ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابرات

مقاله ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابرات

مقاله ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابرات

فهرست مقاله : (شامل ۱۴۴ صفحه Word)

فصل اول

کلیات پژو هش

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۸

۱-۴- اهداف ۹

۱-۴-۱-اهداف کلی ۹

۱-۵- متغیر های پژوهش ۹

۱-۶- فرضیه ها۹

۱-۷- تعاریف عملیاتی ۱۰

۱-۸- پیشینه تحقیق ۱۰

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه ۱۲

۲-۱-۱- مهندسی مجدد سازمانها چیست ؟ ۱۲

۲-۲- مهندسی مجدد عرصه ای نو برای مدیریت و مهندسی صنایع ۱۲

۲-۳- قاعده های مهندسی مجدد ۱۶

۲-۴- روش انجام گرفتن مهندسی مجدد ۱۷

۲-۵- طراحی مجدد ۱۸

۲-۶- ابزار گزینی مجدد ۱۸

۲-۷- هماهنگی مجدد ۱۸

۲-۸- مدیریت تولید و IE 19

۲-۹- فرآیند گرایی ۱۹

۲-۱۰- ورودی های فرآیند تبدیل ۱۹

۲-۱۰-۱- فرآیند تبدیل ۲۰

۲-۱۰-۲- خروجی های فرآیند تبدیل ۲۱

۲-۱۰-۳- فرآیندهای سازمانی ( کسب و کار ) ۲۱

۲-۱۱- خواص عناصر فرآیندی ۲۳

۲-۱۲- پیشرفت های مهندسی صنایع و استفاده از آنها در مهندسی مجدد ۲۵

۲-۱۳- بانک آمریکا و ایتالیا ( ایتالیا )‌ ۲۷

۲-۱۴- پیش زمینه و ضرورت نیاز به دگرگونی ۲۷

۲-۱۵- گامهای نخستین تعریف چشم انداز آینده ( نیمه اول سال ۱۹۸۸ ) ۲۸

۲-۱۶- برنامه ریزی تفصیلی استقرار و پیاده سازی دگرگونی ( نیمه دوم سال ۱۹۸۸ تا اواسط سال ۱۹۸۹ ) ۲۹

۲-۱۷- تکنیکهای استقرار ( ۱۹۹۰ ـ ۱۹۹۱ ) ۳۱

۲-۱۷-۱ رهبری فعال و آشکار ۳۱

۲-۱۷-۲- استفاده از نمونه کوچک آزمایشی ۳۱

۲-۱۷-۴- برنامه ریزی و مرحله بندی استقرار ۳۲

۲-۱۷-۵- ارتباطات ۳۳

۲-۱۸- بررسی نتایج به دست آمده ۳۳

۲-۱۹- درسهای فرا گرفته شده ۳۴

۲-۲۰- شرکت فورد ۳۶

۲-۲۱- زمینه ضرورت دگرگونی ۳۷

۲-۲۲- گام اول از بین بردن الگوی « مدیریت / کارکنان »۳۹

۲-۲۳- تحول به سوی کیفیت و تاثیر دکتر ادوارد دمینگ – اوایل دهه ۱۹۸۰ ۴۰

۲-۲۴- ترویج یک چشم انداز ( اوسط دهه ۱۹۸۰ ) ۴۱

۲-۲۵- پـی ریزی کیفیت برتری جامع کیفیت فورد ( اواسط تا اواخر دهه ۱۹۸۰ ) ۴۲

۲-۲۶- نیاز فوری به تیمهای میان فعالیت های ( اواسط دهه ۱۹۸۰ ) ۴۴

۲-۲۷- متدولوژی بهبود فرایند فورد ( اواخر دهه ۱۹۸۰ ـ اوایل ۱۹۹۰ ) ۴۵

۲-۲۸- پروژه های چندگانه مهندسی مجدد ۴۶

۲-۲۹- درسهای فرا گرفته شده ۴۸

۲-۳۰- بیمارستان کینگستون ۵۰

۲-۳۱- زمینه و ضرورت نیاز به دگرگونی ۵۱

۲-۳۲- تجزیه و تحلیل مقدماتی ـ اواسط ۱۹۹۱ تا اوایل ۱۹۹۲ ۵۲

۲-۳۴- مرحله مطالعات تفصیلی ـ‌ آوری تا ژوییه ۱۹۹۲ ۵۴

۲-۳۵- برنامه ریزی استقرار رو پیاده سازی دگرگونی ( ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۹۲ ) ۵۶

