د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله عوامل موثر بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی

مقاله عوامل موثر بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی

مقاله عوامل موثر بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی

فهرست مقاله: (شامل ۱۴۳ صفحه Word)

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ۴

۱-۴- اهداف تحقیق ۵

۱-۴-۱- هدف کلی تحقیق ۵

۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق ۵

۱-۵- فرضیات پژوهش ۵

۱-۶- سوالات پژوهش ۵

۱-۷- قلمرو تحقیق ۶

۱-۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق ۶

۱-۷-۲- قلمرو زمانی تحقیق ۶

۱-۸- تعریف واژه های کلیدی ۶

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: تجارت خارجی و داخلی و تاثیر آن بر واردات ۸

۲-۱- مقدمه ۸

۲-۲- مفهوم سرمایه گذاری خارجی ۱۲

۲-۳- دیدگاه های موجود در رابطه با سرمایه گذاری خارجی ۱۲

۲-۴- مشکلات سرمایه گذاری در ایران ۱۵

۲-۵- حمایت از سرمایه گذار توسط دولت و یا کشور متبوع او ۱۷

۲-۶- شیوه های جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی توسط کشور سرمایه پذیر ۱۷

۲-۶-۱-جنبه های اقتصادی موثر در سرمایه گذاری و ضرورت ایجاد و احیای بستر مناسب اقتصادی ۱۸

۲-۶-۲- شرایط اجتماعی موثر در زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی ۲۰

۲-۶-۳- ممنوعیت سلب مالکیت و یا پرداخت غرامات عادلانه ۲۱

۲-۷- بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران ۲۲

۲-۸- تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سیاست گذاری اقتصادی ۲۳

۲-۹- ساختار اقتصادی ۲۴

۲-۱۰- عوامل تشویقی و حمایتی ۲۵

۲-۱۱- عوامل سیاسی ۲۵

۲-۱۱-۱- نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال ایران ۲۶

۲-۱۱-۲-علل وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران ۲۷

۲-۱۱-۳- تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بازار کار ایران ۲۸

بخش دوم: واردات ۳۰

۲-۱۲- تعریف واردات ۳۰

۲-۱۳- مفهوم واردات ۳۰

۲-۱۳-۱- تعریف واردات ۳۰

۲-۱۳-۲- انواع واردات ۳۱

۲-۱۳-۳- وارد کننده کالا در بازارچه مرزی ۳۲

۲-۱۳-۴- واردات قطعی ۳۲

۲-۱۳-۵- واردات از طریق بازارچه های مرزی ۳۴

۲-۱۴- انواع کالا از لحاظ شرایط ورود ۳۵

۲-۱۴-۱- کالاهای مجاز ۳۵

۲-۱۴-۲- کالاهای مشروط ۳۵

۲-۱۴-۳- کالاهای ممنوع الورود ۳۵

۲-۱۵- واردات در بازارچه های مرزی ۳۵

۲-۱۶- تشریفات ترخیص ۳۷

۲-۱۷- تعریف اصطلاحات ۳۸

۲-۱۸- استخراج تابع تقاضای واردات به لحاظ تئوریک ۴۰

۲-۱۹- مقررات صدور و ورود کالا ۴۲

۲-۱۹-۱- صدور کالا از طریق پست ۴۲

۲-۱۹-۲- ورود کالا از طریق پست ۴۲

۲-۲۰- اولویت‌ های جدید واردات کالا ۴۴

۲-۲۰-۱- کاهش ۵۰ درصدی تعرفه واردات کالا ۴۵

۲-۲۱- تاریخچه شهر ۴۷

۲-۲۲- تاریخچه و معرفی اتاق بازرگانی شهرستان ۴۷

۲-۲۳- خدمات اتاق بازرگانی ۵۰

۲-۲۳-۱- گواهی مبدا – فرم A 50

۲-۲۳-۲- امور بین الملل اتاق ایران ۵۰

۲-۲۳-۳- خدمات مشاوره مالیاتی و تامین اجتماعی ۵۱

بخش سوم: سابقه مطالعات انجام شده ۵۳

۲۰-۲۴- مطالعات انجام شده در خارج ۵۳

۲-۲۵- مطالعات انجام شده در داخل ۵۴

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

ﻣﻘﺪﻣﻪ ۵۷

‫۳-۱- روش پژوهش ۵۷

۳-۲- روشهای گردآوری اطلاعات ۵۸

۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری ۵۹

‫۳-۴ – اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ۵۹

‫‫۳-۴-۱- رواﯾﯽ ( اﻋﺘﺒﺎر ) ۵۹

‫۳-۴-۲- ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ (اعتماد) ۶۰

‫۳-۵- روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ۶۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ۶۳

