پ. مهر ۲۵ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

فهرست مقاله: (شامل ۱۲۱ صفحه Word)

عنوان مقاله: تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

چکیده ‌د

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- پیشینه موضوع ۴

۱-۴- اهداف تحقیق ۴

۱-۴-۱- هدف اصلی ۴

۱-۴-۲- اهداف فرعی ۵

۱-۵- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵

۱-۶- سوال تحقیق ۸

۱-۷- فرضیه های پژوهش ۸

۱-۸- علت انتخاب موضوع ۸

۱-۹- تعاریف واژه هــا ۹

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش ۱۱

۲-۱- مقدمه ۱۲

۲-۲- بازار و بازاریابی ۱۳

۲-۳- فرآیند و عملکرد بازاریابی ۱۳

۲-۴- تجزیه و تحلیل محیطی ۱۴

۲-۵- برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎﻋی ۱۵

۲-۶- کالا ۱۹

۲-۷- مبادله ۱۹

۲-۸- اجزا و عوامل بازاریابی ۲۰

۲-۹- استراتژی‌ های بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎﻋی ۲۲

۲-۱۰- تعریف بازاریابی داخلی ۲۴

۲-۱۱- مدل های بازاریابی ۲۴

۲-۱۲- مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎعی ۳۰

۲-۱۳- تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی ۳۱

۲-۱۴- اهمیت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی ۴۴

۲-۱۵- ﺑﺮﺧی از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎعی در بازاریابی ۴۷

۲-۱۷- تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی ۴۹

۲-۱۸- شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی ۵۰

۲-۱۹- آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد؟ ۵۰

۲-۲۰- گراف و آنالیز ارتباطی در Over stock 51

۲-۲۱- شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک ۵۲

۲-۲۲- نتیجه گیری ۵۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق ۵۸

۳-۱- مقدمه ۵۹

۳-۲- روش تحقیق ۵۹

۳-۳- فرضیه های تحقیق ۶۰

۳-۴- جامعه و نمونه آماری ۶۰

۳-۵- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۰

۳-۶- روش گرد آوری اطلاعات ۶۱

۳-۷- ابزار گردآوری اطلاعات ۶۱

۳-۸- روایی پرسشنامه ۶۲

۳-۹- پایایی پرسشنامه ۶۳

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

۳- ۱۱- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۶۵

۴-۱- مقدمه ۶۶

۴-۲- توصیف داده ها ۶۷

۴-۳- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها ۷۱

۴-۴- نتایج توصیفی ۷۲

۴-۵- بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت ۹۱

۴-۶- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت ۹۲

۴-۷- ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت ۹۳

۴-۸- نتایج استنباطی ۹۴

فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش ۹۷

۵-۱- نتایج پژوهش ۹۸

۵-۲- نتایج فرضیه های پژوهش ۹۹

۵-۳- مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌ های اﺟﺘﻤﺎﻋی ۹۹

۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ها ۹۹

۵-۵- جمع بندی نهایی ۱۰۰

۵-۶- نتایج آزمون فرضیه ها ۱۰۱

۵-۷- محدودیتهای تحقیق ۱۰۱

۵-۸- پیشنهادات کاربردی ۱۰۱

۵-۹- پیشنهادات جهت تقویت آتی ۱۰۲

۵-۱۰- پیشنهاد به محققان آتی ۱۰۲

منابع ۱۰۳

منابع فارسی ۱۰۳

منابع لاتین ۱۰۳

پیوست ها ۱۰۵

پیوست الف-۱ پرسشنامه ۱۰۶

پیوست الف- ۲ خروجی نرم افزار ۱۰۹

فهرست جداول

جدول ۳-۱ طیف لیکرت ۶۲

جدول۳-۲ شماره سوالات پرسشنامه درمورد فرضیه ها ۶۲

جدول۴-۱ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت ۶۷

جدول۴-۲ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن ۶۸

جدول۴-۳ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ۶۹

جدول۴-۴ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی ۷۰

جدول ۴-۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱ ۷۲

جدول ۴-۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۲ ۷۳

جدول ۴-۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۳ ۷۳

جدول ۴-۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۴ ۷۴

جدول ۴-۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۵ ۷۴

جدول ۴-۱۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۶ ۷۵

جدول ۴-۱۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۷ ۷۵

جدول ۴-۱۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۸ ۷۶

جدول ۴-۱۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۹ ۷۶

جدول ۴-۱۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۷۷

جدول ۴-۱۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۷۸

جدول ۴-۱۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۷۸

جدول ۴-۱۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۷۹

جدول ۴-۱۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۷۹

جدول ۴-۱۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۸۰

جدول ۴-۲۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۸۰

جدول ۴-۲۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۸۱

جدول ۴-۲۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۸۱

جدول ۴-۲۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۸۲

جدول ۴-۲۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۸۲

جدول ۴-۲۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۸۳

جدول ۴-۲۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۳ ۸۳

جدول ۴-۲۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۴ ۸۳

جدول ۴-۲۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵ ۸۴

جدول ۴-۲۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۸۵

جدول ۴-۳۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۸۵

جدول ۴-۳۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۸۶

جدول ۴-۳۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۸۶

جدول ۴-۳۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۸۷

جدول ۴-۳۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۸۷

جدول ۴-۳۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۸۸

جدول ۴-۳۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۸۸

جدول ۴-۳۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۸۹

جدول ۴-۳۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۸۹

جدول ۴-۳۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۹۰

جدول ۴-۴۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۹۰

جدول۴-۴۱ بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی ۹۱

جدول۴-۴۲ ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت ۹۲

جدول۴-۴۳ ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت ۹۳

جدول۴-۴۴ خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش ۹۴

جدول۴-۴۵ خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش ۹۵

جدول ۴-۴۶ بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش ۹۵

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت ۶۷

نمودار۴-۲ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن ۶۸

نمودار۴-۳ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات ۶۹

نمودار۴-۴ توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی ۷۰

نمودار ۴-۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱ ۷۲

نمودار ۴-۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۲ ۷۳

نمودار ۴-۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۳ ۷۳

نمودار ۴-۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۴ ۷۴

نمودار ۴-۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۵ ۷۴

نمودار ۴-۱۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۶ ۷۵

نمودار ۴-۱۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۷ ۷۵

نمودار ۴-۱۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۸ ۷۶

نمودار ۴-۱۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۹ ۷۶

نمودار ۴-۱۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۷۷

نمودار ۴-۱۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۷۸

نمودار ۴-۱۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۷۹

نمودار ۴-۱۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۷۹

نمودار ۴-۱۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۷۹

نمودار ۴-۱۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۸۰

نمودار ۴-۲۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۸۰

نمودار ۴-۲۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۸۱

نمودار ۴-۲۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۸۱

نمودار ۴-۲۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۸۲

نمودار ۴-۲۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۸۲

نمودار ۴-۲۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۸۳

نمودار ۴-۲۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۳ ۸۳

نمودار ۴-۲۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۴ ۸۴

نمودار ۴-۲۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵ ۸۴

نمودار ۴-۲۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۸۵

نمودار ۴-۳۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۸۵

نمودار ۴-۳۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۸۶

نمودار ۴-۳۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۸۶

نمودار ۴-۳۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۸۷

نمودار ۴-۳۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۸۷

نمودار ۴-۳۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۸۸

نمودار ۴-۳۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۸۸

نمودار ۴-۳۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۸۹

نمودار ۴-۳۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۸۹

نمودار ۴-۳۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۹۰

نمودار ۴-۴۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۹۰

نمودار۴-۴۱ بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی ۹۱

نمودار۴-۴۲ ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی در شرکتهای گرانیت ۹۲

نمودار۴-۴۳ ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت ۹۳

فهرست اشکال

شکل ۱- نمایی از شبکه های اجتماعی ۱۲

شکل۲- اجزای بازاریابی ۲۱

شکل-۳ مدل بازاریابی (مورگان و هانت) ۲۷

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی