د. بهمن ۷ام, ۱۳۹۸

فایل لیست

دانلود تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه رساله

مقاله مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری در رایانش ابری

مقاله مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری در رایانش ابری

مقاله مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری در رایانش ابری

فهرست مقاله : (شامل ۶۵ صفحه Word)

فصل اول ۱۰

مقدمه ای بر رایانش ابری ۱۰

۱-۱- مقدمه ۱

‌۱-۲- تعریف رایانش ابری ۱

۱-۳- رده‌ بندی رایانش ابری ۴

۱-۳-۱- معماری ابر ۴

۱- ۳-۲- مدیریت مجازی‌ سازی ۵

۱-۳-۳- سرویس‌ ها ۵

۱-۳-۴- تحمل‌ پذیری عیب ۵

۱-۳-۵- متعادل کردن بار ۵

۱-۳-۶- قابلیت همکاری ۵

۱-۴- ویژگی‌ های رایانش ابری ۶

۱-۴-۱- سرویس خودکار بر مبنای درخواست ۶

۱-۴-۲- دسترسی گسترده از طریق شبکه ۶

۱-۴-۳- انباره‌ سازی منابع ۷

۱-۴-۴- انعطاف‌ پذیری سریع ۷

۱-۴-۵- سرویس اندازه‌ گیری شده ۷

۱-۵- چالش‌ های موجود در رایانش ابری ۷

۱-۵-۱- کارایی ۸

۱-۵-۲- امنیت و حریم خصوصی ۸

۱-۵-۳- سیاست‌ های امنیتی ۹

۱-۵-۴- قابلیت اطمینان ۹

۱-۵-۵- کنترل ۹

۱-۵-۶- نظارت ۹

۱-۵-۷- سرویس‌ های سطح بالا ۱۰

۱-۵-۸- عدم ایجاد قابلیت همکاری ۱۰

۱-۵-۸- توافق‌ نامه‌ سطح سرویس ۱۰

۱-۵-۹- قفل شدن داده و استاندارد سازی ۱۱

۱-۵-۱۰- دسترس‌ پذیری سرویس ۱۱

۱-۵-۱۱- معیارها ۱۲

۱-۵-۱۲- هزینه‌ ها ۱۲

۱-۵-۱۳- هزینه‌ های پهنای باند ۱۲

۱-۵-۱۴- مدیریت تغییرات ۱۲

۱-۵-۱۵- مدیریت منبع و راندمان انرژی ۱۲

۱-۵-۱۶- زمان‌ بندی ۱۳

۱-۶- لایه‌ ها و خدمات در رایانش ابر ۱۳

۱-۶-۱- نرم افزار به عنوان سرویس ۱۴

۱-۶-۲- پلتفرم به عنوان سرویس ۱۵

۱-۶-۳- زیرساخت به عنوان سرویس ۱۶

۱-۷- نتیجه‌ گیری ۱۷

فصل دوم ۱۸

مقدمه ای بر چند مستاجری ۱۸

۲-۱- مقدمه ۱۹

۲-۲- تعریف چند مستاجری ۱۹

۲-۳- چند مستاجری در برابر چند کاربری ۲۰

۲-۴- چند مستاجری در برابر چند نمونه‌ ایی ۲۰

۲-۵- مشخصات کلیدی از چند مستاجری ۲۱

۲-۵-۱- بهره‌ وری بیشتر از منابع سخت‌ افزاری ۲۱

۲-۵-۲- استفاده ارزان‌ تر از برنامه‌ ها ۲۱

۲-۵-۳- مفید بودن ۲۱

۲-۵-۴- کار مرتبط ۲۱

۲-۶- معماری چند مستاجره ۲۲

۲-۷- مدل‌ های تکامل یافته ۲۳

۲-۸- رویکرد مفهومی ماژولار برای مهندسی معماری SaaS چند مستاجره ۲۴

۲-۸-۱- طراحی ماژولار چند مستاجری ۲۴

۲-۸-۲- مدلسازی ماژولار ۲۴

۲-۸-۳- تزریق ماژولار ۲۴

۲-۸-۴- معماری پیشنهاد شده در مهندسی SaaS چند مستاجری ۲۵

۲-۹- نتیجه‌ گیری ۲۷

فصل سوم ۲۸

مدیریت داده چند مستاجری ۲۸

۳-۱- انواع چند مستاجری ۲۹

۳-۱-۱- مدل تک شمایی (مدل مشترک)۲۹

۳-۱-۲- مدل چند شمایی ۳۰

۳-۲- رویکردهای مدیریت داده چند مستاجری ۳۱

۳-۲-۱- پایگاه داده جداگانه ۳۱

۳-۲-۲- پایگاه داده مشترک ، شماهای مجزا ۳۲

۳-۲-۳- پایگاه داده مشترک ، شما مشترک ۳۳

۳-۳- انتخاب رویکرد  34

۳-۳-۱- ملاحظات اقتصادی ۳۴

۳-۳-۲- ملاحظات امنیتی ۳۵

۳-۳-۳- ملاحظات مستاجر ۳۵

فصل چهارم ۳۷

مدیریت منابع نرم افزارهای چند مستاجره ۳۷

۴-۱- مقدمه ۳۸

۴-۲- هدف از تخصیص منابع سیستم برای برنامه‌ های کاربردی SaaS چند مستاجره ۳۸

۴-۳- مدل ریاضی مسئله تخصیص منابع سیستم ۳۹

۴-۴- الگوریتم تخصیص منابع سیستم با مستاجرQoSگرا ۴۱

۴-۵- آزمایش و آنالیز ۴۵

۴-۷- نتیجه گیری ۴۹

فصل پنجم ۵۰

نتیجه گیری و پیشنهادات ۵۰

۵-۱ نتیجه گیری ۵۱

۵-۲ پیشنهادات ۵۲

منابع و مآخذ ۵۳

فهرست اشکال

شکل۱-۱- همگرایی فیلدهای تکنولوژی و مشارکت در ظهور رایانش ابری ۴

شکل۱-۲- نرم‌ افزار به عنوان سرویس ۱۴

شکل ۱-۳- پلتفرم به عنوان سرویس ۱۵

شکل۱-۴- زیرساخت به عنوان سرویس ۱۶

شکل۲-۱- چهار لایه مدل تکامل یافته SaaS 22

شکل۲-۲- معماری پیشنهاد شده در مهندسی SaaS چند مستاجر ۲۵

شکل ۳-۱- چند مستاجری با استفاده از مدل تکشمایی ۲۸

شکل ۳-۲- چند مستاجری با استفاده از مدل چندشمایی ۲۹

شکل ۳-۳- پایگاه داده جداگانه برای هر مستاجر ۳۰

شکل ۳-۴- مجموعه مجزا از جداول در یک پایگاه داده مشترک برای هر مستاجر ۳۱

شکل ۳-۵- تمام مستاجران مجموعه یکسان از جداول رابه اشتراک می‌ گذارند و یک ID مستاجر هر مستاجر را به ردیف‌ های یکه صاحب آن است ، اختصاص می‌ دهد ۳۲

شکل ۳-۶- مقایسه هزینه بین رویکرد مجزا و رویکرد مشترک ۳۳

شکل ۳-۷-عوامل تاثیرگذار ملاحظات مستاجر در رویکرد مجزا و رویکرد مشترک ۳۵

فهرست جداول

جدول۴-۱- کیفیت نتایج از ۲ الگوریتم ۴۶

جدول ۴-۲- زمان اجرای ۲ الگوریتم ۴۷

جدول ۴-۳- سیاست انتخاب از۲ الگوریتم ۴۸

مشاهده فایل

.

.

دانلود مقاله مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری در رایانش ابری