ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت

مقاله تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت

مقاله تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت

فهرست مقاله : (شامل ۲۰۳ صفحه Word)

چکیده۱

فصل اول: طرح تحقیق ۱۸

۱-۱ مقدمه ۱۸

۲-۱ بیان مسئله ۱۹

۳-۱ معیارهای الگوی تعالی مدیریت کیفیت ۲۲

۴-۱ اهمیت و ضرورت موضوع ۲۶

۵-۱ هدف کلی ۲۸

۶-۱ اهداف جزئی ۲۸

۷-۱ فرضیات تحقیق ۲۸

۸-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۲۸

فصل دوم : ادبیات تحقیق ۳۷

۱-۲ مقدمه ۳۷

۲-۲ مفهوم مدیریت کیفیت ۳۹

۱-۲-۲ رضایتمندی مشتری

۲-۲-۲ تعهد و رهبری مدیریت ارشد ۴۳

۳-۲-۲ برنامه ۴۴

۴-۲-۲ مشارکت کارکنان ۴۵

۵-۲-۲ توانمند سازی کارکنان ۴۷

۶-۲-۲ کار گروهی ۴۷

۷-۲-۲ آموزش و توسعه منابع انسانی ۴۸

۸-۲-۲ مشتری مداری ۴۹

۳-۲ اصول مدیریت کیفیت ۵۱

۴-۲ فعالیتهای مدیریت کیفیت ۵۸

۲-۵- مبانی مدیریت کیفیت ۵۹

۲-۷- متغیرهای داخلی یا سازمانی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی ۶۲

۲-۸- متغیرهای خارجی اثرگذار بر کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی ۶۴

۲-۹- رویکردهای برنامه ریزی منابع انسانی ۶۷

۲-۱۰- پیش بینی موجودی منابع انسانی ۶۸

۲-۱۱- پیش بینی عرضه درونی منابع انسانی ۶۸

۲-۱۲- پیش بینی عرضه بیرونی نیروی کار ۶۹

۲-۱۳- الزامات اثربخشی برنامه ریزی منابع انسانی ۷۳

۲-۱۴- مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل ۷۸

۲-۱۵- اهداف مدیریت منابع انسانى ۸۰

۲-۱۶- سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی ۸۰

۲- ۱۷- مدلهای توسعه منابع انسانی ۸۲

۲-۱۷-۱- مدلهای عقلایی توسعه ی منابع انسانی ۸۳

۲-۱۷-۲- مدلهای طبیعی توسعه ی منابع انسانی ۸۳

۲-۱۷-۳- توسعه منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک ۸۴

۲-۱۷-۴- رویکرد باز و بسته به توسعه منابع انسانی ۸۵

۲-۱۷-۵- توسعه منابع انسانی مشتق شده از نیاز ۸۸

۲-۱۷-۶- توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت ۸۸

۲-۱۷-۷- توسعه منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها ۸۸

۲-۱۷-۸- مدل I-A توسعه منابع انسانی  89

۲-۱۸- هویت بخشی ۹۰

۲-۱۹- هم آهنگ سازی ۹۱

۲-۲۰- موفقیت ۹۱

۲-۲۱- انطباق ۹۲

۲-۲۲- وظایف مدیریت منابع انسانى در مدیریت کیفیت ۹۳

۲-۲۲-۱- برنامه ریزى نیروى انسانى ، کارمند یابى و گزینش ۹۴

۲-۲۲-۲- آموزش و توسعه نیروى انسانى ۹۵

۲-۲۲-۳- نظام جبران خدمات و انگیزه ۹۶

۲-۲۲-۴- نظام ارزیابى عملکرد ۹۶

۲-۲۲-۵- پرورش زندگى شغلى ۹۷

۲-۲۲-۶- ایمنى و سلامتى روانى و جسمى ۹۷

۲-۲۲-۷- بهبود ارتباطات منابع انسانى ۹۸

۲-۲۲-۸- تحقیقات منابع انسانى ۹۹

۲-۲۳- اهمیت دانش مدیریت منابع انسانى بر مدیریت کیفیت ۱۰۰

۲-۲۴- عوامل محیطى موثر بر مدیریت منابع انسانى ۱۰۳

۲-۲۴-۱- عوامل محیطى برون سازمانى ۱۰۳

۲-۲۴-۲- عوامل محیطى درون سازمانى ۱۰۸

۲-۲۵- مدل مدیریت کیفیت  112

۲-۲۶- مفاهیم بنیادی ۱۱۳

۲-۲۷- تعالی چیست ؟۱۱۵

۲-۲۸- جوایز کیفیت و مدیریت کیفیت جامع ۱۱۶

۲-۲۹- تعالی سازمانی چیست ؟۱۱۷

۲-۳۰- لازمه حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی ۱۱۷

۲-۳۱- ارزش ها و مفاهیم بنیادی ۱۱۹

۲-۳۲- اصول پایه کیفیت ۱۲۱

۲-۳۳- روشهای خود ارزیابی در مدل مدیریت کیفیت ۱۲۳

۲-۳۴- ماموریت مدیریت کیفیت چیست؟۱۲۴

فصل سوم: روش تحقیق ۱۲۹

۳-۱ مقدمه ۱۲۹

۳-۲ انواع روش تحقیق ۱۲۹

۳-۳ جامعه ی آماری و حجم نمونه ۱۳۰

۳-۴ ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۳۰

۳-۵ سنجش روایی (اعتماد) و پایایی (اعتبار) شاخصها ۱۳۱

۳-۶ روشهای تجزیه و تحلیل آماری ۱۳۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۳۴

۴-۱- مقدمه ۱۳۴

۴-۲- توصیف داده ها ۱۳۵

۴-۲-۱- سن ۱۳۶

۴-۲-۲- تحصیلات ۱۳۷

۴-۲-۳- سابقه کار ۱۳۸

۴-۳- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها ۱۳۹

۴-۴- نتایج توصیفی ۱۴۰

۴-۵- ارزیابی سطح توانمند سازی کارکنان توسط شرکت ۱۶۰

۴-۶- سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت ۱۶۱

۴-۷- ارزیابی سطح ارتباطات سازمان ۱۶۳

۴-۸- ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری ۱۶۴

۴-۹- ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت ۱۶۵

۴-۱۰- نتایج استنباطی ۱۶۶

۴-۱۱- نتایج استنباطی ۱۶۷

۴-۱۲- نتایج آزمون فرضیه ها ۱۷۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۷۲

۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۱۷۲

۵-۲- محدودیتهای پژوهش ۱۷۲

۵-۳- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ۱۷۲

منابع و مآخذ ۱۷۵

ضمائم ۱۸۲

پرسشنامه ۱۸۲

جداول Spss183

فهرست اشکال

شکل ۲-۱- مدل عقلایی توسعه منابع انسانی ۷۷

شکل ۲-۲- مدل طبیعی توسعه منابع انسانی ۷۸

شکل ۲-۳- رویکرد های مختلف به توسعه منابع انسانی ۸۱

فهرست جداول

جدول ۲-۱: استراتژی های منابع انسانی ۷۹

جدول۴-۱: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت ۱۲۸

جدول۴-۲: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن ۱۲۹

جدول۴-۳: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ۱۳۰

جدول۴-۴: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ۱۳۱

جدول ۴-۵ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱۳۳

جدول ۴-۶ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۱۳۴

جدول ۴-۷ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳۱۳۵

جدول ۴-۸ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴۱۳۶

جدول ۴-۹ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵۱۳۷

جدول ۴-۱۰ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶۱۳۸

جدول ۴-۱۱ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷۱۳۹

جدول ۴-۱۲ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸۱۴۰

جدول ۴-۱۳ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹۱۴۱

جدول ۴-۱۴ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰۱۴۲

جدول ۴-۱۵ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱۱۴۳

جدول ۴-۱۶ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲۱۴۴

جدول ۴-۱۷ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۳۱۴۵

جدول ۴-۱۸ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۴۱۴۶

جدول ۴-۱۹ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵۱۴۷

جدول ۴-۲۰ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۶۱۴۸

جدول ۴-۲۱ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۷۱۴۹

جدول ۴-۲۲ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۸۱۵۰

جدول ۴-۲۳ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۹۱۵۱

جدول ۴-۲۴ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۰۱۵۲

جدول۴-۲۵: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت ۱۵۳

جدول۴-۲۶: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت ۱۵۴

جدول۴-۲۷: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی ۱۵۶

جدول۴-۲۸: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری ۱۵۷

جدول۴-۲۹: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت ۱۵۸

جدول۴-۳۰: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش ۱۵۹

جدول۴-۳۱: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش ۱۶۰

جدول۴-۳۲: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش ۱۶۱

جدول۴-۳۳: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش ۱۶۲

فهرست نمودارها : تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت

نمودار۴-۱: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت ۱۲۸

نمودار۴-۲: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن ۱۲۹

نمودار۴-۳: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ۱۳۰

نمودار۴-۴: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ۱۳۱

نمودار ۴-۵ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱۳۳

نمودار ۴-۶ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۱۳۴

نمودار ۴-۷ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳۱۳۵

نمودار ۴-۸ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴۱۳۶

نمودار ۴-۹ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵۱۳۷

نمودار ۴-۱۰ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶۱۳۸

نمودار ۴-۱۱ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷۱۳۹

نمودار۴-۱۲ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸۱۴۰

نمودار۴-۱۳ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹۱۴۱

نمودار ۴-۱۴ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰۱۴۲

نمودار ۴-۱۵ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱۱۴۳

نمودار ۴-۱۶ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲۱۴۴

نمودار ۴-۱۷ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۳۱۴۵

نمودار ۴-۱۸ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۴۱۴۶

نمودار ۴-۱۹ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵۱۴۷

نمودار ۴-۲۰ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۶۱۴۸

نمودار ۴-۲۱ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۷۱۴۹

نمودار ۴-۲۲ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۸۱۵۰

نمودار ۴-۲۳ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۹۱۵۱

نمودار ۴-۲۴ : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۰۱۵۲

نمودار۴-۲۵: ارزیابی سطح توانمندسازی کارکنان توسط شرکت ۱۵۳

نمودار۴-۲۶: سطح ارزیابی عملکرد کارکنان توسط شرکت ۱۵۴

نمودار۴-۲۷: ارزیابی سطح ارتباطات سازمانی ۱۵۶

نمودار۴-۲۸: ارزیابی سطح تمرکز بر مشتری ۱۵۷

نمودار۴-۲۹: ارزیابی سطح توجه شرکت به مدیریت کیفیت ۱۵۸

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله تاثیر توسعه منابع انسانی بر مدیریت کیفیت