پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر

مقاله بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر

مقاله بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر

فهرست مقاله: (شامل ۱۳۲ صفحه Word)

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۵

۱-۴-۱- هدف کلی ۵

۱-۴-۲- هدف های جزئی ۵

۱-۵- فرضیه های پژوهش ۶

۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۶

۱-۵-۲- فرضیه های جزئی ۶

۱-۶- سوالات پژوهش ۷

۱-۶-۱- سوال اصلی پژوهش ۷

۱-۶-۲- سوالات فرعی ۷

۱-۷- تعاریف واژه های نظری و عملیاتی ۷

فصل دوم: ادبیات پژوهش ۸

۲-۱- بخش اول: مباحث نظری ۹

۲-۱-۱- تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی ۹

۲-۱-۲- استرس و گرایش های آن ۱۲

۲-۱-۳- عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی ۱۵

۲-۱-۴- تغییرات عمده در زندگی به عنوان عوامل موثر بر بروز فشارهای عصبی و روانی ۱۵

۲-۱-۵- درگیری های زندگی روزانه ، منبعی جهت ایجاد فشارهای عصبی و روانی ۲۰

۲-۱-۶- تفاوت های فردی و فشارهای عصبی و روانی ۲۰

۲-۱-۷- شخصیت و فشار های عصبی و روانی ۲۱

۲-۱-۸- عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی ( فشارزاهای شغلی) ۲۴

۲-۱-۹- عدم امنیت شغلی ۲۶

۲-۱-۱۰- حمایت اجتماعی ۳۲

۲-۲- بخش دوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی ۳۴

۲-۲-۱- پیامدهای فردی ۳۶

۲-۲-۲- پیامد های سازمانی فشارهای عصبی و روانی ۴۰

۲-۲-۳- تقویت ایمان، معتقدان مذهبی و تفکر هدفمند و آرمانگرا ۴۱

۲-۲-۴- تسلط بر موقعیت ها و شرایط محیطی فشارزا ۴۲

۲-۲-۵- خود خواهی دیگر خواهانه و احساس مفید بودن ۴۲

۲-۲-۶- هدف جو بودن ۴۲

۲-۲-۷- ورزش و تمرینات جسمانی ۴۳

۲-۲-۸- رژیم غذایی مناسب ۴۳

۲-۲-۹- استرس شغلی ، از افسانه تا واقعیت ۴۵

۲-۲-۱۰- منابع اصلی استرس ۴۶

۲-۲-۱۱- منابع استرس ۵۶

۲-۳- توصیه و راه‌ حل‌ های استرس‌ زدا ۵۹

۲-۴- بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۶۶

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در داخل ۶۶

۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در خارج ۷۶

فصل سوم: روش تحقیق ۸۲

۳-۱- مقدمه ۸۳

۳-۲- پیمایش ۸۳

۳-۳- جامعه آماری تحقیق ۸۳

۳-۴- روش نمونه گیری ۸۳

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات ۸۳  

۳-۶- روایی و اعتبار پرسشنامه ۸۳

۳-۶-۱- پایایی ۸۴

۳-۶-۲- اعتبار و روایی ۸۴

۳-۶-۳- شیوه نمره گذاری پرسشنامه ۸۴

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۴

۳-۸- روش و نحوه اجرای پژوهش ۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۸۶

۴-۱- مقدمه ۸۷

۴-۲- جنسیت ۸۸

۴-۳- وضعیت تاهل ۸۹

۴-۴- رشته تحصیلی ۸۹

۴-۵- جدول توافقی جنسیت و رشته تحصیلی ۹۰

۴-۶- استرس شغلی ۹۱

۴-۷- مقایسه استرس شغلی بر اساس جنسیت ۹۲

۴-۸- مقایسه استرس شغلی بر اساس وضعیت تاهل ۹۳

۴-۹- مقایسه استرس شغلی بر اساس رشته تحصیلی ۹۴

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۹۵

۵-۱- مقدمه ۹۶

۵-۲- نتیجه گیری از فرضیه ها ۹۶

۵-۳- نتیجه یافته ها ۹۷

۵-۴- پیشنهادات ۹۷

۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهش ۹۷

۵-۴-۲- پیشنهادات به محققان بعدی ۹۸

۵-۴-۳- پیشنهادات کابردی ۹۸

محدودیت های پژوهش ۹۹

۵-۴-۴- محدودیت در دسترس پژوهشگر ۹۹

۵-۴-۵- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر ۹۹

منابع و مــآخذ ۱۰۰

الف) منابع فارسی ۱۰۱

ب) منابع لاتین ۱۰۷

ج) منابع اینترنتی لاتین ۱۰۸

ضمائــــــم ۱۰۹

پرسشنامه ۱۱۰

Abstract112

فهرست جداول

جدول۲ ۱ رویدادهای زندگی فشارزا از هولمز و راهه (۱۳۶۷)۱۶

جدول۲ ۲ مقایسه رویدادهای عمده فشارزا در تحقیقات مختلف ۱۹

جدول۲ ۳ عامل های فیزیکی استرس در محیط کار ۳۰

جدول۲ ۴ خلاصه ای از پیامدهای فردی استرس ۴۰

جدول۲ ۵ درجه بندی استرس حوادث زندگی هولمز و راهه(منبع سارافینو ۲۰۰۶، ص ۱۶۴)۵۸

جدول ۴ ۱ توزیع فراوانی جنسیت ۸۸

جدول ۴ ۲ توزیع فراوانی وضعیت تاهل ۸۹

جدول ۴ ۳ توزیع فراوانی رشته تحصیلی ۸۹

جدول ۴ ۵ جدول توافقی جنسیت و رشته تحصیلی ۹۰

جدول ۴ ۶ تحلیل توصیفی متغیر استرس ۹۱

جدول ۴ ۷ مقایسه استرس شغلی بر اساس جنسیت  92

جدول ۴ ۸ مقایسه استرس شغلی بر اساس وضعیت تاهل ۹۳

جدول ۴ ۹ مقایسه استرس شغلی بر اساس رشته تحصیلی ۹۴

جدول ۴ ۱۰ مقایسه میانگین رشته های الهیات، حقوق و روانشناسی  94

فهرست نمودارها

نمودار۲ ۱ گرایش پاسخ نسبت به استرس ۱۳

نمودار۲ ۲ گرایش تاثیر متقابل نسبت به استرس ۱۴

نمودار۲ ۳ سطح بهینه فشارهای عصبی و روانی ۱۵

نمودار۲ ۴ جنبه های شیمیایی (جسمانی ) استرس ۳۷

نمودار۴ ۱ توزیع فراوانی جنسیت ۸۸

نمودار۴ ۲ توزیع فراوانی جنسیت ۸۹

نمودار۴ ۳ تحلیل توصیفی متغیر استرس  91

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر