پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

مقاله رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

فهرست مقاله : (شامل ۱۵۳ صفحه Word)

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۶

۱-۴- اهداف پژوهش ۷

۱-۵- سوالات پژوهش ۷

۱-۶- فرضیات پژوهش ۷

۱-۷- تعریف متغیرهای پژوهش ۸

۱-۷-۱- تعاریف نظری ۸

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی ۹

فصل دوم: ادبیات پژوهش ۱۰

۲-۱- اضطراب ۱۱

۲-۱-۱- تعاریف اضطراب  11

۲-۱-۲- انواع اضطراب و نگرانی ۱۲

۲-۱-۳- علائم و نشانه های اضطراب ۱۳

۲-۱-۴- آثار اضطراب ۱۵

۲-۱-۵- ریشه های اضطراب ۱۶

۲-۱-۶- اختلالات اضطرابی در دوره نوجوانی ۲۲

۲-۱-۷- راه های غلبه بر اضطراب ۲۳

۲-۲- استرس ۲۴

۲-۲-۱- مفهوم استرس ۲۴

۲-۲-۲- پیشینه مطالعاتی ۲۶

۲-۲-۳- منابع اصلی استرس ۲۹

۲-۲-۴- عوامل استرس‌ زا ۳۰

۲-۲-۴-۱- عوامل استرس‌ زای روانی اجتماعی ۳۰

۲-۲-۴-۲- عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس ۳۱

۲-۲-۴-۳- عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی ۳۴

۲-۲-۵- استرس و گرایش های آن ۳۵

۲-۲-۶- نظریه‌ های ازدحام ۳۸

۲-۳- سبک های مقابله ای ۴۰

۲-۳-۱- تعریف ۴۰

۲-۳-۲- تدابیر و منابع مقابله ای ۴۱

۲-۳-۳- انواع مقابله ۴۱

۲-۳-۳-۱- انواع مقابله های کارآمد ۴۲

۲-۳-۳-۲- مقابله های ناکارآمد و غیرمفید ۴۴

۲-۳-۴- رابطه سبک های مقابله ای و سلامت روان ۴۵

۲-۳-۵- نظریه های مقابله ای ۴۷

۲-۳-۵-۱- نظریه لازاروس و فولکمن ۴۷

۲-۳-۵-۲- نظریه پنج عاملی ۴۸

۲-۳-۵-۳- نظریه شیوه های مقابله ای که به شیوه های شناختی از الیس و بک ۴۹

۲-۴- ذهن آگاهی ۵۱

۲-۴-۱- مفهوم ذهن آگاهی ۵۱

۲-۴-۲- تعریف ذهن آگاهی ۵۱

۲-۴-۳- پیشینه ذهن آگاهی ۵۳

۲-۴-۴- رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی ۵۵

۲-۴-۵- مقایسه ذهن آگاهی با روانکاوی ۵۵

۲-۴-۶- مقایسه ذهن آگاهی و رویکردهای رفتاری-شناختی ۵۶

۲-۴-۷- نظریه های ذهن آگاهی ۵۷

۲-۴-۷-۱- نظریه آسیب‌ شناسی ۵۷

۲-۴-۷-۲- نظریه شخصیت ۵۹

۲-۴-۷-۳- نظریه برنارد و تیزدل ۵۹

۲-۵- تحقیقات پیشین ۶۰

۲-۵-۱- تحقیقات پیشین داخلی ۶۰

۲-۵-۲- تحقیقات پیشین خارجی ۷۰

فصل سوم: روش پژوهش ۷۶

۳-۱- مقدمه ۷۷

۳-۲- روش پژوهش ۷۷

۳-۳- جامعه آماری ۷۷

۳-۴- حجم نمونه و نمونه گیری ۷۷

۳-۵- نحوه گردآوری داده ها ۷۸

۳-۶- ابزار پژوهش ۷۸

۳-۶-۱- پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) 78

۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی ۷۹

۳-۶-۲- پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) 79

۳-۶-۲-۱- پایایی و روایی ۸۱

۳-۶-۳- پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 81

۳-۶-۳-۱- روایی و پایایی ۸۲

۳-۷- روایی و پایایی ۸۲

۳-۸- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۸۳

۳-۹- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیر های تحقیق ۸۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۴

