پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با کیفیت روابط موضوعی در فرزندان

مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با کیفیت روابط موضوعی در فرزندان

مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با کیفیت روابط موضوعی در فرزندان

فهرست مقاله: (شامل ۱۱۹ صفحه Word)

فصل اول: کلیات پژوهش ۲

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسأله ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

۱-۴- اهداف تحقیق ۸

۱-۴-۱- هدف کلی ۸

۱-۴-۲- هدف های اختصاصی ۸

۱-۵- سوالات تحقیق ۸

۱-۵-۱- سوال اصلی ۸

۱-۵-۲- سوالات فرعی ۸

۱-۶- فرضیه های تحقیق ۹

۱-۶-۱- فرضیه اصلی ۹

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی ۹

۱-۷- تعریف واژگان و اصطلاحات ۹

۱-۷-۱- تعاریف نظری ۹

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی ۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۰

۲-۱- مقدمه ۱۱

۲-۲- بخش اول فرزند پروری ۱۱

۲-۲-۱- تاریخچه ۱۱

۲-۲-۲- دیدگاه های نظری ۱۲

۲-۲-۲-۱- نظریه سبک فرزند پروری والدین شیفر ۱۴

۲-۲-۲-۲- دیدگاه باوم مریند ۱۶

۲-۲-۳- تشریح انواع سبک های فرزند پروری ۲۱

۲-۲-۴- نظریه استرنبرگ ۲۴

۲-۲-۵- نظریه ی خودگردانی ذهنی ۲۵

۲-۲-۶- متغیرهای موثر در شکل گیری سبک های فرزند پروری ۲۷

۲-۳- بخش دوم روابط موضوعی وروان شناسی خود ۲۹

۲-۳-۱- تعریف رابطه ۳۰

۲-۳-۲- بازنمایی خود ۳۰

۲-۳-۳- موضوع ۳۱

۲-۳-۴- ماهیت و شکل گیری ساختارهای روانی ۳۳

۲-۳-۵- نظریه های روابط موضوعی ۳۵

۲-۴- بخش ۳ : پیشینه تحقیق ۵۳

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده خارج کشور ۵۳

۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده داخل کشور ۵۳

فصل سوم: روش پژوهش ۵۷

۳-۱- مقدمه ۵۸

۳-۲- روش تحقیق ۵۸

۳-۳- جامعه آماری ۵۸

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۸

۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها۵۸

۳-۵-۱- پرسشنامه سبک فرزند پروری باوم مریند ۵۸

۳-۵-۱-۱- روش نمره گذاری ۵۹

۳-۵-۱-۲- روایی و پایایی ۵۹

۳-۵-۲- مقیاس روابط موضوعی ۵۹

۳-۵-۲-۱- نحوه نمره گذاری ۶۰

۳-۵-۲-۲- پایایی و روایی پرسشنامه ۶۰

۳-۵-۲-۳- روش اجرا ۶۰

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱

فصل چهارم: تحلیل یافته ها ۶۲

۵-۱- مقدمه ۶۳

۵-۲- توصیف داده ها ۶۴

۵-۲-۱- نمره ساختارهای متغیرهای پژوهش ۶۴

۵-۳- آماراستنباطی ۶۵

۵-۴- بررسی فرضیات پژوهش ۶۶

۵-۵- بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری و زیر مقیاس بیگانگی ۶۹

۵-۶- رابطه بین سبک های فرزند پروری و زیر مقیاس دلبستگی ناایمن ۷۱

۵-۷- بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری و زیر مقیاس خود محوری ۷۳

۵-۸- بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری و زیر مقیاس بی کفایتی اجتماعی ۷۵

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۷

۱۱-۱- مقدمه ۷۸

۱۱-۲- بحث و نتیجه گیری ۷۸

۱۱-۳- نتیجه گیری کلی ۸۲

۱۱-۴- محدودیت های پژوهش ۸۳

۱۱-۵- پیشنهادات ۸۳

۱۱-۵-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۸۳

۱۱-۵-۲- پیشنهادها برای پژوهش های آتی ۸۴

منابع و مآخذ ۸۵

منابع فارسی ۸۶

منابع لاتین ۹۰

ضمایم ۹۴

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین ۹۵

پرسشنامه کیفیت روابط موضوعی ۹۷

فهرست جداول

جدول۲-۱ ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ۱۶

جدول ۲-۲ ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین ۲۱

جدول ۲-۳ -تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی و بزرگسالی ۲۴

جدول۴-۱ جدول متغیرهای توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۴

جدول۴-۲ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۶۵

جدول۴-۳ ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها ۶۶

جدول ۴-۴ آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول ۶۷

جدول ۴- ۵ آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم ۶۸

جدول ۴- ۶ آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم ۶۸

جدول۴-۷ مدل رگرسیون برای متغیرها ۶۹

جدول۴- ۸ آنالیز واریانس برای کلیه متغیرها ۶۹

جدول۴- ۹ ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها ۷۰

جدول۴-۱۰ مدل رگرسیون برای متغیرها ۷۱

جدول۴-۱۱ آنالیز واریانس برای کلیه متغیرها ۷۱

جدول۴-۱۲ ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها ۷۲

جدول۴-۱۳ مدل رگرسیون برای متغیرهای ۷۳

جدول۴- ۱۴ آنالیز واریانس برای کلیه متغیرها ۷۳

جدول۴- ۱۵ ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها ۷۴

جدول۴- ۱۶ مدل رگرسیون برای متغیرهای ۷۵

جدول۴- ۱۷ آنالیز واریانس برای کلیه متغیرها ۷۵

جدول۴- ۱۸ ضرایب رگرسیون کلیه متغیرها ۷۵

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با کیفیت روابط موضوعی در فرزندان