۲-۳۶- مرحله استقرار تکنیکهای کلیدی ۵۷

۲-۳۷- مرحله بندی استقرار ۵۷

۲-۳۸- آموزش تیمهای تازه تأسیس میان فعالیتی « مراقبت متمرکز از بیماران »۵۸

۲-۳۹- استفاده از سیستمهای جدید تکنولوژی اطلاعاتی ۵۹

۲-۴۰- ارتباطات ۵۹

۲-۴۱- مدیریت بر مقاومت ناشی از نیروی خارج از بیمارستان ۶۱

۲-۴۲- حمایت فعال و ملموس رهبری از برنامه دگرگونی ۶۱

۲-۴۳- کنترل و ارزیابی ۶۲

۲-۴۴- درسهای فرا گرفته ۶۴

۲-۴۵- تجربه شک شرکت ـ بل اتلانتیک ۶۶

۲-۴۶- نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد ۷۶

۲-۴۷- نمونه آماری ۸۵

۲-۴۸- بررسی پروژه های مهندسی مجدد ۸۵

۲-۴۹- مهندسی مجدد سازمانها چیست ؟ ۸۶

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه ۹۰

۳-۲- روش پژوهش ۹۰

۳-۳ – روش اجرای پژوهش ۹۰

۳-۳-۱- روش جمع آوری اطلاعات ۹۰

۳-۳-۲- دستور اجرای تست ۹۱

۳-۳-۳ – روش نمره‌ گذاری تست انگیزه ۹۱

۳-۴- جامعه ، نمونه و روش نمونه برداری ۹۱

۳-۵- فرمول حجم نمونه ۹۲

۳-۶- روش گرد آوری اطلاعات ۹۲

۳-۷- روایی پرسشنامه ۹۳

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق

۴-۱- مقدمه ۹۵

۴-۲- آمار توصیفی ۹۶

۴-۲-۱- جنسیت ۹۶

۴-۲-۲- سن ۹۸

۴-۲-۳- تحصیلات ۹۹

۴-۲-۴- نوع فعالیت ۱۰۰

۴-۲- آمار استنباطی ۱۰۱

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ۱۰۷

۵-۲- بحث پیرامون فرضیات تحقیق ۱۰۷

۵-۲-۱- فرضیه ها۱۰۷

۵-۲-۲- انتظار میرود مقاوت کارکنان در طرح های جدید وجود داشته باشد ۱۰۷

۵-۲-۳- انتظار همکاری کارکنان در طرح های جدید است ۱۰۷

۵-۲-۴- انتظار انتظار تعامل مدیریت در فضای طرح های جدید وجود دارد ۱۰۸

۵-۲-۵- انتظار میرود همکاران در طرح های جدید مدیریت کنند ۱۰۸

۵-۳- محدودیتهای تحقیق ۱۰۸

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق ۱۰۸

۵-۵- پیشنهاد به محققان آتی ۱۰۹

منابع ۱۱۰

پیوست ها ۱۱۲

پیوست الف – ۱ پرسشنامه ۱۱۲

پیوست ب- ۱ خروجی نرم افزار SPSS 113

فهرست جداول

جدول۲-۱- فرایند تبدیل ۲۱

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۹۷

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی مورد مطالعه به تفکیک سن ،‌تحصیلات و شغل ۹۸

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن ۹۸

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات ۹۹

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد مطالعه به تفکیک نوع تحصیلات ۱۰۰

جدول ۴-۶- همبستگی مولفه های رهبری و تحصیلات ۱۰۱

جدول ۴-۷- مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه یک ۱۰۲

جدول ۴-۸- مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه دوم ۱۰۳

جدول ۴-۹- مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه سوم ۱۰۴

جدول ۴-۱۰- مولفه های مربوط به همبستگی فرضیه چهارم ۱۰۵

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله ریسک مهندسی مجدد در بازار کسب و کار در اداره مخابرات