د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی

مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی

مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی

فهرست مقاله: (شامل ۷۶ صفحه Word)

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۱۲

۱-۲ بیان مسأله ۱۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۴

۱-۴ اهداف پژوهش ۱۵

۱-۴-۱ هدف کلی ۱۵

۱-۴-۲ اهداف فرعی ۱۵

۱-۵ فرفیه های پژوهش ۱۵

۱-۵-۱ فرضیه کلی ۱۵

۱-۵-۲ فرضیه های جزیی ۱۵

۱-۶ تعریف نظری و عملیاتی ۱۶

۱-۶-۱ تعریف نظری ۱۶

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی ۱۶

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲-۱ بخش اول شخصیت و ویژگی های شخصیت ۱۸

۲-۱-۱ شخصیت چیست؟ ۲۰

۲-۱-۲ ویژگی‌ های شخصیت ۲۱

۲-۱-۳ مطالعه شخصیت ۲۱

۲-۱-۴ تاریخ‌ های مهم در روان‌ شناسی شخصیت ۲۱

۲-۱-۵ نظریه‌ های شخصیت ۲۲

۲-۱-۶ افراد مهم در روان‌ شناسی شخصیت ۲۳

۲-۱-۷ واژه‌ های کلیدی شخصیت ۲۴

۲-۲ بخش دوم: پیشرفت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟۲۷

۲-۲-۱ وضعیت فرهنگی خانواده ۲۷

۲-۲-۲ آرامش روانی و عاطفی خانواده ۲۷

۲-۲-۳ نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آنها ۲۷

۲-۲-۴ آموزشهای تقویتی ۲۷

۲-۲-۵ انجام منظم تکالیف درسی در منزل ۲۷

۲-۲-۶ آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان ۲۸

۲-۲-۷ رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس ۲۸

۲-۲-۸ افت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟ ۲۸

۲-۲-۸-۱ – ضریب هوشی پایین ۲۸

۲-۲-۸-۲ – بیسواد بودن والدین و عدم رفع اشکالات درسی دانش آموز ۲۸

۲-۲-۸-۳ – مدرسه هراسی و ترس از معلم ۲۹

۲-۲-۸-۴ – نداشتن ارتباط بین والدین و مدرسه ۲۹

۲-۲-۸-۵ – نبودن آرامش روانی و عاطفی در منزل ۲۹

۲-۲-۸-۶ – بکار بردن واژه های تحقیر آمیز در منزل ۲۹

۲-۲-۸-۷ – روش مطالعه غلط و معنی دار نبودن آموخته ها ۳۰

۲-۲-۸-۸ – کارا نبودن معلم در تدریس ۳۰

۲-۲-۸-۹ – اختلالات شخصیتی و مشکلات جسمانی کودک ۳۰

۲-۲-۸-۱۰ – اضطراب در امتحان و ترس از نمره کم ۳۰

۲-۲-۹ از دیگرعوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۳۰

۲-۲-۹-۱ برنامه درسی ۳۱

۲-۲-۹-۲ کتاب های درسی و مواد آموزشی ۳۳

۲-۲-۹-۳ معلم، روش تدریس و تربیت معلم ۳۴

۲-۲-۱۰ نقش اقتصاد در خانواده ۴۴

۲-۲-۱۱ مسکن و وضع اقتصادی خانواده ۴۶

۲-۲-۱۲ تاثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی ۴۶

۲-۲-۱۳ انگیزه پیشرفت چیست؟ ۴۷

۲-۲-۱۴ ویژگی های افراد پیشرفت گرا چیست؟ ۴۸

۲-۲-۱۵ آموزش انگیزه پیشرفت ۴۸

۲-۳ بخش سوم: پیشینه تحقیق ۵۰

۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۰

۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۱

۲-۴ خلاصه و جمع بندی تحقیق ۵۲

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱ طرح پژوهش ۵۴

۳-۲ جامعه آماری ۵۴

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری ۵۴

۳-۴ ابزار اندازه گیری ۵۴

۳-۵ پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO) 54

۳-۵-۱ توصیف آزمون ۵۴

۳-۵-۲ شرایط آزمودنی ها ۵۵

۳-۵-۳ نحوه تکمیل پاسخنامه ۵۶

۳-۵-۴ نمره گذاری ۵۶

۳-۵-۵ اعتبار و روایی آزمون NEO 56

۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات ۵۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ جدول توصیفی ۵۹

۴-۲ جدول استنباطی ۵۹

۴-۳ تحلیل عاملی ۶۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه ۶۶

۵-۲ پیشنهادات ۶۷

۵-۲-۱ پیشنهادات بنیادی ۶۷

۵-۲-۲ پیشنهادات کاربردی ۶۷

منابع و ماخذ ۶۸

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۱ نتایج آزمون KMO و بارتلت ۶۱

جدول ۲ مشخصه های آماری عاملهای استخراج شده۶۱

جدول ۳ ماترس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل اول ۶۲

جدول ۴ ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل دوم ۶۲

جدول ۵ ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل سوم ۶۳

جدول ۶ ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل چهارم ۶۳

جدول ۷ ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل پنجم ۶۴

مشاهده فایل

.

.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی