د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار

مقاله رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار

مقاله رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار

فهرست مقاله: (شامل ۲۳ صفحه Word)

چکیده ۲

واژگان کلیدی ۲

مقدمه ۳

پیشنه تحقیق ۳

بیان مسئله ۴

جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری در بازاریابی ۸

عوامل اثرگذار بر رابطه رضایت و وفاداری ۱۲

۱- هزینه های تغییر (switching costs) 12

۲- عوامل دموگرافیک ۱۳

۳- رضایت کلی (Overal satistaction) 13

۴- اثر سازگاری Compatibility effect 14

الف- « کیفیت » (quality) مارک ۱۴

ب- سهولت قضاوت و مقایسه تفاوت های کیفی بین مارکهای مختلف ۱۴

۵- سایر عوامل ۱۵

بررسی عوامل موثر بر جلب رضایت مندی و میزان رضایت مشتریان ۱۶

نتیجه گیری ۱۹

منابع مقاله ۲۰

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله رضایت یا وفاداری مشتریان در بازار