پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی در کارگران بازنشسته شرکت ریسندگی

مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی در كارگران بازنشسته شركت ریسندگی

مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی در کارگران بازنشسته شرکت ریسندگی

فهرست مقاله: (شامل ۱۰۱ صفحه Word)

چکیده‌

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسأله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۵

۱-۴-۱- هدف کلی ۵

۱-۴-۲- اهداف ویژه ۵

۱-۵- فرضیه های پژوهش ۵

۱-۶- تعریف متغیرها ۵

فصل دوم

ادبیات پژوهش

مقدمه ۸

بخش اول: موسیقی درمانی ۸

۲-۱- تعریف موسیقی درمانی ۸

۲-۱- ۱-تاریخچه ۱۲

۲-۱- ۲- موسیقی نیروبخش ۱۵

۲-۱-۲-۱- نمونه هایی از قطعه های نیروبخش موسیقی کلاسیک  15

۲-۱-۲-۲-نمونه هایی از قطعه های نیروبخش موسیقی پاپ  15

۲-۱- ۲- ۳-نمونه هایی از قطعه های نیروبخش موسیقی ایرانی  16

۲-۱-۳- موسیقی به عنوان یک ابزار ۱۶

۲-۱-۴- موسیقی از دیدگاه عصب شناسی ۱۷

۲-۱- ۵- اثرات موسیقیایی برشکل گیری مسیرهای عصبی در مغز ۱۸

۲-۱- ۶- جایگاه موسیقی در مغز ۱۹

۲-۱- ۷- برتری نیمکره ای در درک موسیقی ۲۰

۲-۱- ۸- اثرات روانشناختی موسیقی ۲۱

۲-۱- ۹- موسیقی درمانی چگونه عمل می کند؟ ۲۵

۲-۱-۱۰- کاربرد موسیقی در آموزش ۲۵

بخش دوم: افسردگی ۲۸

۲-۲-تعریف افسردگی ۲۸

۲-۲-۱-علل زیست شناختی ۲۸

۲-۲-۲- علل روانی اجتماعی ۲۸

۲-۲-۳- نشانه های افسردگی ۲۹

۲-۲-۴-راههای غلبه بر افسردگی ۳۰

۲-۲-۵-علایم افسردگی ۳۱

۲-۲-۶-انواع افسردگی ۳۲

۲-۲-۷- عوامل بروز افسردگی ۳۲

۲-۲-۸- راه‌ های غلبه بر افسردگی ۳۳

۲-۲-۹- افسردگی و راههای غلبه بر آن ۳۳

بخش سوم: شادکامی ۳۵

۲-۳- تعریف شادکامی ۳۵

۲-۳-۱- تعریف شادی ، شادمانی و خنده از دیدگاه اندیشمندان ۳۵

۲-۳-۲- خنده ۴۲

۲-۳- ۳- شادی در فرهنگ ایرانیان و ایران زمین ۴۲

۲-۳-۴- ویژگی های افراد شاد و خنده رو ۴۳

۲-۳- ۵-تأثیرات شادی در رفع اندوه ۴۴

۲-۳-۶- شادی ، سلامتی و بهداشت روانی ۴۶

۲-۳-۷- انواع شادی و شادمانی ۴۸

۲-۳-۸- شرایط و آداب شادی و شادمانی ۴۹

۲-۳-۹- ضرورت شادی و شاد زیستن ۵۰

۲-۳-۱۰- چگونگی تحقق شادی در زندگی ۵۱

۲-۳-۱۱- عوامل مؤثر در افزایش و کاهش شادی ۵۷

۲-۴- پیشینه پژوهش ۶۳

۲-۴-۱- پژوهش انجام شده درداخل کشور ۶۳

۲-۴-۲- پژوهش انجام شده درخارج از ایران ۶۴

۲-۵- نقد و بررسی ۶۷

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

۳-۱-طرح پژوهش ۶۹

۳-۲-جامعه آماری ۶۹

۳-۳-حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۶۹

۳-۴-ابزار اندازه گیری ۶۹

۳-۴-۱- شیوه نمره گذاری پرسشنامه افسردگی بک ۷۰

۳-۴-۲-شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۷۰

۳-۵-پرسشنامه افسردگی بک ۷۰

۳-۵-۱-پایایی پرسشنامه افسردگی بک ۷۲

۳-۵-۲-روایی پرسشنامه افسردگی بک ۷۲

۳-۶-پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۷۲

۳-۶-۱-پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۷۳

۳-۶-۲-روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۷۳

۳-۷-روش جمع آوری اطلاعات ۷۴

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- آمار توصیفی ۷۶

۴-۱-۱- سن ۷۶

۴-۱-۲- میزان تحصیلات ۷۷

۴-۲ -آمار استنباطی ۷۸

۴-۲- ۱- زیر مقیاسهای شادکامی ۷۸

۴-۲-۲- متغیر شادکامی ۷۸

۴-۲-۳- متغیر افسردگی ۷۹

۴-۲-۴- گروه بندی متغیر افسردگی ۷۹

۴-۲-۵- رابطه افسردگی و شادکامی ۷۹

۴-۲-۶- رابطه افسردگی و زیر مقیاسهای شادکامی ۸۰

۴-۲-۷- رابطه افسردگی و سن ۸۰

۴-۲-۸- رابطه شادکامی و سن ۸۱

۴-۲-۹- مقایسه شادکامی بر اساس سطح تحصیلات ۸۱

۴-۲-۱۰- مقایسه افسردگی بر اساس سطح تحصیلات ۸۱

فصل پنجم

نتایج پژوهش

۵-۱-هدف ۸۴

۵-۲- نتایج فرضیات ۸۴

۵-۳- بیان یافته ها و نتایج ۸۶

۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۸۷

۵-۵- پیشنهادات کلی / عمومی ۸۸

۵-۵-۱-پیشنهادات کاربردی ۸۸

۵-۵-۲- پیشنهادات بنیادی ۸۹

۵-۵-۳-پیشنهاد به محققان آتی ۸۹

منابع و ماخذ ۹۰

فهرست جداول

جدول ۴ ۱: توزیع فراوانی سن ۷۶

جدول ۴ ۲: توزیع فراوانی سطح تحصیلات ۷۷

جدول ۴ ۳: تحلیل توصیفی زیر مقیاسهای شادکامی ۷۸

جدول ۴ ۴: تحلیل توصیفی متغیر شادکامی ۷۸

جدول ۴ ۵: تحلیل توصیفی متغیر افسردگی ۷۹

جدول ۴ ۶: توزیع فراوانی گروه بندی متغیر افسردگی ۷۹

جدول ۴ ۷: بررسی رابطه افسردگی و شادکامی ۷۹

جدول ۴ ۸: بررسی رابطه افسردگی و زیر مقیاسهای شادکامی ۸۰

جدول ۴ ۹: بررسی رابطه شادکامی و سن ۸۱

جدول ۴ ۱۰: مقایسه شادکامی بر اساس سطوح تحصیلی ۸۱

جدول ۴ ۱۱: مقایسه افسردگی بر اساس سطوح تحصیلی ۸۲

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی و افزایش شادمانی در کارگران بازنشسته شرکت ریسندگی