د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی

مقاله ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی

مقاله ظهور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی

فهرست مقاله : (شامل ۲۰ صفحه Word)

چکیده ۲

واژگان کلیدی  2

مقدمه  2

تاریخچه مطالعاتی (تحقیقات پیشین)۳

سوالات تحقیق ۵

بیان مسئله ۵

مطالعه فرهنگ در بازاریابی بین المللی ۶

نقش فرهنگ در بازاریابی و کسب و کار بین المللی ۷

مفهوم سازی بیشتری از فرهنگ و اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ۷

مفهوم سازی اخیر از فرهنگ در بازاریابی بین المللی ۹

اینترنت : مبدأ و رشد ۱۱

یک نظر کلی از چارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی ۱۳

عوامل فرهنگی در سطح شرکت ۱۴

دستیابی به فناوری های اطلاعات ۱۴

بنیاد تاریخی استاندارد سازی استراتژی بازاریابی بین المللی ۱۴

نتیجه گیری ۱۶

منابع ۱۸

مشاهده فایل