۴-۱- آمار توصیفی ۶۳

۴-۱-۱- جنسیت ۶۳

۴-۱-۲- سن ۶۴

۴-۱-۳- سطح تحصیلات ۶۵

۴-۱-۴- نوع فعالیت ۶۶

۴-۱-۵- زمینه فعالیت ۶۷

۴-۲ -آمار استنباطی ۶۸

۴-۲–۱ نتایج توصیفی ۶۹

۴-۲-۱-۲- اهمیت نوع بسته بندی کالا در واردات کالا ۹۳

۴-۲-۱-۳ – اهمیت ویژگیهای کالا ( برند ، کیفیت ) در واردات کالا ۹۴

۴-۲-۱-۴- اهمیت قوانین موجود در کشور در واردات کالا ۹۵

۴-۲-۱-۵- اهمیت تبلیغات در واردات کالا ۹۶

۴-۲-۲ – نتایج استنباطی ۹۹

۴-۳ نتایج آزمون فرضیه ها ۱۱۴

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات پژوهش

۵-۱- مقدمه ۱۱۶

۵-۲-خلاصه و نتیجه گیری ۱۱۶

۵-۳- نتایج آزمون فرضیات ۱۱۸

۵-۴- یافته های تحقیق ۱۱۸

۵-۵- پیشنهادات کاربردی ۱۱۹

۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۲۰

۵-۷- پیشنهاد به محققان آتی ۱۲۱

فهرست منابع ۱۲۳

فهرست جداول : ( مقاله عوامل موثر بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی )

جدول۴-۱ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۶۳

جدول۴-۲ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک سن ۶۴

جدول۴-۳ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات ۶۵

جدول۴-۴ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک نوع فعالیت ۶۶

جدول۴-۵ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک زمینه فعالیت ۶۷

جدول۴-۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۶۹

جدول۴-۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۷۰

جدول۴-۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۷۱

جدول۴-۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۷۲

جدول۴-۱۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۷۳

جدول۴-۱۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۷۴

جدول۴-۱۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۷۴

جدول۴-۱۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۷۶

جدول۴-۱۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۷۷

جدول۴-۱۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۷۸

جدول۴-۱۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۷۹

جدول۴-۱۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۸۰

جدول۴-۱۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۳ ۸۱

جدول۴-۱۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۴ ۸۲

جدول۴-۲۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵ ۸۲

جدول۴-۲۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۶ ۸۴

جدول۴-۲۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۷ ۸۵

جدول۴-۲۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۸ ۸۶

جدول۴-۲۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۹ ۸۷

جدول۴-۲۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۰ ۸۸

جدول۴-۲۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۱ ۸۹

جدول۴-۲۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۲ ۹۰

جدول۴-۲۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۳ ۹۱

جدول۴-۲۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۴ ۹۲

جدول۴-۳۰ میزان اهمیت نوع بسته بندی کالا در واردات کالا ۹۳

جدول۴-۳۱ میزان اهمیت ویژگیهای کالا ( برند، کیفیت و ) در واردات کالا ۹۴

جدول۴-۳۲ میزان اهمیت قوانین موجود در کشور در واردات کالا ۹۵

جدول۴-۳۳ میزان اهمیت تبلیغات در واردات کالا ۹۶

جدول۴-۳۴ میزان اهمیت رقابت بازار در واردات کالا ۹۷

جدول۴-۳۵ میزان اهمیت ویژگی های کشور( فرهنگ و ) در واردات کالا ۹۸

جدول۴-۳۶ آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش ۹۹

جدول۴-۳۷ تاثیر نوع بسته بندی و حمل و نقل کالا بر واردات کالا ۱۰۰

جدول۴-۳۸ نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه اول پژوهش ۱۰۰

جدول۴-۳۹ تاثیر ویژگیهای کالای وارداتی (برند، کیفیت و ) بر واردات کالا ۱۰۱

جدول۴-۴۰ نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه دوم پژوهش ۱۰۱

جدول۴-۴۱ تاثیر قوانین موجود در کشور بر واردات کالا ۱۰۲

جدول۴-۴۲ نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه سوم پژوهش ۱۰۲

جدول۴-۴۳ تاثیر تبلیغات بر واردات کالا ۱۰۳

جدول۴-۴۴ نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه چهارم پژوهش ۱۰۳

جدول۴-۴۵ تاثیر رقابت در بازار بر واردات کالا ۱۰۴

جدول۴-۴۶ نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه پنجم پژوهش ۱۰۴

جدول۴-۴۷ تأثیر ویژگی های کشور ( فرهنگ  ) بر واردات کالا ۱۰۵

جدول۴-۴۸ نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه ششم پژوهش ۱۰۵

جدول۴-۴۹ رتبه بندی عوامل کلی تأثیرگذار بر واردات کالا ۱۰۶

جدول۴-۵۰ رتبه بندی ریز عوامل تأثیرگذار بر واردات کالا ۱۰۶

جدول ۴-۵۱ بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق ۱۰۷

جدول ۴-۵۲ درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق ۱۰۸

جدول ۴-۵۳ بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق ۱۰۸

جدول ۴-۵۴ درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق ۱۰۹

جدول ۴-۵۵ بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق ۱۰۹

جدول ۴-۵۶ درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق ۱۱۰

جدول ۴-۵۷ بررسی اثر نوع فعالیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق ۱۱۱

جدول ۴-۵۸ درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق ۱۱۲

جدول ۴-۵۹ بررسی اثر زمینه فعالیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق ۱۱۲

جدول ۴-۶۰ درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق ۱۱۳

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۶۳

نمودار۴-۲ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک سن ۶۴

نمودار۴-۳ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات ۶۵

نمودار۴-۴ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک نوع فعالیت ۶۶

نمودار۴-۵ توزیع فراوانی و درصد بازرگانان مورد مطالعه به تفکیک زمینه فعالیت ۶۷

نمودار۴-۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱ ۶۹

نمودار۴-۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲ ۷۰

نمودار۴-۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۳ ۷۱

نمودار۴-۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۴ ۷۲

نمودار۴-۱۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۵ ۷۳

نمودار۴-۱۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۶ ۷۴

نمودار۴-۱۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۷ ۷۵

نمودار۴-۱۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۸ ۷۶

نمودار۴-۱۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۹ ۷۷

نمودار۴-۱۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۰ ۷۸

نمودار۴-۱۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۱ ۷۹

نمودار۴-۱۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۲ ۸۰

نمودار۴-۱۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۳ ۸۱

نمودار۴-۱۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۴ ۸۲

نمودار۴-۲۰ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۵ ۸۳

نمودار۴-۲۱ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۶ ۸۴

نمودار۴-۲۲ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۷ ۸۵

نمودار۴-۲۳ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۱۸ ۸۶

نمودار۴-۲۴ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه۱۹ ۸۷

نمودار۴-۲۵ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۰ ۸۸

نمودار۴-۲۶ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۱ ۸۹

نمودار۴-۲۷ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۲ ۹۰

نمودار۴-۲۸ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۳ ۹۱

نمودار۴-۲۹ ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه ۲۴ ۹۲

نمودار۴-۳۰ میزان اهمیت نوع بسته بندی کالا در واردات کالا ۹۳

نمودار۴-۳۱ میزان اهمیت ویژگیهای کالا ( برند، کیفیت ) در واردات کالا ۹۴

نمودار۴-۳۲ میزان اهمیت قوانین موجود در کشور در واردات کالا ۹۵

نمودار۴-۳۳ میزان اهمیت تبلیغات در واردات کالا ۹۶

نمودار۴-۳۴ میزان اهمیت رقابت بازار در واردات کالا ۹۷

نمودار۴-۳۵ میزان اهمیت ویژگی های کشور ( فرهنگ ) در واردات کالا ۹۸

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله عوامل موثر بر واردات کالا در بازرگانان اتاق بازرگانی