تحولی ۳۴

طرح پژوهش ۳۷

جامعـه آماری و گروه نمونـه مورد مطالعـه ۳۷

روش نمونـه برداری ۳۷

روش گـردآوری داده ها ۳۸

تعداد دانش آموزان روزانه ۳۸

تعداد دانش آموزان شبانه ۳۸

ابـزار پـژوهش ۳۸

معـرفی آزمون هـوش هیجانی بارـ آن ۳۸

معـرفی آزمون ماتریس‌های پیشرونـده ریـون بزرگسالان ۴۳

دستورالعمـل اجرای آزمـون ۴۴

روش تجـزیه و تحلیل داده ها ۴۵

آزمون فرضیـه ۴۷

تفسیـر و نتیجه گیـری ۴۹

نتایج فرعی پژوهش ۴۹

محـدودیت ها ۵۰

الف) عامل تهدیـد کننـده روایی درونی پژوهش ۵۰

ب) عامل تهـدید کننـده روایی بیـرونی پژوهش ۵۰

پیشنهادات ۵۰

منابع ۵۱

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی