ش. آذر ۱۶ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله فرهنگ در بازاریابی بین الملل

مقاله فرهنگ در بازاریابی بین الملل

مقاله فرهنگ در بازاریابی بین الملل

فهرست مقاله : (شامل ۳۰ صفحه Word)

چکیده ۳

واژگان کلیدی ۳

مقدمه ۴

سوالات تحقیق ۵

پیشینه تحقیق ۵

بیان مسئله ۶

مفاهیم ۸

بازار ۸

انواع بازار ۸

بازاریابی ۹

آمیخته بازار P4 10

عوامل موثر در بازار ۱۰

اصول بازاریابی ۱۰

چرا تحقیقات بازاریابی ضروری است؟ ۱۰

گام‌ های اجرایی تحقیق بازاریابی ۱۱

فرهنگ (Culture)11

بازاریابی فرهنگی Marketing Culture 11

مدیریت بازاریابی فرهنگی ۱۲

وظایف اصلی در مدیریت بازاریابی فرهنگی ۱۲

اهمیت و نقش بازاریابی فرهنگی در ارائه محصولات و خدمات فرهنگی ۱۲

تفاوت بازاریابی فرهنگی با سایر بازاریابی ها ۱۳

بازاریابی بین‌ المللی فرهنگ International Marketing Culture 14

حیطه عمل بازاریابی بین‌ المللی ۱۴

تحلیل محیط بین‌ المللی ۱۵

محیط اقتصادی ۱۵

فرهنگ ۱۵

پایداری ارزشهای فرهنگی و خرده فرهنگ پایداری ارزشهای فرهنگی ۱۵

خرده فرهنگ ۱۶

اجزای فرهنگ ۱۶

عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ ۱۷

الگوی چهاربعدی هافستد ۱۷

مدیریت تفاوت های فرهنگی ۱۸

اثر تنوع فرهنگی بر تجارت بین المللی ۱۸

آیا فرهنگ ها در همگرایی بسر می برند؟ ۱۸

محیط سیاسی / حقوقی ۱۹

استراتژی‌ های ورود ۲۰

آمیخته بازاریابی ۲۱

کالا و خدمات ۲۱

دوره عمر کالای بین‌ المللی ۲۲

نام‌ گذاری کالا ۲۲

معرفی کالای جدید ۲۲

ترفیع ۲۲

موانع فرآیند ارتباطات بین‌ المللی فرهنگ ۲۲

موانع زبانی ۲۲

موانع فرهنگی ۲۳

رسانه‌ ها ۲۳

مقاومت ۲۳

تبلیغات جهانی ۲۳

نتیجه گیری ۲۳

منابع ۲۵

منابع فارسی ۲۵

منابع انگلیسی ۲۵

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله فرهنگ در بازاریابی بین الملل