۴-۱- مقدمه ۸۵

۴-۲- توصیف داده ها ۸۵

۴-۳- تحلیل داده ها ۸۵

۴-۴- آزمون رگرسیون ۹۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۲

۵-۱- مقدمه ۱۰۳

۵-۲- خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها ۱۰۳

۵-۳- یافته های پژوهش ۱۰۷

۵-۴- پیشنهادات پژوهش ۱۰۸

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی ۱۰۸

۵-۴-۲- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۱۰۸

۵-۵- محدودیت های پژوهش ۱۰۹

منابع و مآخذ ۱۱۰

منابع فارسی ۱۱۱

منابع لاتین ۱۱۶

پیوست ها ۱۱۸

پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) 119

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی ۱۲۱

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 124

خروجی های نرم افزار SPSS 125

فهرست جداول

جدول۳-۱: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی ۷۹

جدول۳-۲: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر ۸۱

جدول ۳-۳ : خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس ۸۲

جدول ۴-۱: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه ۸۵

جدول ۴-۲: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق ۸۵

جدول ۴-۳: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و افسردگی دانشجویان ۸۶

جدول ۴-۴: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و اضطراب دانشجویان ۸۷

جدول ۴-۵: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و استرس دانشجویان ۸۷

جدول ۴-۶: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و افسردگی دانشجویان ۸۷

جدول ۴-۷: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و اضطراب دانشجویان ۸۸

جدول ۴-۸: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و استرس دانشجویان ۸۹

جدول ۴-۹: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و افسردگی دانشجویان ۸۹

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و اضطراب دانشجویان ۸۹

جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و استرس دانشجویان ۹۰

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و افسردگی دانشجویان ۹۰

جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و اضطراب دانشجویان ۹۰

جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و استرس دانشجویان ۹۱

جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیف گری و افسردگی دانشجویان ۹۱

جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیف گری و اضطراب دانشجویان ۹۱

جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیف گری و استرس دانشجویان ۹۲

جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرش گری با افسردگی دانشجویان ۹۲

جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرش گری با اضطراب دانشجویان ۹۳

جدول ۴-۲۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرش گری با استرس دانشجویان ۹۳

جدول ۴-۲۱: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهده گری و افسردگی دانشجویان ۹۴

جدول ۴-۲۲: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهده گری و اضطراب دانشجویان ۹۴

جدول ۴-۲۳: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهده گری و استرس دانشجویان ۹۴

جدول ۴-۲۴: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد سبکهای مقابله ای ۹۶

جدول ۴-۲۵: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد ذهن آگاهی ۹۶

جدول ۴-۲۶: شاخصه های توصیفی میزان سبکهای مقابله ای به تفکیک دختر و پسر ۹۸

جدول ۴-۲۷: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سبکهای مقابله ای بین دختر و پسر ۹۸

جدول ۴-۲۸: شاخصه های توصیفی میزان مهارتهای ذهن آگاهی به تفکیک دختر و پسر ۹۸

جدول ۴-۲۹: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مهارتهای ذهن آگاهی بین دختر و پسر ۹۹

جدول ۴-۳۰: شاخصه های توصیفی میزان افسردگی به تفکیک دختر و پسر ۹۹

جدول ۴-۳۱: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات افسردگی بین دختر و پسر ۱۰۰

جدول ۴-۳۲: شاخصه های توصیفی میزان اضطراب به تفکیک دختر و پسر ۱۰۰

جدول ۴-۳۳: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات اضطراب بین دختر و پسر ۱۰۰

جدول ۴-۳۴: شاخصه های توصیفی میزان استرس به تفکیک دختر و پسر ۱۰۰

جدول ۴-۳۵: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات استرس بین دختر و پسر ۱۰۱

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان