پ. آبان ۲۳ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

مقاله مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

مقاله مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فهرست مقاله: (شامل ۶۵ صفحه Word)

مقدمه ۱

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول ۳

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی ۳

پناهندگی در اسلام ۴

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت ۴

منابع حقوقی پناهندگی ۵

فصل دوم ۶

اعطای پناهندگی ۶

علل پناهندگی ۶

پناهندگان بدون تابعیت ۷

تقاضای پناهندگی ۷

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی ۸

فصل سوم ۹

ازدواج پناهندگان با ایرانیان ۹

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی ۹

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی ۱۰

فصل چهارم ۱۱

احوال شخصیه ۱۱

احوال شخصیه پناهندگان ۱۱

احاله ۱۲

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین ۱۲

فصل پنجم ۱۵

حق مراجعه به دادگاه‌ها ۱۵

نحوه دادرسی در ایران ۱۵

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند ۱۶

معافیت پناهندگان از دادن تامین ۱۷

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم ۱۷

فصل ششم ۱۸

اشتغال پناهندگان ۱۸

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه ۱۹

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه ۲۰

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار ۲۰

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی ۲۱

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان ۲۱

فصل هفتم ۲۳

تحصیل تابعیت ۲۳

معافیت از شرط اقامت ۲۳

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن ۲۴

تاثیر تحصیل تابعیت ایران ۲۵

فصل هشتم ۲۶

فوت پناهنده ۲۶

فوت پناهنده در ایران ۲۶

ترکه پناهندگان ۲۷

علت مهر و موم ترکه ۲۸

تصفیه ترکه ۲۸

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد

فصل اول ۳۱

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۳۱

پناهنده کیست؟ ۳۱

فصل دوم ۴۱

کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان ۴۱

منابع و ماخذ ۵۰

دید کلی: پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌ پذیر نیز مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی ایجاد می‌ کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌ های سیاسی و… نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله مسائل حقوقی پناهندگان در ایران