د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

مقاله بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان

مقاله بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

فهرست مقاله: (شامل ۷۰ صفحه Word)

چکیده ۱

فصل اول : کلیات ۲

مقدمه ۳

طرح مسئله ۴

اهداف پژوهش ۶

فرضیات تحقیق ۷

ضرورت و اهمیت تحقیق ۸

فصل دوم :نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش ۱۰

مقدمه ۱۱

تاریخچه رضایت شغلی ۱۲

مفهوم رضایت شغلی ۱۳

نظریه های رضایت شغلی ۱۴

عوامل موثر بر اشتغال مناسب ۱۶

پژوهش های داخل کشور ۳۶

فصل سوم : روش تحقیق ۳۹

مقدمه ۴۰

روش نمونه برداری ۴۱

ابزار اندازه گیری ۴۱

روش آماری ۴۶

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷

فصل پنجم نتیجه گیری ۶۲

نتیجه گیری ۶۳

محدودیت های پژوهش ۶۵

پیشنهادات ۶۶

منابع ۶۷

ضمائم ۶۸

مشاهده فایل