د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی شیوع اختلالات روان شناختی بر اساس آزمون های ترسیمی در دانش آموزان دختر و پسر ۱۲-۷ ساله

مقاله بررسی شیوع اختلالات روان شناختی بر اساس آزمون های ترسیمی در دانش آموزان دختر و پسر 12-7 ساله

مقاله بررسی شیوع اختلالات روان شناختی بر اساس آزمون های ترسیمی در دانش آموزان دختر و پسر ۱۲-۷ ساله

فهرست مقاله : (شامل ۱۰۸ صفحه Word)

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت به نقاشی کودکان

کاربرد نتایج تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات تحقیق

مفاهیم کلیدی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

نقاشی چیست 

سیر تحول نقاشی در کودک

عوامل موثر بر نقاشی کودک

انگیزه نقاشی

تحلیل و تفسیر نقاشی بر اساس معنی رمزی عناصر نقاشی

تفسیر کلی تست ترسیم آدمک

روش بررسی عواطف بر اساس تست ترسیم آدمک

روش تحلیل نقاشی آدمک

جنبه های کلی نقاشی

رمز گرائی رنگ ها

جنبه های تحلیلی نقاشی

نظریات نقاشی

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه گیری و روش نوشتن نمونه

متغیرها

ابزار پژوهش

روش اجرای پژوهش

تجزیه و تحلیل داده های آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

توصیف داده ها

تحلیل داده ها

فصل پنجم: یافته های پژوهش و بحث درباره ی نتایج آن

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی شیوع اختلالات روان شناختی بر اساس آزمون های ترسیمی در دانش آموزان دختر و پسر ۱۲-۷ ساله