د. مهر ۱ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله مطالعه و بررسی تشکیل ، کنترل و ممانعت از تشکیل رسوب آسفالتین در مخزن

مقاله مطالعه و بررسی تشکیل ، کنترل و ممانعت از تشکیل رسوب آسفالتین در مخزن

مقاله مطالعه و بررسی تشکیل ، کنترل و ممانعت از تشکیل رسوب آسفالتین در مخزن

 

فهرست مقاله: (شامل ۶۱ صفحه Word+pdf)

چکیده

فصل اول : آشنایی با آسفالتین، عوامل موثر بر تشکیل و مشکلت ناشی از آن

١-١ تعریف آسفالتین
١-٢ ساختار آسفالتین
١-٣ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آسفالتین
١-۴ طبیعت مولکول های آسفالتین
١-۵ عوامل موثر در ناپایداری و رسوب آسفالتین
١-۵-١ غلظت و نوع مواد
١-۵-٢ دما
١-۵-٣ فشار
١-۵-۴ خصوصیات حلال اضافه شونده
١-۵-۵ دیگر عوامل موثر بر تشکیل رسوب آسفالتین
١-۶ مشکلت ناشی از رسوب و ته نشست آسفالتین
١-۶-١ انسداد
١-۶-٢ تغییرات ترشوندگی
١-۶-٣ دیگر مشکلت رسوب آسفالتین در مخازن نفت

فصل دوم : بررسی مدل های ارائه شده و مکانیزم های تشکیل رسوب آسفالتین و تخمین مقدار آن

٢-١ مکانیزم های تشکیل لخته های آسفالتین
٢-١-١ مکانیزم حلالیت
٢-١-٢ مکانیزم کلوییدی
٢-١-٣ مکانیزم انعقاد یا تشکیل توده
٢-١-۴ مکانیزم الکتروکینتیک
٢-٢ مدل محلول های پلیمری
٢-٣ مدل کلوییدی
٢-۴ مدل معادله حالت
٢-۵ مدل مایسلیزاسیون
٢-۶ پیش بینی نقطه ی شروع رسوب آسفالتین با معادلت ابعادی
٢-۶-١ معادله ی ابعادی به شکل تابعی از فشار
٢-٧ مدل هوش مصنوعی

فصل سوم : روش های تشخیص رسوب آسفالتین

٣-١ روش میکروسکوپی
٣-٢ روش جذب نور
٣-٣ روش وزن سنجی
٣-۴ روش هدایت سنجی الکتریکی
٣-۵ روش انتقال حرارت
٣-۶ روش ویسکومتری
٣-٧ روش اندازه گیری کشش بین سطحی

فصل چهارم : بررسی راه های کنترل و ممانعت از تشکیل رسوب آسفالتین

۴-١ مروری بر روش های رفع مشکل آسفالتین
۴-١-١ روش های مکانیکی
۴-١-٢ روش های شیمیایی
۴-١-٣ روش های حرارتی
۴-١-۴ روش نوین تزریق گاز اشباع با نانو ذرات
۴-٢ استفاده از فناوری نانو جهت کاهش رسوب آسفالتین

فصل پنجم : مطالعات و بررسی های موردی

۵-١ ارزیابی بازدارنده های آسفالتین در شرایط استاندارد و شرایط مخزن
۵-٢ پیش بینی رسوب آسفالتین با بسط مدل فلوری – هاگینز توسط معادله حالت اصلح شده ی اسماعیل زاده – روشنفکر

نتیجه گیری

منابع

مشاهده فایل