د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه

تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی كاركنان

مقاله تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه

فهرست مقاله: (شامل ۲۰۸ صفحه Word)

فصل اول: کلیات تحقیق ۶

۱-۱ مقدمه ۷

۱-۲ بیان مسئله ۹

۱-۳ سوالات تحقیق ۱۰

۱-۳-۱ سوال اصلی تحقیق ۱۰

۱-۳-۲ سوالات فرعی تحقیق ۱۰

۱-۴ هدف تحقیق ۱۱

۱-۵ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱

۱-۶ فرضیات تحقیق ۱۲

۱-۶-۱ فرضیه اصلی تحقیق ۱۲

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی تحقیق ۱۲

۱-۷ متغییرهای تحقیق ۱۳

۱-۸ قلمرو تحقیق ۱۳

۱-۹ شرح واژگان کلیدی تحقیق ۱۴

۱-۱۰ چهارچوب نظری تحقیق ۱۵

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق ۱۸

۲-۱ مقدمه ۱۹

۲-۱ بخش اول: آموزش ۲۰

۲-۱-۱ تاریخچه آموزش ضمن خدمت ۲۰

۲-۱-۲ آموزش ضمن خدمت در ایران ۲۱

۲-۱-۳ تعریف آموزش ۲۲

۲-۱-۴ مفهوم آموزش ضمن خدمت ۲۳

۲-۱-۵ اهداف آموزش ضمن خدمت ۲۵

۲-۱-۶ آموزش در سازمانها ۲۷

۲-۱-۷ اصول آموزش کارکنان ۲۸

۲-۱-۸ عناصر نظام آموزشی ۳۱

۲-۱-۹ انواع فنون و روشهای آموزش منابع انسانی ۳۲

۲-۱-۱۰ محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان ۳۹

۲-۱-۱۱ چالشها و راهکارهای آموزش ضمن خدمت ۴۰

۲-۱-۱۲ فواید و کارکرد های آموزش ضمن خدمت ۴۱

۲-۱-۱۳ نیازسنجی آموزشی ۴۱

۲-۱-۱۴ شرایط مورد نیاز آموزش ۴۲

۲-۱-۱۵ ظرفیت‌ سازی آموزشی ۴۵

۲-۱-۱۶ شرح وظایف واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه ۴۷

۲-۳ بخش دوم: ارزیابی عملکرد ۴۸

۲-۳-۱ ارزیابی عملکرد ۴۸

۲-۳-۲ ویژگیهای یک سیستم ارزیابی عملکرد ۵۰

۲-۳-۳ اهداف ارزیابی عملکرد ۵۴

۲-۳-۴ عملکرد شغلی ۵۶

۲-۳-۵ اهمیت و ضرورت عملکرد شغلی ۵۶

۲-۳-۶ عوامل موثر بر عملکرد ۵۶

۲-۳-۷ فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه ۵۸

۲-۳-۸ ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ۵۹

۲-۳-۹ معرفی مدل ها و روشهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ۵۹

۲-۳-۱۰ انواع ارزیابی بر اساس روش تحقیق ۶۵

۲-۳-۱۱ فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان ۶۶

۲-۳-۱۲ ارزشیابی و اهداف آن ۶۷

۲-۳-۱۳ ارزشیابی آموزشی ۶۸

۲-۳-۱۴ شاخص های‌ ارزشیابی‌ آموزش ۷۰

۲-۳-۱۵ ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی ۷۵

۲-۳-۱۷ بخش سوم: پیشینه تحقیق ۷۹

فصل سوم: روش تحقیق ۸۲

۳-۱ مقدمه ۸۳

۳-۲ روش تحقیق ۸۳

۳-۳ جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۴

۳-۴ روشهای جمع آوری اطلاعات ۸۵

۳-۵ ابزار جمع آوری داده های تحقیق ۸۵

۳-۶ روایی و پایایی ابزار تحقیق ۸۶

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

۴-۱ مقدمه ۸۹

۴-۲ تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۸۹

۴-۲-۱ جنسیت پاسخگویان ۸۹

۴-۲-۲ میزان تحصیلات پاسخگویان ۹۱

۴-۲-۳ سن پاسخگویان ۹۲

۴-۲-۴ نوع قرارداد استخدامی ۹۳

۴-۳ تحلیل توصیفی متغیرها ۹۴

۴-۳-۱ تحلیل توصیفی متغیر عملکرد کارکنان ۹۴

۴-۳-۲ تحلیل توصیفی متغیر آموزش کارکنان ۱۰۱

۴-۴ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ۱۰۸

۴-۵ بررسی فرضیه اول تحقیق ۱۰۹

۴-۶ بررسی فرضیه دوم تحقیق ۱۱۴

۴-۷ بررسی فرضیه سوم تحقیق ۱۱۶

۴-۸بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۱۲۰

۴-۹- بررسی فرضیه پنجم تحقیق ۱۲۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۹

۵-۱ مقدمه ۱۳۰

۵-۲ مرور کلی ۱۳۰

۵-۳ تحلیل توصیفی متغیرها ۱۳۰

۵-۳-۱ تحلیل توصیفی متغیر عملکرد کارکنان ۱۳۱

۵-۳-۲ تحلیل توصیفی متغیر آموزش کارکنان ۱۳۳

۵-۳-۲- نتایج فرضیات تحقیق ۱۳۶

۵-۴ محدودیتهای تحقیق ۱۴۲

۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۴۲

منابع و مآخذ ۱۴۴

فهرست منابع فارسی ۱۴۴

فهرست منابع انگلیسی ۱۴۹

پیوست ها ۱۵۱

خروجی های آماری تحقیق ۱۵۱

فرم های ارزیابی عملکرد ۱۹۹

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه