پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی رابطه منبع کنترل درونی و برونی با عزت نفس دانشجویان دختر و پسر

مقاله بررسی رابطه منبع كنترل درونی و برونی با عزت نفس دانشجویان دختر و پسر

مقاله بررسی رابطه منبع کنترل درونی و برونی با عزت نفس دانشجویان دختر و پسر

فهرست مقاله: (شامل ۱۰۹ صفحه Word)

چکیده ۶

فــصـل اول: کلیات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۷

۱-۴- اهدف پژوهش ۹

۱-۵- سئوالات پژوهش ۹

۱-۶- فرضیه های تحقیق  9

۱-۷- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها ۱۰

فــصـل دوم: ادبیات پژوهش ۱۱

۲-۱- مقدمه  12

۲-۲- پیشینه ی نظری ۱۲

۲-۲-۱- منبع کنترل ۱۲

۲-۲-۲- رویکرد ها و نظریه های متفاوت درباره وضع کنترل ۱۳

۲-۲-۳- تاریخچه، نظریه راتر ۱۴

۲-۲-۴- مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی ۱۵

۲-۲-۵- انتظار ۱۶

۲-۲-۶- تقویت گذشته و تعمیم ۱۶

۲-۲-۷- ارزش تقویت ۱۷

۲-۲-۸- موقعیت روان شناختی ۱۷

۲-۲-۹- آزادی حرکت ۱۸

۲-۲-۱۰- کمترین سطح هدف ۱۹

۲-۲-۱۱- تفاوتهای فردی ۱۹

۲-۲-۱۲- واکنش در برابر از دست دادن کنترل ۲۰

۲-۲-۱۳- منبع کنترل ۲۱

۲-۲-۱۴- تصور راتر درباره انسان ۲۷

۲-۳- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس ۲۸

۲-۳-۱- نظرات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس ۴۱

۲-۳-۲- نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس ۵۰

۲-۳-۳- نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان ۵۲

۲-۳-۴- کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس ۵۳

۲-۴- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج ۵۴

فــصـل سوم: روش پژوهش ۵۷

۳-۱- مقدمه  58

۳-۲- طرح پژوهش ۵۸

۳-۳- جامعه مورد پژوهش ۵۸

۳-۴- نمونه روش نمونه گیری ۵۸

۳-۵- ابزار تحقیق ۵۸

۳-۵-۱- آزمون منبع کنترل ۵۸

۳-۵-۲- آزمون عزت نفس ۶۰

۳-۶- روش اجراء پژوهش ۶۲

فــصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳

۴-۱- مقدمه ۶۴

۴-۲- یافته های مربوط به سئوال پژوهش ۶۴

۴-۳- بررسی و تحلیل فرضیات پژوهش ۶۶

۴-۴- آمار گروه ها ۶۸

فــصـل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۷۱

۵-۱- مقدمه ۷۲

۵-۲- خلاصه ۷۲

۵-۳- نتیجه گیری از فرضیه ها ۷۳

۵-۴- نتیجه یافته ها ۷۵

۵-۵- پیشنهادات ۷۵

۵-۵-۱- پیشنهادات پژوهش ۷۵

۵-۵-۲- پیشنهادات به محققان بعدی ۷۶

۵-۵-۳- پیشنهادات کابردی ۷۶

۵-۶- محدودیت های پژوهش ۷۷

۵-۶-۱- محدودیت در دسترس پژوهشگر ۷۷

۵-۶-۲- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر ۷۷

منابع و مآخذ ۷۸

ضمائــم ۸۱

مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی) ۸۲

مقایس عزت نفس کوپر اسمیت ۸۸

کلید تست کوپر اسمیت «اعتماد به نفس» ۹۲

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی رابطه منبع کنترل درونی و برونی با عزت نفس دانشجویان دختر و پسر