د. آذر ۱۸ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله فناوری نانو در فرایند تصفیه و نمک زدایی آب

مقاله فناوری نانو در فرایند تصفیه و نمک زدایی آب

مقاله فناوری نانو در فرایند تصفیه و نمک زدایی آب

فهرست مقاله: (شامل ۱۰۵ صفحه Word)

چکیده ۱

فصل اول : اهمیت تصفیه آب و روش های آن

مقدمه ۲

۱-۱-اهمیت تصفیه آب ۲

۱-۲- نا خالصی های آب ۴

۱-۳- ویژگی های آب اشامیدنی ۴

۱-۴- وضعیت ایران در شیرین سازی ۷

۱-۵- روش های تصفیه آب ۱۱

۱-۵-۱-روش شیمیایی ۱۱

۱-۵-۲-روش بیولوژیک ۱۱

۱-۵-۳- روش مکانیکی ۱۲

۱-۵-۳-۱-روش های حرارتی ۱۲

۱-۵-۳-۲-روش غشائی ۱۶

۱-۵-۴- روش های ترکیبی ۱۹

فصل دوم : اسمز معکوس و الکترودیالیز

۲-۱- اسمز معکوس ۲۰

۲-۱-۱- اساس کار اسمز معکوس ۲۰

۲-۱-۲- مقایسه اسمزمعکوس با فیلتراسیون معمولی ۲۴

۲-۱-۳- انتخاب غشاء ۲۴

۲-۱-۴- فرآیندها در روش اسمز معکوس ۲۶

۲-۱-۴-۱- پیش تصفیه ۲۶

۲-۱-۴-۲- تنظیم فشار ۲۶

۲-۱-۴-۳- جداسازی غشائی ۲۶

۲-۱-۴-۴- پس تصفیه ۲۷

۲-۱-۵- راه اندازی و نگهداری ۲۷

۲-۱-۶- پیچیدگی دستگاه ۲۸

۲-۱-۷-هزینه ها ۲۸

۲-۱-۸-سودمندی فناوری ۲۹

۲-۱-۹-روش های بهبود بخشیدن عملکرد غشاها ۲۹

۲-۱-۱۰-موارد کاربرد اسمز معکوس ۳۰

۲-۱-۱۰-۱-استفاده ازRO در تولید آب دیالیز ۳۰

۲-۱-۱۰-۲- شیرین سازی آب دریا جهت شرب ۳۰

۲-۱-۱۰-۳- بهبود کیفیت آب خام صنعتی ۳۲

۲-۱-۱۱- مزایا ۳۲

 2-1-12 معایب ۳۳

۲-۲- الکترودیالیز ۳۴

۲-۲-۱- پارامترهای مهم در الکترودیالیز ۳۵

۲-۲-۲- کاربردها و محدودیت الکترودیالیز ۳۶

فصل سوم : مقایسه روش های مختلف با هم

۳-۱- مقایسه روش های فراوری آب ۳۷

۳-۲- مقایسه روش های حرارتی و غشائی ۳۷

۳-۳- مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوس ۴۰

۳-۴- تفاوت های بنیادین ۴۰

۳-۴-۱-پیش تصفیه آب ۴۱

۳-۴-۲-دورهای تعویض غشاها ۴۳

۳-۴-۳-مصرف برق (انرژی) ۴۳

۳-۴-۴- نتیجه ۴۴

۳-۵-ارزیابی اقتصادی تولید آب شیرین توسط روش های مختلف ۴۴

۳-۶- نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات ۵۲

فصل چهارم : بررسی روش های جدید تصفیه آب

۴-۱- روش های جدید بکار رفته در آب شیرین کن ها ۵۴

۴-۲- روش های گردآوری انرژی خورشید ۵۵

۴-۲-۱- تولید الکتریسیته ۵۵

۴-۲-۲- تولید حرارت ۵۵

۴-۲-۲-۱- استخر خورشیدی ۵۵

۴-۲-۲-۲- کلکتور خورشیدی از نوع صفحه تخت ۵۶

۴-۲-۲-۳- کلکتور خورشیدی با لوله خلاء شده ۵۷

۴-۲-۲-۴- کلکتورهای گرم کن هوا ۵۷

۴-۲-۲-۵- کلکتورهای متمرکز کننده سهموی خطی ۵۷

۴-۳- تکنولوژی شیرین کردن آب با استفاده ازانرژی خورشیدی ۵۸

۴-۳-۱- حوضچه های تقطیر خورشیدی ۵۸

۴-۳-۲- روش رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا HD 58

۴-۴- انتخاب و طراحی یک سیستم نمونه ۵۹

۴-۵- انواع روش های ممکن برای افزایش قابلیت جذب رطوبت هوا در سیستم HD 60

۴-۶- آب شیرین کن های زیستی ۶۰

۴-۶-۱- انرژی زیستی ۶۱

۴-۸- انرژی در شیرین سازی آب ۶۲

فصل پنجم : فناوری نانو در تصفیه

۵-۱- نانو تکنولوژی ۶۶

