پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

مقاله بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

مقاله بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

فهرست مقاله: (شامل ۱۱۷ صفحه Word)

چکیده ۱

مقدمه ۲

بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه ۳

۱-۱- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن ۴

۱-۱-۱- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت ۴

۱-۱-۲- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی ۴

۱-۱-۳- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت ۵

۱-۱-۴- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت ۸

۱-۲- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران ۱۰

۱-۲-۱- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران ۱۰

۱-۲-۲- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران ۱۱

۱-۲-۳- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی ۱۲

۱-۲-۴- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران ۱۲

۱-۲-۵- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی ۱۳

۱-۲-۶- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه ۱۶

بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق ۱۹

۲-۱- فصل اول: پیشینه موضوع ۲۰ 

۲-۱-۱- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت ۲۰

۲-۲- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت ۲۲

۲-۲-۱- گفتار اول: مشروعیت مطلق ۲۲

۲-۲-۲- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق ۲۳

۲-۲-۳- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط ۲۴

۲-۳- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح ۲۵

۲-۳-۱- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین ۲۵

۲-۳-۲- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان ۲۵

۲-۳-۳- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان ۲۶

۲-۴- فصل چهارم: مهریه ۲۸

۲-۴-۱- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق ۲۸

۲-۴-۲- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه ۲۸

۲-۴-۳- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی ۲۹

۲-۴-۴- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر ۲۹

۲-۵- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان ۳۰

۲-۵-۱- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان ۳۰

۲-۵-۲- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان ۳۱

۲-۶- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث ۳۲

۲-۶-۱- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش ۳۲

۲-۶-۲- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش ۳۳

۲-۷- فصل هفتم: تغییر جنسیت از منظر قرآن ۳۴

۲-۷-۱- گفتار اول: مقدمه ۳۴

۲-۸- گفتار دوم: پیشینه فقهی تغییر جنسیت ۳۴

۲-۸-۱- گفتار سوم: مفهوم تغییر جنسیت ۳۷

۲-۸-۲- گفتار چهارم: قلمرو صدق تغییر جنسیت ۴۲

۲-۸-۳- گفتار پنجم: قرآن و تغییر جنسیت ۴۹

بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن ۷۰

۳-۱- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران ۷۱

۳-۱-۱- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی ۷۱

۳-۱-۲- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن ۷۳

۳-۱-۳- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها ۷۹

۳-۲- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن ۸۱

۳-۲-۱- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج ۸۱

۳-۲-۲- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه ۸۴

۳-۲-۳- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث ۸۸

بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری ۹۵

۴-۱- خلاصه ۹۶

۴-۲- بحث ۹۶

۴-۳- نتیجه گیری ۹۷

فهرست منابع ۱۰۰

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران