ج. بهمن ۴ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با راه اندازی و کنترل آنها

مقاله روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با راه اندازی و كنترل آنها

مقاله روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با راه اندازی و کنترل آنها

فهرست مقاله: (شامل ۱۱۶ صفحه Word )

چکیده ۱

فصل اول طبقه بندی بویلرها ۲

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- انواع طبقه بندی بویلرها ۴

۱-۲-۱- طبقه بندی از نظر مصارف بویلر ۴

۱-۲-۲- طبقه بندی از نظر فشار سیکل آب و بخار ۴

۱-۲-۳- طبقه بندی از نظر مصالح صنعتی و متالوژیکی ۴

۱-۲-۴- طبقه بندی از نظر سطوح تبادل حرارتی ۴

۱-۲-۵- طبقه بندی از نظر محتوای لوله ها ۵

۱-۲-۶- طبقه بندی از نظر فشار کوره بویلر ۵

۱-۲-۷- طبقه بندی از نظرنوع احتراق ۵

۱-۲-۸- طبقه بندی از نظر منبع انرژی بویلر ۶

۱-۲-۹- طبقه بندی از نظر نوع سیال عامل ۶

۱-۲-۱۰- طبقه بندی از نظرنوع سیرکولاسیون سیال عامل ۶

۱-۲-۱۱- طبقه بندی از نظر نام سازنده بویلر ۷

۱-۲-۱۲- طبقه بندی از نظر شکل و موقعیت لوله های بویلر ۷

۱-۲-۱۳- تشخیص پارامترهای یک بویلر از روی نمودار ۷

فصل دوم: انواع بویلرها و عملکرد آنها ۹

۲-۱- مقدمه ۱۰

۲-۲- معرفی انواع دیگ های بخار ۱۰

۲-۲-۱- دیگهای چدنی ۱۰

۲-۲-۲- دیگهای فولادی ۱۲

۲-۲-۳- دیگ های فایر تیوب ۱۳

۲-۲-۴- بویلرهای نیروگاهی و انواع آنها ۲۳

۲-۲-۵- دیگهای پکیج ۲۷

فصل سوم: تشریح اجزای دیگ های بخار به منظور تولید ۲۹

۳-۱- مقدمه ۳۰

۳-۲- مدار آب و بخار و اجزای آن ۳۰

۳-۲-۱- کوره  Furnace 32

۳-۲-۲- لوله اصلی تغذیه آب بویلر ( Feed Water Pipe ) 33

۳-۲-۳- پمپ تغذیه آب بویلر ( Feed Water Pump ) 33

۳-۳- ری هیترها ( ReHeaters ) 34

۳-۴- اکونومایزر ( Economizer ) 35

۳-۵- پیش گرمکن دوار یا یانگستروم ( Jangesterome ) 36

۳-۶- دی سوپرهیترها ( DeSuperHeaters ) 39

۳-۷- شیرهای اطمینان ( Check Valves ) 40

۳-۸- مدار سوخت و هوا و اجزای آن ۴۱

۳-۸-۱- تعریف سوخت و انواع آن ۴۲

۳-۸-۲- ارزش حرارتی ( Heating Value ) 43

۳-۸-۳- احتراق و تعریف آن ۴۳

۳-۹- مشعلها و انواع آنها ( Burners ) 44

۳-۹-۱- مشعلهای تبخیری ( Vapourizing Burners ) 45

۳-۹-۲- مشعلهای پودرکننده ( Atomizing Burners ) 45

۳-۹-۳- مشعلهای گریز از مرکز ( Rotating Cup Burners ) 45

۳-۱۰- بازده حرارتی دیگهای بخار ۴۷

فصل چهارم: رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار ۴۹

۴-۱- مقدمه ۵۰

۴-۲- شستشوی دیگ های بخار ۵۰

۴-۳- روش های تعیین میزان آلودگی سطوح حرارتی دیگهای بخار ۵۱

۴-۳-۱- روش دستی ۵۲

۴-۳-۲- روش کاتدیک ۵۲

فصل پنجم: نصب ، راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار ۵۳

۵-۱- نحوه نصب دیگ های حرارت مرکزی ۵۴

۵-۲- راه اندازی و بهره برداری از دیگهای بخار ۵۵

۵-۲-۱- بازدیدهای قبل از راه اندازی ۵۵

۵-۲-۲- پرکردن دیگ بخار ۵۶

۵-۲-۳- سیستم کنترل وزش دیگ بخار ۵۶

۵-۲-۴- مشعلهای سوخت سبک ( آتش زا ) ۵۷

۵-۲-۵- تخلیه از زیر دیگ و تخلیه معمولی ۵۷

۵-۲-۶- خواباندن عادی جهت ذخیره نگاه داشتن واحد ۵۸