۵-۲- شیرین سازی آب توسط نانو غشاء ۶۷

۵-۳- تصفیه آب به کمک نانو ذرات ۶۸

۵-۴- تصفیه پساب های صنعتی ۶۹

۵-۵- تصفیه فاضلاب ها ۶۹

۵-۶- جیوه زدایی از آب ۷۰

فصل ششم : فیلترها

۶-۱- فیلتراسیون ۷۲

۶-۲- انواع فیلترها ۷۵

۶-۲-۱-ویژگی های فیلترهای فشاری ۷۵

۶-۲-۲- ویژگی های فیلترهای ثقلی ۷۶

۶-۳- علل عملکرد نا مطلوب فیلتر ۷۶

۶-۴- میکروفیلترینگ ۷۷

۶-۴-۱-کاربرد میکروفیلتراسیون در از بین بردن رنگ و کدورت ۷۷

۶-۴-۲-حذف آلودگی میکرونی با استفاده از میکروفیلتر ۸۰

۶-۴-۳-مقایسه میکروفیلتراسیون با روشهای دیگر ۸۰

۶-۵- اولترافیلترینگ UF 81

۶-۵-۱-کاربرد اولترافیلتر در تصفیه آبهای زیرزمینی و رودخانه ها ۸۲

۶-۵-۲- اولترافیلتراسیون به عنوان پیش تصفیه ۸۳

۶-۵-۳-حذف مواد آلی و رنگ با غشاهای اولترافیلتر ۸۳

۶-۶- مقایسه اولترافیلتراسیون با سایر روش ها ۸۴

۶-۶-۱-جداسازی میکروب ها با میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون ۸۴

۶-۶-۲-مقایسه اولترافیلتراسیون با روش های رقیب ۸۵

۶-۷- نانو فیلترینگ ۸۵

۶-۷-۱-حذف سختی آب با استفاده از نانوفیلتراسیون ۸۶

۶-۸- کنترل دبی عبوری از نانو تیوب ها ۸۷

منابع و مآخذ ۸۹

فهرست اشکال

شکل (۲-۱) اساس کار اسمز معکوس ۲۱

شکل (۲-۲) جریان اسمزی ۲۱

شکل (۲-۳) فشار اسمزی ۲۲

فهرست نمودارها

نمودار(۱-۱)ظرفیت تولید آب نمک‌زدایی شده در کشور ۹

نمودار(۱-۲) روش‌های تصفیه آب ۱۱

فهرست جداول

جدول(۱-۱)مشخصات فیزیکی آب آشامیدنی ۵

جدول (۱-۲) حدود مجاز مواد شیمیایی سمی ۵

جدول(۱-۳)مشخصات سایر مواد شیمیایی در آب آشامیدنی ۶

جدول(۱-۴) مواد استفاده شده در ساخت غشاها سایر مواد شیمیایی در آب آشامیدنی پلیمری ۱۷

جدول (۱-۵) مواد استفاده شده در ساخت غشاها سایر مواد شیمیایی در آب آشامیدنی غشای ۱۷

جدول (۲-۱) درصد عبور نمک‌ها از غشاهای اسمز معکوس ۲۳

جدول (۳-۱) هزینه تامین آب شیرین توسط روش‌های مختلف در بخش هایی از مناطق خشک آسیا ۴۵

جدول (۳-۲) مقایسه‌ ای بین هزینه‌ های شوری‌زدایی در منابع آب‌ های متفاوت ۴۵

جدول (۳-۳) مقایسه هزینه‌ها در روش‌های مختلف شوری‌زدایی جهت تهیه آب مورد نیاز صنعت ۴۶

جدول (۳-۴) انرژی مصرفی برای سه روش شیرین سازی آب ۴۸

جدول (۳-۵) پارامترهای مورد نظر در هزینه‌ های روش MVC 49

جدول (۳-۶) پارامترهای مورد نظر در هزینه‌ های روش MVC 49

جدول (۳-۷) محاسبه هزینه شوری‌ زدایی با استفاده از انواع مختلف راکتورهای هسته‌ای ۵۰

جدول (۳-۸) درصد توزیع فاکتورهای قیمت ۵۱

جدول (۴-۱) هزینه تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر و غیر تجدیدپذیر ۶۳

جدول (۴-۲) هزینه تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر و غیر تجدیدپذیر ۶۳

جدول (۴-۳) هزینه تولید آب شیرین با روش‌ های مختلف ۶۵

جدول(۶-۱)تغییرات پارامترها پس از فرایند میکروفیلتراسیون ۷۸

جدول (۶-۲) مقایسه اقتصادی فرایندهای فیلتراسیون ۸۱

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله فناوری نانو در فرایند تصفیه و نمک زدایی آب