۵-۲-۷- خواباندن عادی به منظور کار تعمیراتی ۵۹

۵-۲-۸- خواباندن اضطراری واحد ۵۹

۵-۳- راه اندازی دیگهای بخار گازسوز ۵۹

۵-۳-۱- خوابندن دیگ بخار گازسوز ۵۹

فصل ششم: کنترل و بازرسی دیگ های بخار ۶۰

۶-۱- مقدمه ۶۱

۶-۲- کنترل فشار ۶۱

۶-۳- کنترل درجه حرارت بخار ۶۲

۶-۴- کنترل سوخت و هوا ۶۲

۶-۵- کنترل آب تغذیه ۶۲

۶-۶- بازرسی اساسی سالیانه دیگهای بخار ۶۳

فصل هفتم: طراحی و ساخت دیگ های بخار ۶۵

۷-۱- مقدمه ۶۶

۷-۲- نحوه ساخت دیگ های بخار ۶۶

۷-۳- مراحل ساخت دیگهای چدنی ۶۷

۷-۳-۱- تهیه مواد اولیه ۶۷

۷-۳-۲- تائید مواد اولیه توسط کارشناسان ۶۷

۷-۳-۳- آزمایشگاه و خدمات لازم جهت تائید مواد اولیه ۶۷

۷-۳-۴- انبار و توزیع مواد ۶۸

۷-۳-۵- آزمایشگاه و کنترل آنالیز ذوب ۶۸

۷-۳-۶- تهیه ذوب دیگ ها و عملیات ذوب ریزی ۶۸

۷-۳-۷- قالبگیری و ماهیچه گیری دیگ ها ۶۹

۷-۳-۸- ورقکاری و نقاشی ۶۹

۷-۳-۹- تخلیه دیگ ها از ماسه و مراحل تکمیل ۶۹

۷-۳-۱۰- تست هیدرواستاتیک پره ها ۷۰

۷-۳-۱۱- ماشینکاری پره ها و مونتاژ ۷۰

۷-۳-۱۲- بسته بندی و تحویل به انبار ۷۰

۷-۳-۱۳- تحویل دیگ چدنی به مصرف کننده ۷۱

۷-۳-۱۴- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند و فنون آماری در شرکت ۷۱

فصل هشتم: تعمیر و نگهداری دیگ های بخار ۷۲

۸-۱- نگهداری دیگ های بخار غیر فعال ۷۳

۸-۲- نگهداری دیگ بخار به روش خشک ۷۳

۸-۳- نگهداری دیگ بخار به روش تر ۷۴

۸-۴- نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار ۷۴

۸-۵- رفع عیوب در دیگ های بخار ۷۵

فصل نهم: ضمائم ۷۹

۹-۱- میهمانی نهار درون یک دیگ بخار ۸۰

۹-۲- نگهداری عمومی دیگ بخار ۸۱

۹-۳- عوامل خطر آفرین در دیگ های بخار ۹۴

۹-۴- روش های اصلاح آب دیگ های بخار ۹۷

۹-۵- اصول تصفیه آب دیگ های بخار ۱۰۱

منابع و مراجع ۱۰۵

فهرست جداول

جدول ۲-۱ مشخصات ترمودینامیکی بخارساز نیروگاه شهید سلیمی نکا ۲۷

فهرست نمودارها

نمودار۱-۱ دیاگرام فشار- ظرفیت برای ژنراتورهای آبی مختلف ۹

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ قطعات تشکیل دهنده یک دیگ چدنی ۱۳

شکل ۲-۲ نمای یک نوع بویلر فایرتیوب اولیه ۱۵

شکل ۲-۳ دیگ های اقتصادی ، الف) دوکاناله ، ب) سه کاناله ۱۶

شکل ۲-۴ برشی از یک بویلر فایرتیوب امروزی ۱۸

شکل ۲-۵ نمایی از بویلر واترتیوب طراحی شده توسط استفان ویلکاکس و جرج بابکوک ۲۰

شکل ۲-۶ نمونه ای از بویلرهای واترتیوب جدید ۲۲

شکل ۲-۷ نمونه دیگری از بویلرهای امروزی ۲۲

شکل ۳-۱ درام یک نوع بویلر نیروگاهی ۳۴

شکل ۳-۲ نمایش شماتیکی یک دی سوپرهیترری هیتر ۳۵

شکل ۳-۳ شماتیکی از گرمکن دوار یک نیروگاه دوار ۶۶۰MW 37

شکل ۳-۴ نمایی از یک نوع یانگستروم ۳۹

شکل ۳-۵ نمایش شماتیکی یک نمونه دی سوپرهیتر ۴۱

شکل ۳-۶ یک نوع شیر اطمینان بازارفنری ۴۲

شکل ۳-۷ نمونه ای از مشعل های Rotary Cup 47

شکل ۳-۸ یک نمونه مشعل گازوئیلی ۴۸

شکل ۳-۹ مشعل گازی و ادوات جانبی آن ۴۸

شکل ۵-۱ نقشه نصب دیگ حرارت مرکزی و ادوات جانبی آن  55

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله روش های تولید و طراحی دیگ بخار همراه با راه اندازی و کنترل آنها